Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 74

Prvi korak u uvođenju iBan- king rešenja je analiza stanja svih dosadašnjih digitalnih aktivnosti i njihove usklađenosti sa najboljom praksom na tržištu. Sasvim je nor- malno da su pojedine aktivnosti bile efikasne i progresivne u prošlosti ali da danas postoje bolje alterna- tive. Razmatranje različitih digitalnih rešenja iz bankarske prakse, ali i iz drugih industrijskih grana, utiče na stvaranje novih pogleda, ideja i na bolje razumevanje vrednosti za kli- jente. Na tim osnovama se definiše nova digitalna strategija i ciljevi di- gitalne transformacije – šta banka želi da postigne digitalnom trans- formacijom i kako. Drugi korak je u integraciji i kon- solidaciji digitalnih kanala i njiho- vom povezivanju sa fizičkim kanali- ma – kreiranje omni-kanalske ko- munikacije sa klijentima. Jedna od prednosti finteh kom- panija je automatizacija poslovnih operacija i značajno smanjenje troš- kova. Banke moraju da odgovore i da automatizuju što veći broj po- slovnih procesa okrenutih ka kli- jentima. Kombinacija omni-kanal- skog sistema komunikacije, auto- matizacije i integracije sa osnovnim bankarskim sistemom su treći korak za banke. Četvrti korak je kreiranje i defini- sanje digitalnih proizvoda u skladu sa utvrđenom digitalnom strategi- jom. Treba kreirati nove proizvode koji su pogodni za digitalne ka- nale ili stare proizvode prilagodi- ti digitalnim kanalima i automats- kom izvođenju: keš krediti, plaćanja povezana direktno sa internet ku- povinama, digitalni novčanici, pla- ćanja na osnovu fotografije uplat- nice ili računa, kombinacije proda- je i kredita itd. Otvaranje dvostrane komunikacije sa klijentima uz anali- zu kritike, komentara i predloga za poboljšanje servisa ili za nove proiz- vode su važne komponente u digi- talnom poslovanju. Transparentnost i otvorenost donose dodatnu vred- nost. Peti korak je vezan za kreiranje no- vog digitalnog ekosistema. Na os- novu analize postojećeg partners- kog sistema i novih inovativnih po- tencijalnih partnera kreira se novi, digitalni ekosistem koji donosi do- datne vrednosti za korisnika i banku. Digitalni pristup omogućava da ban- ke preuzmu ulogu platforme na ko- joj će spojiti dve strane kao što su klijenti i više proizvoda od različitih osiguranja. Klijenti će dobiti širi iz- bor i samim tim dodatnu vrednost. Banke dobijaju poverenje i lojal- nost klijenata. Pojedine banke već primenjuju model platformi i nude različite usluge svojim klijentima. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija