Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 42

nisu funkcionalno zavisni od osta- lih modula, a u slučaju otkaza jed- nog modula ostali mogu da nose potreban kapacitet (redundansa si- stema N+1 ili N+N). Sertifikacija nivoa pouzdanosti (Tier III ili Tier IV) je jednostavnija nego kod klasično građenih data centara. Moduli besprekidnog napaja- nja sadrže sve što je potrebno za isporuku čistog napajanja, distribu- ciju napajanja za potrošače, doja- vu požara i gašenje, hlađenje samog kontejnera sa opremom, kao i soft- ver za nadzor kapaciteta infrastruk- ture data centra. Prefabrikovani kontejneri za spo- ljašnju ugradnju kao posebna ka- tegorija, obezbeđuju nekoliko pred- nosti u odnosu na sva druga rešenja data centra: Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija