Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 10

• IT operacije • Razvoj aplikacija Ukoliko ste već počeli sa agile projektima ili su vaši razvoji aplikaci- ja već u potpunosti zasnovani na agi- le metodologiji, onda sigurno imate veliku prednost i „samo” treba da nastavite ovu transformaciju. Sa or- ganizacionog stanovišta, sledeći po- tez bi trebalo da bude takav da agi- le metodologija pokrije i IT operaci- je i poslovanje. Praktično to znači da morate uključiti business architect ljude, analitičare i IT operations lju- de u svoj razvojni „scrum” tim. Da li se sećate termina BizDevOps sa početka teksta? To je zapravo ono o čemu mi govorimo danas. Treba na to gledati kao DevOps 2.0 – i onda postaje jasno kako je ispre- pletenost biznisa i IT potpuno priro- dan proces. Dakle, to je bio lakši deo. Loša vest je da je DevOps potpuno zavisan od arhitekture. Ukoliko vaša kompani- ja ima zastarelu ili nasleđenu kulturu razvoja softvera, zasnovanu na water- fall modelu, nemojte ni počinjati sa DevOpsom! Biće skupo i beskorisno. Sistemi koji su dizajnirani prema waterfall modelu se veoma teško transformišu u agile model. U stvari, moja preporuka je da čak ni ne pro- bate. Umesto toga, menjajte arhi- tekturu. Sada se vi smejete: „Ko će sad da mi da business case koji će da opravda to što smo u poslednjih 15 godina investirali u postojeće siste- me i razvoj novih, a sada bismo da to sve pustimo niz vodu?!” Smirite se! Prvo pažljivo proučite postojeću arhitekturu, a zatim je podelite na komponente, kao što su: web shopovi, self-service portali, omni- chanel i mobilnost, BI i big data – sve ono što će doneti vidljive rezul- tate i sve ono što se može menjati u inkrementalnim koracima. Počnite da uvodite digitalizaciju od jednog dela svog odeljenja u kom- paniji, kao što je pozicija CDO – to će, Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija