Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 107

I dok se u Srbiji sve više for- sira uvođenje elektronske raz- mene podataka i informaci- ja, stručnjaci za sajber bezbednost i rizike skreću pažnju na mnogobro- jne opasnosti koje vrebaju u sajber okruženju. Gde vrebaju opasnosti? S obzirom na to da je i-mejl komu- nikacija postala standard čak i za tradi- cionalne kompanije i institucije, većina poverljivih informacija svakodnev- no protiče preko elektronskih servi- sa. Dovoljno je samo jedno „pogrešno skretanje” – i čitav sistem kompani- je je kompromitovan. Način na koji se prevara vrši je veoma jednostavan: oslanjajući se na činjenicu da zaposle- ni u kompanijama i institucijama po- put školstva, zdravstva, opštinske ad- ministracije, pa čak i ministarstava, ru- tinski rade svoj posao i ne proverava- ju svaku i-mejl adresu ili prilog, hakeri često promene samo jedan karakter u i-mejl adresi sa koje se šalje poruka. To je dovoljno da preusmeri čitavu komu- nikaciju na njihov server i omogući im pristup celokupnoj mreži institucije (jer kada jednom uoče slabost siste- ma, hakerima nije teško da napadnu čitav sistem). Velike kompanije, zdravstvene ili institucije od javnog značaja pred- stavljaju veoma pogodnu metu za instaliranje malvera ili implementa- ciju crva u informacioni sistem. Zbog činjenice da drže velike baze podata- ka i gotovo nikada ne ažuriraju bez- bednosne protokole (ne menjaju se korisničke šifre, ne vodi se računa o aktivnim i neaktivnim korisničkim na- lozima i slično), hakeri veoma lako upadnu u njihove sisteme i pokupe sve relevantne podatke sa servera. Često se ni ne zna da je napad bio izvršen, jer se najčešće koriste veoma suptilne metode poput „pecanja” ili „fake presidenta”. Poređenja radi, u poslednjem ve- likom sajber napadu „Wanna Cry” preko 30% napada registrovano je u zdravstvenim ustanovama i bolničkim Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija