Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 109

ranja će pomoći u saniranju posledi- ca direktne štete (koja se odnosi samo na kompaniju, njenu imovinu i intelektualnu svojinu i reputaci- ju), ali i prilikom pružanja pomoći u slučajevima štete prema trećim lici- ma. S obzirom na to da svaki napad na kompaniju sa velikom bazom ko- risnika ugrožava i korisnike, veliki broj njih će se odlučiti na tužbu da bi naplatili pretrpljenu materijalnu štetu. Ne vredi da lupate glavu ili da se pitate zašto se to vama dogodi- lo. Sajber kriminalci najčešće bira- ju svoje žrtve nasumično i bez ne- kog posebnog emotivnog intere- sa. Njihov cilj je da dođu do infor- macija koje će moći da preprodaju na crnom tržištu i da steknu finan- sijsku dobit. Ono što vi možete da uradite da biste se sačuvali od e- normnih troškova jeste da pro- nađete rešenje koje će štititi po- datke, klijente, korisnike i ugled vaše kompanije na najbolji mogući način. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija