Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 67

D igitalna disrupcija može biti zasnovana na inovaci- ji ili novoj ideji, ili se može bazirati na inovativnim poslovnim modelima koji značajno povećavaju vrednost ponude. Startap firme da- nas baziraju svoje poslovanje na digitalnim i automatizovanim po- slovnim procesima i pokušavaju da ugroze postojeće poslovne modele industrijskih preduzeća. Postojeće firme se brane tako što analizira- ju poslovni model u želji da ga promene i unaprede koristeći digi- talne tehnologije. Taj proces se nazi- va digitalna transformacija. Problem (ne)razumevanja digitalne trans- formacije dovodi do toga da se u praksi završava na dodavanju digi- talnih kanala na postojeći poslovni model i rezultat je minimalna opti- mizacija malog broja poslovnih pro- cesa. Velike organizacije imaju ve- liki broj poslovnih procesa i složene poslovne modele. Zato je neopho- dno dobro analizirati i razumeti po- slovne modele. Za industrijske firme uključivanje u digitalnu ekonomiju je najviše vezano za nove digitalne po- slovne modele. Saga i Nju frontir grupa već go- dinama rade sa klijentima u re- gionu na digitalnoj transformaci- ji koja pomaže da se odbrane od digitalne disrupcije. Naša originalna metodologija se sastoji od tri koraka: 1) proces analize i kreiranja digitalne strategije, 2) definisanja konkretnih aktivnosti za realizaciju definisane strategije i 3) pomoć u implemen- taciji izabranih aktivnosti. Tako za- jedno sa korisnicima prolazimo ceo proces digitalne transformacije do fi- nalne implementacije i praćenja re- zultata preko dogovorenih KPI. Iako se inovacija i kreiranje novih poslovnih modela može smatrati umetnošću (umećem) neophodno je da usvojimo definicije, pravila i iza- beremo alate kako bi se lakše razu- meli i komunicirali kroz sva tri koraka digitalne transformacije. Definicija: poslovni model opisuje kako orga- nizacija kreira vrednost u svom po- slovanju (pojednostavljeno, kako zarađuju novac). Drugi preduslov za lakše razu- mevanje i komunikaciju je da iza- beremo pravila opisivanja pos- lovnog modela. Pravila mora- ju biti intuitivna, jednostavna i ra- zumljiva, ali ipak sveobuhvatna i da nam omogućavaju da opišemo najrazličitije poslovne modele. Mi koristimo pravila koja su Aleksander Ostervalder i Iv Pinjer objasnili u svo- joj knjizi „Kreiranje poslovnih mode- la“, izdatoj 2010. godine. Oni kreira- ju poslovni model tako što postave platno na kome su već označena mesta za 9 osnovnih blokova - ele- menata. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija