Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 50

Podaci u mirovanju, zaštita i kontrola pristupa Kada pričamo o enkripciji, ljudi u- glavnom misle na podatke u mirova- nju. Drugim rečima, radi se o zaštiti pohranjenih podataka kriptovanjem. Osim same zaštite podataka od neovlaštenog korišćenja usled kra- đe (podaci nisu čitljivi bez razbija- nja enkripcije) enkripcijom možemo osigurati i kontrolu pristupa podaci- ma (slično kao i kod krađe kada ne želimo da napadači mogu čitati po- datke usprkos uspešnoj krađi, ovako možemo osigurati da ni naši koris- nici ne vide podatke za koje nema- ju ovlašćenja osigurane sigurnos- nom politikom, odnosno dodeljene ključeve za dekripciju tih podataka). Podaci u mirovanju mogu biti struk- turirani (imamo jasna očekivanja na strukturu tih podataka) ili nestruk- turirani. Kod strukturiranih podataka često nemamo potrebu da sve krip- tujemo, već samo određene osetljive delove (npr. brojevi dokumenata, ad- rese i slično). U tom slučaju je najjed- nostavnije, ali i sa najmanje promena na sistemu, implementirati enkripci- ju samo tih delova podataka. Gemalto nam tako može ponuditi rešenje za enkripciju samo određenih uno- sa u bazu podataka koju već koris- timo i u hodu „tokenizirati“ osetljive podatke (npr. prvih 12 cifara kredit- nih kartica), tako da su ti poda- ci u samoj bazi „kriptovani“, ali struk- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija