Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 75

Šesti korak je uvođenje novih poslovnih modela od platformi (iz petog koraka) pa do modela „White Label“ banke ili drugi digitalni brend banke. Novi modeli moraju da budu planirani tako da donesu rast priho- da i profita kroz akviziciju novih kli- jenata i ponudom novih proizvoda. Samim tim i povećanja vrednosti za klijente i partnere. Kao rezultat uvođenja iBanking rešenja postiže se veća otvorenost i transparentnost, bolje se koriste podaci o kli- jentima, personalizuje se ponude, automatizuju najvažniji procesi i nude se novi, digitalni proiz- vodi. Poverenje, koje je do sada bilo najveći adut banaka, se dovodi na di- gitalni nivo uvođenjem otvorene i transparentne dvostrane multi-kanal- ske komunikacije i ko- laboracije sa korisnicima i među samim korisnici- ma. Time se banke brane od digitalne disrupcije. Treba početi što pre, jer tek do- laze novi izazovi uvođenjem PSD2 standarda, blockchain tehnologi- je i principa rada sa trenutnim izvr- šenjem kompleksnih transakcija u mreži učesnika. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija