Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 55

I BM-ov institut za poslovnu vrednost (IBM Institute for Business Value, skraćeno IBV) predstavio je novu studiju pod na- zivom „Ubrzana transformacija kom- panija: kako izgraditi kognitivnu or- ganizaciju“. Studija je pokazala da je razlog zbog kojeg se rukovodio- ci odlučuju na ulaganje u kognitivne tehnologije očekivano unapređenje konkurentnosti. Pri tome, oni sma- traju da je prioritetnija primena ovih tehnologija u pojedinačnim po- slovnim oblastima kao što su in- formacione tehnologije, prodaja, bezbednost informacija i inovaci- je. Uzorak u ovom istraživanju činilo je više od 6.000 rukovodilaca širom različitih industrija, a sprovedena je i dubinska analiza sa liderima koji su zaduženi za različite poslovne obla- sti, kako bi se utvrdili organizacioni prioriteti za primenu i usvajanje ko- gnitivnog računarstva. Kognitivno računarstvo je infor- macioni sistem naredne generaci- je koji može da razume ljude i uči od njih komunicirajući na ljudskom jeziku. Dok tradicionalne analize pružaju uvide na osnovu podataka, kognitivne analize ove uvide pret- varaju u preporuke koje se mogu ko- ristiti. „Vodič o potrošnji“ kompanije IDC ukazuje da će se globalni izda- ci na kognitivne platforme sa 3 mili- jarde dolara u 2016. godini uvećati na 31 milijardu dolara do 2019. go- dine. Istovremeno, izveštaj IBV-a po- kazuje da polovina anketiranih di- rektora planira usvajanje kognitivnih platformi u svojim kompanijama do 2019. godine. Nova studija pruža uvid u to na koje oblasti poslovanja lideri name- ravaju da primenjuju kognitivnu plat- formu kako bi unapredili svoje po- slovanje. U istraživanju su utvrđena tri glavna funkcionalna prioriteta za primenu kognitivnog računarstva: 1. Informacione tehnologije: po- drška bržem i efikasnijem planira- nju, razvoju i testiranju korporativnog softvera kako bi se omogućila veća agilnost i bolja rešenja. 2. Prodaja: poboljšanje efikasno- sti usluga i servisa pruženih klijen- tima, povećanje mogućnosti unakr- sne prodaje (tzv. „cross-selling”) kao i uvećane prodaje (tzv. „up-seling”), poboljšanje efikasnosti upravljanja – sve zahvaljujući opširnijem kontek- stualnom razumevanju. 3. Bezbednost informacija: omo- gućiti brže i pouzdanije otkrivanje prevara ili drugih aktivnosti u sklopu strukturiranih i nestrukturiranih po- dataka. Ubrzavajući otkrivanje opa- snosti i smanjenjem vremena potreb- nog za rešavanje problema, može se uštedeti do hiljadu sati rada, omo- gućujući da se radnici fokusiraju na više kritičnih inicijativa. Kada je reč o ubrzanom korišćenju kognitivnih inovacija u kompani- jama, IBV preporučuje: • Zamislite budućnost: osmislite digitalnu strategiju za periodu od 18 do 24 meseca za usvajanje ko- gnitivne platforme na ograničenom skupu inicijativa, dajući prednost manjim istraživačkim investicijama Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija