Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 15

I ako je ova direktiva sveobu- hvatnog karaktera, odredbe koje su privukle najviše pažnje se u- glavnom odnose na činjenicu da će pristup računima klijenata imati ne samo banke, već i novi učesnici na tržištu, Third-Party Providers (TPPs). Jednostavno rečeno, ukoliko klijent banke izrazi želju i dâ eksplicitno odo- brenje da se njegovim finansijama u- pravlja posredstvom treće strane, TPP, bilo da je u pitanju transakacija putem platformi kao što su Google, Facebook, ili neke e-Commerce platforme, ban- ke neće imati drugu mogućnost osim da odobre pristup računu klijenta kroz otvoreni API (Application Program Interface). Još uvek ima vremena za postepe- ni i neometani prelazak na poslova- nje koje je potpuno usaglašeno sa di- rektivom PSD2, ali ne treba biti previše bezbrižan. Osim toga, banke ne mora- ju da čekaju da PSD2 stupi na sna- gu kako bi transformisale i redizajni- rale platne usluge i poslovne modele. Umesto da samo reagujete na izazove, budite proaktivni i spremni već danas da se borite kako za postojeće tako i za nove pozicije na tržištu. Mobilni uređaji – promene koje donose i reakcija banaka Primena direktive PSD2 je široka, a među ciljevima su obezbeđenje lakšeg i bezbednijeg korišćenja plat- nih usluga online, bolja zaštita kli- jenata od prevare, unapređenje ino- vativnih mobilnih i online platnih servisa, itd. Ovo nije iznenađujuće budući da smo svedoci brojnih pro- mena koje je uvela upotreba mobil- nih telefona, da pomenemo samo neke: • Nijedan korisnik mobilnih telefo- na ne želi da nosi dodatni sigurno- sni uređaj Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija