Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 32

Threat Extraction se može prime- niti na dolaznu poštu i na preuzi- manja sa veba. Korišćenje SandBlast zaštite SandBlast zaštite su dostupne u svim IT resursima, uključujući mreže, endpointe, cloud i mobilne. Zaštita od WannaCry i drugih nepoznatih pretnji zahteva zaštitu u slojevima, koja adre- sira i potencijalne tačke ulaza i poten- cijalne tačke infekcije. SandBlast zaštita mreže Check Point NGTX gejtveji pružaju širok spektar naprednih SandBlast zero day zaštita za email, pretraživanje veba i farme servera. Tehnologije zaštite uključuju Threat Emulation, Threat Extraction, IPS, Anti- Virus i Anti-Bot. Implementiranje SandBlast Net- work zaštite je veoma efikasno u sprečavanju WannaCry inicijalne in- fekcije i naknadnog bočnog kre- ta-nja. Ono takođe sprečava brojne druge napredne pretnje koje koriste preko 30 inovativnih endžina, što nudi najširu dostupnu pokrivenost protiv sadašnjeg pejzaža pretnji. SandBlast Agent endpoint zaštita SandBlast Agent pruža sveo- buhvatnu naprednu zaštitu krajnjim tačkama. Tehnologije zaštite uključuju Anti-Ransomware, Threat Emulation, Threat Extraction, Anti-Bot, Zero- Phishing i Forenziku. SandBlast Agent se može imple- mentirati pored postojećeg endpoint paketa treće strane ili kao sveobuh- vatno rešenje uz Endpoint Complete paket. Implementiranje SandBlast Agenta na endpointe je izuzetno efikasno u Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija