Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 37

K ada je reč o domaćim kom- panijama, apetit za ino- vacijom i te kako postoji. Svi žele da rade brže, bolje, efikas- nije. Poslovna zajednica je svesna značaja tehnologije, ali se digitali- zacija i dalje odvija sporim tempom, jer firme nemaju adekvatnu eksper- tizu, odnosno „know-how” za imple- mentaciju digitalnih projekata. Da svako pravilo ima izuzetak potvrđuje sektor telekomunikacija, gde postoji svest da je investicija u tehnologiju šansa za konkurentnost. Među digitalnim pionirima u Srbiji je i bankarski sektor, u kome su rezultati digitalne transformacije najopipljiviji. Sveopšti utisak je, ipak, da je većina preduzeća i dalje na blagom opre- zu kada je u pitanju usvajanje novih tehnologija. Digitalna transformacija: Prioritet, ne izbor Kompanije koje prve krenu na digitalni put će imati bolju star- tnu poziciju i lakše će se prilagodi- ti dinamičnim kretanjima u novoj eri poslovanja. Mi u Comtradeu smatramo da digitalna transformacija više nije budućnost, već neminovan proces za sve kompanije koje žele da op- stanu na današnjem tržištu. Nove tehnologije drastično menjaju po- slovni svet – od načina na koji pla- siramo usluge i komuniciramo sa klijentima, preko internih procesa, pa do donošenja ključnih odluka. Samim tim, IT prestaje da bude sporedna funkcija i postaje okidač poslovnog razvoja. Sa velikim prilikama dolaze i krupni izazo- vi, stoga oklevanje da se krene u digitalnu avanturu nije puki skep- ticizam, već razuman strah kom- panija kojima IT nije primarna de- latnost… Digitalna transformacija je pro- ces koji zahteva jasnu viziju i ko- renite promene, ne samo po pita- nju tehnologije, već i celokupne po- slovne kulture i mentaliteta. Nijedna kompanija ne može da se digitalizu- je preko noći. Potrebno je vreme da se digitalni procesi usade u srž po- slovanja i razvije novi pristup biznisu u digitalnoj ekonomiji. Činjenica je i da za iskorak u svet digitalnih inovacija nije dovoljna samo želja, već treba imati i adekvatna rešenja, ekspertizu i iskustvo. Postavlja se pitanje: ako najveće svetske kompanije ne mogu samo- stalno da premoste jaz između tradi- cionalnog i digitalnog biznis mo- dela, kakva je prognoza za firme u Srbiji? Mi verujemo da je digitalizaci- ja važna kako za velike korporacije, tako i za mala i srednja preduzeća, ali i javni sektor. Zbog toga je naša ponuda rešenja i konsultantskih usluga formirana tako da zadovolji potrebe širokog spektra klijenata. Zahvaljujući dugogodišnjoj sarad- nji sa vodećim vendorima kao što su Microsoft, IBM, Oracle i EMC/Dell, Comtrade na domaće tržište pla- sira najnovije digitalne tehnologije, među kojima su big data analytics i cloud, kao i tradicionalna IT rešenja. Bilo da je u pitanju banka koja želi da „stane na crtu“ inovativnim fin- tech konkurentima, mala pekara ko- joj je potrebna bolja komunikacija sa dobavljačima ili javno preduzeće koje teži da pruži kvalitetnije usluge građanima, Comtradeovi stručnjaci Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija