Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 112

● nepostojanje sigurnosnih filtera i procedura ● nedovoljna edukacija zaposle- nih na temu sajber rizika i bezbed- nosti Svaki vid ponašanja na internetu zahteva disciplinu i kontrolu, jer je- dan naizgled beznačajan incident, poput gubitka mobilnog telefona ili slanja poverljivih podataka putem nesigurnih kanala komunikacije, može nekome dati pristup celokup- noj bazi podataka klijenata, a vama doneti nemerljivu finansijsku i ne- materijalnu štetu. osiguranje od sajber bezbednosti, profesionalne odgovornosti, grešaka i propusta. S obzirom na to da je ele- ktronsko okruženje znatno složenije u pogledu analize rizika ( jer pored „tradicionalnih” rizika, kao što su gu- bitak ili krađa opreme, postoje i rizici vezani za neopipljive entitete), neo- phodno je uključiti i rešenja koja će zaštititi čak i one najosetljivije seg- mente vašeg poslovanja. Tu se ubra- jaju narušena reputacija, povreda in- tegriteta i oporavak od incidenta. Kako se zaštititi: strategija upravljanja e-rizicima Uloga osiguranja za IT industriju u dugoročnoj strategiji upravljanja e-rizicima Najsigurnije rešenje za upravljanje i kontrolu e-rizika jeste kreiranje strate- gije koja će, pored tehničkih rešenja (u vidu anti-virus programa, sigur- nosne zaštite, bezbednosnih ko- dova, softvera i slično), uključivati i Osiguranje za IT industriju nije do- voljno da zaštiti kompanije ili po- jedince u slučajevima krađe ili zlo- upotrebe podataka, sajber iznuda ili grešaka i propusta zaposlenih koji vode ka finansijskoj i pravnoj odgo- vornosti prema trećim licima. Ugo- varanje osiguranja za IT industriju predstavlja nužni korak u dugoročnoj strategiji upravljanja e-rizicima, jer predstavlja poslednji stepen zaštite u slučajevima kada se sajber incidenti ne mogu izbeći. Kompanije koje se odluče na osi- guranje za IT industriju imaju na ra- spolaganju sledeće pogodnosti: ● brža i efikasnija naplata odštetnih zahteva u slučaju sajber incidenta ● finansijska sigurnost i zaštita u slučajevima tužbi i sudskih porav- nanja ● lakše i jednostavnije saniranje posledica napada ● vraćanje narušenog ugleda kompanije uz pomoć marketinških kampanja (troškovi se mogu pokriti odgovarajućom polisom osiguranja) E-rizici se ne mogu u potpunos- ti ukloniti, ali se mogu znatno mini- mizirati ili kontrolisati. Adekvatna strategija upravljanja rizicima obez- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija