Deltex 2017 Podzim - Page 6

Soutěže? Vstupenka na VŠ bez přijímaček.

T

řetina letošních maturantů si vybojovala přijetí na vybrané vysoké školy ještě před přijímacími zkouškami. Postup do krajské- krajského případně ústředního kola soutěže v programování MŠMT nebo ústřední kolo EXPO SCIENCE AMAVETu případně postup na INTEL ISEF do USA

ho případně ústředního kola soutěže v progra-

certifikace studentů CISCO

Networking Academy,

zpřístupnění specializovaných

pracovišť fakulty studentům,

pořádání přednášek pro

studenty školy DELTA

bezplatné využívání prostor

fakulty pro pořádání IT soutěží.

Ve výuce IT je tato pražská soukromá vysoká škola v ČR absolutní špičkou. Patří do skupiny Unicorn, největšího ryze českého softwarehousu s obratem k 2 mld. Kč.

Ředitel Unicorn College, Ma-rek Beránek stál u zrodu obo-ru Správce informačních sys-témů a na DELTĚ i vyučoval.

V současné době studenti DELTY jezdí na akce pořádané Unicorn College a několikrát do roka přijede UC za nimi

s odbornou přednáškou do Pardubic.

Oblasti spolupráce:

Fakulta elektrotechniky

a informatiky Univerzity Pardubice

KODU Cup Česko a další

Loni proběhl 1. ročník KODU Cupu Česko - sou-těže v programování počítačových her v pros-tředí Microsoft Kodu Game Lab. Značná část organizace celé soutěže byla na bedrech stu-dentů DELTY - od výuky prostředí na základních školách, hodnocení téměř stovky soutěžních úloh až po vytváření zadání pro ústřední kolo. Studenti to měli jako zajímavou brigádu, získali zkušenosti a škola přehled o programátorských talentech.

Pardubické micro:bití

Za podpory Microsoftu a CzechInvestu uspořádá škola DELTA letos první ročník celorepublikové soutěže v programování mikropočítačů BBC micro:bit. Studenti DELTY seznámí žáky základ-ních škol s principy programování. Posílí své prezentační a organizační dovednosti a ještě přijdou k nějaké té koruně.

mování MŠMT nebo ústřední kolo EXPO SCIENCE AMAVETu případně postup na INTEL ISEF do USA mnohým ušetřil stres a na přijímačky vůbec nemuseli.

Spolupráce s VŠ

Deltex

č. 1/2017

6/16

S

polečně s Fakultou elektrotechniky a in-formatiky Univerzity Pardubice pořádá škola DELTA soutěže s IT zaměřením.