Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 108

centrima. Slede ministarstva sa 28%, dok su finansijske instituci- je poput banki hakovane u 10% slučajeva. Koji je najefikasniji način da se zaštite podaci? Ne postoji jednokratno rešenje. Sajber bezbednost je problem ko- jem se mora pristupiti strateški, što znači da svaka kompanija ili in- stitucija prvo treba da pođe od strategije za upravljanje e-rizicima i kreiranja bezbednosnog protoko- la. Putem stalne edukacije zaposle- nih i menadžmenta i bliskom sarad- njom sa IT stručnjacima povećaće se šanse da se steknu dobre navike i poštuju protokoli radi stvaranja si- gurnijeg poslovnog okruženja. Fina- lna tačka jeste polisa IT osiguranja koja će pružiti dodatnu sigurnost u slučajevima kada se napad već do- godi. U slučaju da se vaša kompanija ili institucija nađe na meti sajber na- pada, odgovarajuća polisa IT osigu- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija