Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 41

E dge Computing je osmišljen da postane najpoželjnija ar- hitektura za upravljanje in- teligentnim aplikacijama, kao i re- šenje za IoT (Internet of Things). Modularni Data Centar je rešenje koje je jednostavno za projektova- nje i izgradnju. Ovaj tip data cen- tra može imati ulogu jednostavnog proširenja za vaše rastuće potrebe u ICT sektoru. Moderno ICT poslovanje i stalne promene u IT opremi zahtevaju od data centra modularnost, efikasnost i upravljivost. Ovo se naročito odno- si na bezbedno napajanje i preciznu klimatizaciju. Prefabrikovani elementi mogu biti osnovni elementi infrastukture, kao što su moduli IT celine (IT pod), ele- ktro napajanja i hlađenja. Pored toga mogu biti grupisane prefabrikovane celine, i na kraju, rade se i prefab- rikovani „all in one“ data centri. Pouzdani data centri Moduli infrastrukture omogu- ćavaju najviši stepen pouzdano- sti DC, je r su samostalni kao celina, Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija