Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 68

Blokove možemo opisati i pove- zati na sledeći način: probleme i potrebe koristeći kanale za komunikaciju, prodaju i distribu- Naša organizacija uslužuje jedan ili više segmenata klijenata i kroz vrednost ponude rešava njihove ciju, održavajući kontakt sa svakim segmentom klijenata kroz relacije sa klijentima. Struktura prihoda je rezultat uspešno ostvarene vred- nosti ponude prihvaćene od klije- nata koristeći ključne resurse kroz izvođenje ključnih aktivnosti ili kroz saradnju sa važnim partneri- ma. Za sve elemente vodi se i struk- tura rashoda, a da bi poslovni mo- del bio finansijski pozitivan struk- tura prihoda mora da donosi više u odnosu na strukturu rashoda. Platno i proces kreiranja, inovira- nja poslovnog modela nose u sebi i kreativni, inovativni deo, ali kroz 9 e- lemenata i definicije svakog od njih omogućavaju sistematski pristup i tim- ski rad u firmama na analizi postojećih poslovnih modela i na kreiranju i inovi- ranju novih poslovnih modela. U tom procesu je od izuzetnog značajno da postoji jednostavno predstavljanje modela koji svi mogu lako da razume- ju ako koriste osnovne definicije platna i elemenata. Primer popunjenog platna sa po- slovnim modelom firme Dajmler - Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija