Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 111

I ako se čini da se godinama po- navlja ista priča u vezi sa bez- bednosti na internetu, zaštiti podataka, kreiranja sigurnosnih pro- tokola i slično, nedavni incident iza- zvan malverom „Wanna Cry” otkri- va da i dalje ne postoji svest o re- alnoj šteti koja se događa u slučaju ovakvih incidenata. Zašto bismo čekali novi talas sajber incidenata - koji je sve izvesniji, sudeći prema analitičarima - da bismo počeli da razmišljamo o bezbednosti? Rizično ponašanje na internetu Pre nego što uperimo prstom u potencijalne krivce, setimo se svog ponašanja na internetu. Da li smo obezbedili sigurno okruženje za naše zaposlene? Da li smo ih edu- kovali na temu rizika, bezbednos- ti i zaštite na internetu? Da li smo obezbedili tehničku podršku za naš mrežni sistem? Poražavajuća statis- tika govori da se više od 80% sa- jber incidenata događa nepažnjom samih žrtava i da se gotovo isti toliki broj može preduprediti. Poređenja radi, osmišljavanje, kreiranje i im- plementiranje odgovarajućeg bez- bednosnog protokola koji definiše način čuvanja i prikupljanja podata- ka može smanjiti potencijalne rizike za oko 9%. Kako uopšte dolazi do sajber in- cidenata? Ostavimo po strani slu- čajeve u kojima postoji svesna i ma- liciozna namera pokrenuta od strane sajber kriminalaca, konkurencije ili drugih počinioca, a koji imaju za cilj nanošenje materijalne štete žrtvi. Kada je reč o vašoj kompaniji, rizično ponašanje se identifikuje u sledećim situacijama: ● pogrešno čuvanje i korišćenje poverljivih podataka ● korišćenje ličnih uređaja (mobil- nih telefona, tableta ili USB stikova) na poslovnoj mreži ● neoprezno rukovanje pover- ljivim podacima ● nepažnja prilikom obavljanja svakodnevne komunikacije Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija