Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 103

O d poslednje tehnološke (IT) revolucije 1985. ovaj proces se eksponenci- jalno ubrzao. Jedan od razloga je porast količine podataka koje proi- zvodimo i koji su na raspolaganju. Da bismo stekli sliku o tome koliki je taj porast zapravo, možemo reći da smo 2010. godine na svaka dva dana proizvodili podataka koliko je čovečanstvo proizvelo od svog nastanka pa sve do 2003. godine. Možda ste u iskušenju da pomislite da se situacija nije mogla drastično promenitu u poslednjih 6-7 godina, ali pogrešili biste. Danas na dnevnom nivou proizvodimo 2,5 EB (eksabaj- ta) podataka, što je ekvivalent 90 go- dina video zapisa u visokoj rezoluci- ji ili 530.000.000 miliona pesama. Još jedan dokaz o porastu količine po- dataka je činjenica da je pre 3 go- dine u svetu postojalo 4,4 ZB (zeta- bajta; 1 ZB = 1.000 EB) podataka, a da procena za 2020. iznosi 44 ZB ili- ti 44 triliona gigabajta. Naravno, svi ti podaci su samo to – podaci; da bi oni postali korisni, tj. da bi postali in- formacije, neophodno ih je dopremi- ti do nekoga kome su od interesa i ko je u stanju da ih obradi, skladišti, prosledi ili iskoristi. Nevolje s prikupljanjem podataka Verovatno se sada pitate kako je moguće da je broj podataka po- rastao tako naglo i gde su svi ti po- daci bili do sada. Ako izuzmemo društvene mreže, email prepiske i slične interakcije između korisnika, i dalje nam ostaje pregršt podata- ka koji su morali odnekud doći, zar ne? Pa, odgovor je i da i ne. Istina je, zapravo, da su svi ti podaci uvek bili prisutni oko nas, samo što smo mi tek „sada" počeli da ih skupljamo i upotrebljavamo. Uzmimo za primer potrošnju ener- genta kao što je prirodni gas. Ranije, ukoliko je distributera gasa inte- resovalo koliko se gasa potroši na određednoj lokaciji, neko je morao da ode do te lokacije, pronađe me- rač protoka gasa i pročita vrednost sa brojčanika, odnosno da prikupi podatke o potrošenoj količini gasa. Poprilično jednostavna procedura. Sada je još samo potrebno ponoviti taj postupak na stotine hiljada puta i možemo da počnemo da štampamo račune... Da, ako planirate sistem na velikoj skali morate da se postarate da svaka jedinica sistema koja pripa- da istoj grupi prolazi kroz identične procedure. U ovom slučaju to znači da postupak očitavanja vrednosti sa merača mora biti identičan za sva- ki merač. Problem ubrzo postaje i više no očigledan: puno potrošača = puno merača za očitavanje. Pa do- bro, zaposliće se mnogo ljudi koji će obavljati proceduru prikuplja- nja podataka i to je to. Samo, tada se povećava broj zaposlenih, a sa- mim tim i odgovornost distributera, verovatnoća da neko pogrešno očita ili zapiše vrednost sa merača je uvek prisutna, a korisnik ne sme da trpi greške preduzeća čije usluge kori- sti. Iako korake u procesu očitavanja vrednosti sa merača prirodnog gasa možemo izbrojati na prste jedne ruke: pronađi merač i očitaj vred- nost sa njega, možemo videti da se skaliranjem sistema pojavljuju nove poteškoće koje je nekako potrebno pre- mostiti. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija