Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 73

Car2Go u želji da industrijski proizvod – automobil – pretvori u digitalni ser- vis – jednostavan, komforan i po ceni pristupačan model za prevoz iz tačke A u tačku B bez posedovanja auto- mobila. Dogovorili su se sa upravom gra- da Beča da će da plaćaju stalno par- kiranje za 500 vozila Smart. Na ve- trobran vozila su postavili uređaje koji omogućavaju da se automobil otvori pomoću Car2Go kartice i raz- vili mobilnu i internet aplikaciju na kojoj korisnici mogu da se registru- ju (nakon registracije Car2Go kar- tica stiže na adresu korisnika), da vide gde se nalaze slobodna vozi- la u njihovoj blizini i da ih rezervišu ako žele. Naplaćuje se svaki minut od tre- nutka kada korisnik otvori automo- bil svojom karticom pa do trenutka kada ga zaključa i oslobodi. Cena je podešena da bude između cene ja- vnog i taksi prevoza. Nakon Beča parkirali su automo- bile na ulicama još 17 gradova, što je značilo da je prodato oko 9.000 Smart automobila. Na slici je poslov- ni model firme Car2Go. Ovo je samo mali deo procesa analize i zatim kreiranja novih digitalnih poslovnih modela u procesu digitalne trans- formacije koji Saga i Nju frontir gru- pa koriste u zajedničkom radu sa kli- jentima. Da li odbrana od digitalne disrupcije može biti softversko rešenje? Drugi način kako Saga i Nju fron- tir grupa pomažu klijentima da se odbrane od digitalne disrupcije je kroz softverska rešenja koja smo razvili kao oruđa odbrane. Evo pri- mera kako možemo da pomognemo bankama i firmama iz oblasti finansi- jskih servisa. Danas su banke pod velikim pri- tiskom, jer mnogo finteh kompa- nija (samo ime govori da se finteh kompanije fokusiraju na finansi- jske servise koristeći nove digitalne tehnologije) pokušava da digitalnom disrupcijom oduzme deo klijenata i prihoda bankama. Ulaze na tržišta sa niskom cenom usluga (ili besplat- no), uvode nove digitalne proizvode i personalizovanu ponudu, vr )ɼɥ͹5ͭټխ5թ)ɕѹͱ՝͕٤)̈́ٽɕЁɅɕѹаԴ)ѽѥمɽ͔٤х)ͥѕԁɿɔ)̈́ͭɿ٤ԁɗEԁ̈́))ټɗ鄁ɽ)ͥѕ Ʌ٥9)%لԁ ɅԤ)=ټɗٗلɕ)鄁єͅԁ԰)لɥ͹5ͭټټ)ٔхɽٽ͕ȴ)٥͔لɅԁ饍)ԁɗ٤Ʌа餴)ԁȁ5Ѥ)ٕٔѥ̸)%ѕɹЁ ͥ̀Q́5饹M鑅х