Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 101

nudile svojim korisnicima slične ili iste funkcionalnosti kao fintek. S druge strane, treba pretpostaviti da ne po- stoji tako mala razdaljina između uslu- ga koje jedni i drugi nude. Naime, fin- tek prevashodno nudi tehnološki ori- jentisane funkcionalnosti koje poma- lo zaobilaze ili uopšte ne uzimaju u obzir pravila i regulacije koje do- laze od strane finansijskih instituci- ja. Treba pronaći način kako popuniti ovu prazninu između jednih i drugih. Investicija u bankama dolazi preko ra- zumevanja bankarskih potreba i funk- cionalnosti, a tu se traže igrači koji, pre svega, razumeju potrebe banaka, ali razumeju i tehnologiju koju koristi fin- tek. Internet ogledalo: Da li IT se- curity kompanije imaju već gotova rešenja koja bi bila komplementar- na rešenjima iz oblasti finansijskih tehnologija i koja bi mogla na adek- vatan način da podrže brz i bezbe- dan razvoj? Aleksandar Vratonjić Gligo- rijević: Kao što je Momir pome- nuo, ovde pričamo o jednom tro- slojnom ekosistemu. S jedne strane imamo fintek kompanije, s druge strane imamo banke, odnosno fi- nansijske institucije, i imamo jedan sloj između koji predstavljaju IT se- curity firme kao što je Telegroup, koje su već dugi niz godina unutar banaka, razumeju njihovo poslovanje i omogućavaju da se napravi most između banaka, odnosno postojećih finansijskih institucija, i fintek kom- panija. Ono što je dobar pristup, sa bezbednosnog aspekta gleda- no, jeste da se u celom ovom eko- sistemu, što smo ranije pričali, gleda najpre na bezbednost. Mi to zove- mo „security first”, koji omogućava da ne pričamo o reaktivnoj bezbed- nosti, već o proaktivnoj, koja može da bude, recimo, početna tačka di- jaloga između jednog finteka i jedne banke. Dakle, s jedne strane ima- mo fintek kompaniju, s druge imamo banku, i imamo IT solution provaj- dera koji će prvi da stavi pitanje bez- bednosti na sto i predloži da to bude početni korak u njihovom di- jalogu, a ako se tu razumete, već ste napravili veliki pomak i bićete u mogućnosti da sarađujete i da ostvarite zajedničke benefite. Čest slučaj koji vidimo na tržištu je da fi- nansijske institucije akviziraju fintek kompanije i integrišu ih u svoje sis- teme. Ono što je takođe izazov u tim slučajevima je što se integraciji ugla- vnom pristupa sa aspekta funkcio- nalnosti. Mi u kompaniji TeleGroup vidimo da je najsvrsishodniji način prevazilaženja problema u proce- su integracije upravo "security first" pristup rada sa finansijskim instituci- jama i fintek kompanijama. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija