Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 7

novih poslova. Segment internet ekonomije sa najvećim rastom poslo- va od poslednje studije 2012. godine bio je segment koji je isporučivao proizvode i usluge direktno korisni- cima. Kao sloj gde firme dolaze li- cem u lice sa potražnjom korisnika, to je sloj odakle potiču ekonomski rast i korisnička vrednost. Pored toga, mnoga mala predu- zeća i one-person poslovanja du- guju svoje poslove internetu. Velike firme ekosistema obuhvatale su samo 56% od 4.097.000 radnih mes- ta. Srednja i mala preduzeća i veliki broj samozaposlenih lica obuhvata- li su ostatak. 4. Potrošači dobijaju mnoge koristi od interneta besplatno Manje poznat izvor većeg broja korisničkih vrednosti interneta bila je infrastruktura koja podržava „con- sumer-facing“ usluge. Korisnici su mogli da ostvare benefite od inter- neta po nižoj ceni – a servise kao što su Yelp, Facebook, Twitter i mnogi drugi često besplatno – jer su pre- duzetnici izgradili tržišnu infrastruk- turu kako bi ih učinili profitabilnim bez velikih nadoknada za pretpla- tu. Na primer, agencije za digitalno oglašavanje, oglašivačke berze i kompanije za merenje i analitiku koje podržavaju sajtove sa sadržajem i marketare koji žele da se oglašavaju na internetu sve više odgovaraju na povećanje potrebe da se analizira i interpretira ogromna količina po- dataka koju generišu korisnici be- splatnih i niskobudžetnih servisa. Kako podaci postaju značajniji, sve više i više usluga se pruža besplatno da bi se korisnici privukli i poboljšalo razumevanje korisnika. 5. Izgradnja i razvijanje infrastrukture stvara radna mesta i prilike Razvoj infrastrukture, pošto se on generalno dešava, bio je i je- ste značajan izvor novih poslova. Posebno jedan sektor infrastruk- ture, sektor za IT (information tech- nology) konsalting, bio je odgovo- ran za 12% svih poslova u ekosiste- mu. Ovaj sektor sadrži firme koje se kreću od globalnih giganata kakvi su Accenture i Cognizant, do manjih specijalističkih firmi i čak one-per- son prodavnica. Na kraju, kako se infrastruktura razvija, ona postaje dostupna ma- njim firmama. Kako informacione te- hnologije evoluiraju od enterprise softvera koji se nalazi na hardveru koji kompanija poseduje ka servi- sima baziranim na cloudu, pružaju se prilike malim preduzećima da primene IT servise nekada dostupne samo globalnim gigantima. Kako internet smanjuje zavisnost od nivoa, preduzeća sa dobrim ideja- ma ali ograničenim resursima po- staju snaga za disruptivnu inovaciju u američkoj ekonomiji. Io Korisna adresa https://innovation-institute.eu/ Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija