Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 19

S istemi za upravljanje doku- mentima povezuju radne prostore, uređaje i obra- du poslovnih dokumenata, i zapo- slenima omogućavaju jednostavni- je obavljanje poslova povezanih s dokumentima. Centralni deo siste- ma za upravljanje dokumentima je višenamenski uređaj koji omogućava štampanje, kopiranje i skeniranje, upotpunjen celovitim rešenjem za digitalnu obradu dokumenata, kao što su dopisi, računi, putni nalozi i ugovori. Takav sistem omogućava brzo traženje informacija, preusme- ravanje i naknadno praćenje toga ko je i kada pristupio dokumentu i kako ga je uredio. Prednosti sistema za upravljanje dokumentima su velike u svim firma- ma, bez obzira na veličinu. Ušteda vremena je osetna, a zaposleni do- kumentima pristupaju sa svog ra- čunara ili mobilnog uređaja bilo kad i bilo gde, što povećava njihovu produktivnost. Dokumenti su uvek zaštićeni od pristupa neovlašćenih osoba i obezbeđeni od gubitka ili krađe. Smanjenjem količine papirnih pro- cesa i nadzorom štampanja na nivou pojedinačnog zaposlenog, u potpu- nosti mogu da se kontrolišu troškovi upotrebe višenamenskih uređaja. Osim toga, manja potrošnja papira i energije znači i mnogo manju emisi- ju ugljen-dioksida. Sistem za upravljanje dokumentima koji diše zajedno s firmom Canonovo rešenje za upravljanje dokumentima EffectiveOffice bavi se najistaknutijom problematikom malog i srednjeg preduzetništva – ekonomičnim upravljanjem pu- tanjama dokumenata. Od firme ne zahteva trenutno ulaganje, već se bazira na mesečnom plaćanju fik- snog iznosa po korisniku, koji uključuje podršku, održavanje i sa- vetovanje. Rešenje se može jed- nostavno nadograditi i raste zajedno s potrebama firme. U rešenju EffectiveOffice uređaj postaje centar za dokumente, a oda- tle se papirni dokumenti uključuju u radne tokove u elektronskom ob- liku. Jednostavnom integracijom u postojeću infrastrukturu, u firmu se uvodi nadzor štampanja, upravlja- nje i distribucija primljenih dokume- nata, upravljanje poslovima vezanim za dokumente, kao i povezivanje s mobilnim uređajima. EffectiveOffice se implementira u postojeću informacionu infrastruk- turu firme, bez troškova nadogradnje i početnih ulaganja. Najam uključuje najsavremeniji višenamenski uređaj RUNNER ADVANCE C2220i ili ske- ner za dokumente imageFORMULA ScanFront 330, koji omogućava op- timizaciju upravljanja dokumentima i štedi vreme. Odluka o sistemu za upravlja- nje dokumentima je od strateške važnosti za firmu, pa rešenje Effe- ctiveOffice nudi gotova rešenja s mogućnošću pojedinačnog pri- lagođavanja. Pritom će vam na ra- spolaganju biti naš savetnik koji će na osnovu analize stvarnog stanja pripremiti predlog rešenja prilagođen specifičnim zahtevima, kao i plan izmena. Vašu firmu ćemo Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija