Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 63

U prvom kvartalu 2017. go- dine, Kaspersky DDoS Intelligence platforma zabeležila je DDoS napade na onla- jn resurse u 72 zemlje, što znači da je broj zemalja koje su bile pogo- đene ovom napadima smanjen za 8 u poređenju sa poslednjim kvar- talom 2016. godine. Holandija i Velika Britanija zamenile su Japan i Francusku na listi 10 zemalja sa najvećim brojem DDoS žrtava. Južna Koreja ostala je na vodećem mestu kada je u pitanju broj detek- tovanih komandnih i kontrolnih serve- ra, dok su je pratile SAD na drugom i Holandija na trećem mestu, koja je istisnula Kinu sa ove pozicije prvi put od kada se sprovode istraživanja. Kina je čak pala sa drugog na sed- mo mesto. Japan, Ukrajina i Bugarska više se ne nalaze među prvih 10 ze- malja po broju detektovanih ko- mandnih i kontrolnih servera. Njih su zamenili Hong Kong, Rumunija i Nemačka. Napadi prema operativnim sistemima Udeo C & C servera po zemljama Distribucija DDoS napada pre- ma operativnim sistemima takođe se promenila u prvom kvartalu. U pre- thodnom kvartalu, Linux botnet mreže su bile najpopularnije, ali su sada na njihovo mesto došle Windows bot- net mreže, čiji je udeo porastao sa 25 na 60 odsto u prvom kvartalu. Broj TCP, UDP i ICMP napada takođe se značajno povećao, dok se procenat SYN DDoS i HTTP napada smanjio sa 75 odsto, koliko je iznosio u posled- njem kvartalu 2016. godine, na 48 odsto u prvom kvartalu ove godine. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija