Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 52

i kriptomaterijalom nativnih enkrip- cija određenih vendora (npr. Oracle Transparent Data Encryption „TDE“ ili razni diskovni sistemi tipa EMC, HPE, IBM itd.). Dodatni plus je da su privatni ključevi tada uklonjeni u specijalizovan uređaj za njihovo si- gurno čuvanje, a ništa manje važno sva enkripcija unutar organizaci- je je upravljana kroz jedan interfejs, odnosno jednu admin konzolu (Ke- ysecure). Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija