Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 49

O rganizacija i zaštita po- dataka potrebna je tako ne samo od napadača koji bi uspeli probiti perimetar i sabotaže iz- nutra, već i od potencijalnih konfigu- racijskih grešaka koje donose sve veće posledice zbog povećanja broja servi- sa i seljenja infrastrukture izvan vlasti- tog data centra. (https://thenextweb. com/security/2017/06/02/amazon- web-services-leak-data-aws/) Podaci koje treba štititi Podaci s kojima radimo mogu biti strukturirani (npr. baze podataka) ili nestrukturirani (nemamo predodređen oblik podataka koji bi mogli biti pover- ljivi, odnosno želimo zaštititi razne datoteke). Iz perspektive korišćenja, podaci mogu biti u mirovanju (ono što većina korisnika doživljava kao en- kripciju, pošto klasična enkripcija dis- ka radi baš na podacima u mirovanju) ili podaci u pokretu (prilikom preno- sa odnosno razmene podataka dva ili više uređaja). Zaštitom podataka u pokretu štitimo se od prisluškivanja/kopiranja. Čak i kada imamo potpuno vlasništvo nad medijem („žicom“) kojim poda- ci putuju ne možemo biti sigurni u fizičku zaštitu medija, a sve je jed- nostavnije i relativno jeftino kopi- rati sav saobraćaj u prolazu (wire/ fiber tapping). U praksi uglavnom ne možemo biti ni sigurni u izo- laciju medija od drugih mreža i/ili računara, ponekad i samog pružaoca usluge, pa je potreba za zaštitom podataka u pokretu još naglašenija. Tradicionalan pristup bio bi koris- titi SSL ili IP SEC, no osim adminis- trativnog posla, ne samo kod imple- mentacije već i na svakodnevnom nivou, treba razmisliti i o propus- nosti veze, jer za određene vrste pa- keta VPN može drastično smanji- ti ukupnu brzinu, odnosno propus- nost. Gemalto kao rešenje, odnosno zaštitu podataka u pokretu, nudi „la- yer 2“ enkriptore, uređaje koji na sa- mom OSI layeru 2 rade kriptovanje, te tako skoro ne utiču na samu pro- pusnost medija. Dodatno se mogu konfigurisati da sve vreme popunja- vaju medij komunikacijom, pa čak ni statistički napad na prikupljene po- datke prisluškivanjem nema previše smisla. (Više na: https://safenet.ge- malto.com/data-encryption/net- work-encryption/) Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija