Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 45

I zveštaj je baziran na istraživanju koje je sprovedeno među 2.197 korisnika. Dijapazon klijena- ta se kretao od CEO-a do inženjera iz različitih tehnoloških pozadina, uključujući rudarenje, servis provaj- dere, finansijske usluge i mnoge dru- ge. Rasprostranjenost aplikacija Nije nikakva tajna da digitalna ekonomija pokreće povećano osla- njanje na aplikativne servise. U stvari, prosečna organizacija planira postavljanje 17 aplikativnih servisa u narednih 12 meseci. Među prvih pet aplikativnih servisa koje kompanije koriste su mrežni fa- jervol, antivirus, SSL VPN, balansiranje opterećenja i ublažavanje spama. Na osnovu odgovora u anketi, 39% kli- jenata ne bi primenilo aplikaciju bez prethodnog obezbeđivanja sigurno- sti, 33% bi prvo osiguralo dostupnost aplikacije, a 15% njih bi prvo obez- bedilo da mogu da potvrde identitet korisničkog saobraćaja. Naravno, dostupnost je ključna. Frustrirajuće je otići na veb sajt i pronaći aplikaciju koja je nedostup- na. Neispravne aplikacije ili loše per- formanse koje i dalje postoje narušiće korisničko poverenje i korisnici se možda nikada neće vratiti. Kada se radi o identitetu, predu- zeća treba da znaju ko pristupa ap- likaciji i da li treba da mu dozvole pris- tup. Zbog pritisaka da izađu u susret za- htevima korisnika i problema sa resur- sima, kompanije ponekad kompromi- tuju svoju sigurnost jednostavno da bi brzo implementirale aplikaciju. Cloud first brzo postaje realnost Svi govore o cloudu, bilo da je on ja- vni, privatni ili dogovoreni. Preko 70% kompanija investira u određenu vrstu usvajanja clouda. U EMEA regionu, 35% ispitanika je reklo da bi koristilo aplikacije kroz cloud first pre postav- ljanja on premises. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija