Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 100

je uspeo da iskoristi nove tehnologije da na uređaju koji nosite uvek sa so- bom izvršite ne samo usluge transakci- jskog bankarstva, plaćanja računa ili drugih finansijskih obaveza, već i da uzimate pozajmice, vršite investicione transakcije i analize vaših finansijskih ulaganja. Samim tim, fintek je na neki način podigao očekivanja korisnika, jer sada svi žele da to učine iz udob- nosti svoga doma ili u pokretu. Više im nije dovoljno da imate samo po- slovnicu. Danas se traži konvergencija digitalnog i fizičkog. Takođe treba pri- metiti da se promenila i strategija kako se danas odnosi prema novcu. Ranije je bila strategija moj novac, dakle bilo je važno kako upravljamo novcem i šta radimo sa njime u banci. Međutim, sada se to pretvorilo u strategiju moj život, jer želim da pronađem način na koji novac intereaguje sa dru- gim aktivnostima u mom životu i da na jednos ][q#Z[ܛވ[Z]][ܚ\ۚq#ZH[\ZH\q$XZHښH[ BH؛H\][HK[\]Y[ΈHHܚ\ۚKBKښHHݛHq#XZHZHݙBZ]ZKHYH^YBܚ\q!H[Z\YO[Z[\]ۚq!YܚZ]q!΂HH[1h]H[HHYHݛڙB\YH[[Z[H[]XZ[XK[Zš\[ZH[ܘZHHYHHYHB^HY[]]HڙH[Hؙ^q$]ZBHښH[YܘXZHH[[ZBH[]XZH[1h]H[H[BY\]Zq!Hqh]ˈۛ1h]HB\H1h]H[Z[H[H\\BH^YHٝ\qhY[H]BZ[]H^Y ZHHKB\\[H[[K\\ݚHBY]HY[HH[X[ BHݛښZ^Hq#]ZHBܚ\H[\Z\HZZ[ZZݙ]Z[ܘHY\YK[1h]œH[X^ۋZXܛٝ KܘXBHYKښHHq!Hݛښ[H\[Z[XBHݛښ[H[\Z\[XHؙ^Y[B\q$Y[HY[][HY[]]KBXK1hq#ZHHHH[H^hX]BH^YڈHqh]q![ڈ[\ZKBKZؚZ[[Y[[\[KB]ښHKH\ZH^YKBq#XZqhY[H]HY1h]H›ZHYH\\HZHYBY[H[X[˂[\]Y[ΈHHHHBZY^q!HH[[ZH\YB[[HH[Y[HH[[ZBZZO“[Z\1$Zq!Έ[\XZHHZBZHH[ܘ[KZKZH1o][[B[Y[HHYHHZZHKBH[\\[HݙYH\ˈ\ZXH[Y]]HHH[[ZH[KBXZHq!؜ݘ[HZKB[XK\[Kqh]\ZY][XB^Kh]HHh[H[XKBHZ[[\XZHHZZKYHHh]HHHHZKBH[ݚK[YܚqhYHHݚ[HHY[BZZ[XK[Z[H[HZHY B]H[H^hYH[ZH[\BXZHڙHH[HZHۙB[\]Y[\[\ XY\XY^[HXZ[^[H HY][H\ܝ\Z