Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 69

Mercedes za automobile Smart: Na platnu možemo uočiti neke standardne karakteristike industrijskih poslovnih modela. Proizvodi se prave za masovno tržište i najčešće se klijen- ti ne posmatraju pojedinačno, bilo da se koriste lanci sopstvenih prodavni- ca ili partneri i njihovi lanci snabdeva- nja. Za komunikaciju se koriste klasični kanali masovnih medija (televizija, no- vine, paneli itd.) i klijenti su nepoznati kao i njihove personalne navike i želje. I na strani ključnih partnera koriste se klasični lanci snabdevanja bilo da se radi o nabavci, bilo o prodaji. Sam model sledi principe poslo- vnog modela cevi – prvo se investira u razvoj proizvoda, zatim u proizvo- dnju, pa se distribuira i prodaje, i na kraju održava. To sve zahteva ogrom- na ulaganja i visoku cenu kapitala, pa su mogućnosti rasta ograničene a marže uglavnom male, konstantne i proporcionalne prihodu. Rizik je ve- liki i na strani proizvođača i na strani prodavaca. Mercedes ulaže ogromna sreds- tva u marketing i razvoj novih proiz- voda ili poboljšanje starih. Ako ra- zumemo poslovni model, pitanje je zašto je neophodno da razmišljamo o promeni. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija