Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 64

Vreme za adekvatniju zaštitu Teški za otkrivanje Tokom vremenskog perioda koji je obuhvaćen izveštajem, nije registro- van nijedan „amplification“ napad, dok je broj napada u kojima je korišćena enkripcija porastao. Ove brojke se podudaraju sa prošlogodišnjim pre- dviđanjima kada su u pitanju DDoS napadi, pri čemu je predviđeno da će doći do promene sa jednostavnih i snažnih napada na napade koje je teško detektovati pomoću standardnih bezbednosnih alata. Sveukupno, prvi kvartal je bio relativno miran: najveći broj napa- da zabeležen je 18. februara (994). Najduži DDoS napad u prvom kvar- talu trajao je svega 120 sati, što je znatno manje u poređenju sa najdužim napadom u prethodnom kvartalu, koji je trajao 292 sata. „Obično dođe do pada u bro- ju DDoS napada početkom go- dine, i ovo je trend koji je aktuelan prethodnih pet godina. Jedno od objašnjena bi moglo biti da sajber kriminalci ili naručioci napada jed- nostavno moraju da naprave pau- zu. Međutim, uprkos ovom padu koji se ponavlja svake godine, u periodu između januara i marta ove godine zabeleženo je više DDoS napada u poređenju sa prethodnom godinom, čime se potvrđuje naš zaključak da ukupan broj DDoS napada raste. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija