De Gracieuse 26 June 1867

[11 Juni 1867. 5 e Jaargang.] (SUPPL. N o . 14). DE GRACIEUSE. Prijs per 3 maanden ƒ 1,27 5 . 111 26 Juni 1867. Prijs per 3/m. met Album ƒ 2,17 5 . (5e JAARGANG). Afb. N o . 1. K IELTJE voor knaapjes van 3―5 jaar (met knippatr.). ― 2, 3 en 43. P ALETOT voor meisjes van 7―9 jaar (met knippatr.). ― 4 en 42. T ALMA met een capuchon voor meisjes van 6―8 jaar (met knippatr.). ― 5 en 6. S CHORTJE met schouderreepen voor meisjes van 5―7 jaar (met knippatr.). ― 7. K LEEDJE van grijs linnen voor meisjes van 6―8 jaar (met knippatr.). ― 8. S TRIK van satijn (met knippatr.). ― 9. S TANDER met zakjes om meel, gort enz. te bewaren. ― 10. G EBREIDE SLOBKOUS voor kinderen van 1―2 jaar. ―11. O VERTREK voor fauteuils. ― 12. G EBREIDE RUIT voor bed- of wiegedekens, antimacassers enz. ― 13 en 14. H OE - KEN voor zakdoeken. ― 15 en 16. D OORLOOPENDE PATRONEN . Wit borduurwerk. ― 17 en 18. L INNENZAKJE om onder het werekn frivolité, gehaakte kant, garen enz. te bewaren. ― 19. T ASCHJE om kleine handwerken te bewaren. ― 20. A LPHABET . Wit borduurwerk. 21. Z OMERKAPER (met knippatr.). ― 22 en 23. Z OMERHOEDEN . ― 24. M ANTILLE met echarpes en een garnituur met patten (met knippatr.). ― 25. M ANTILLE met echarpes en een gepunt garnituur (met knippatr.). ― 26 en 27. M ANTILLE voor meer bejaarde dames (met knippatr.). ―28, 29 en 35. P ALETOT voor meer bejaarde dames (met borduurpatr.). ― 30. B REEDE CEINTUUR met een schoot (met knippatr.). ― 31. C EINTUUR met patten (met knippatr.). ― 32―34. P ALETOT “Arabella” (met borduurpatr.). ― 36 en 37. H ANDSCHOEN om bij het strijken te gebruiken (met knippatr.). ― 38. G EHAAKT KLEEDJE om strijkijzers op af te vegen. ― 39 en 40. C EINTUUR met een strik (met knippatr.). ― 41. B ORDUURPATROON ter versiering van blousen, robes enz. ― 44. G EPUNT GARNITUUR voor paletots, talma’s enz. ― 45. B ORDUURPATROON (rand) voor Fig. 1. S CHORTJE ― 2. H ELFT v. h. stukje. ― een tafelkleed, portières enz. ― 46 en 47. K NOOPEN voor dassen. ― 48 en 49. R ANDEN van ge- vlochten koord en haakwerk met franje. ― 50 en 51. J AQUETTE voor meer bejaarde dames (met 3. R AND . ― 4. Z AKJE voor het schortje. ― 5 en 6. M UTSJE op neteldoek. ― 7. H OEK voor een knippatr.). ― D E KNIPPATRONEN BIJ DE AFBEELDIN - zakdoek. ― 8. H ELFT v. d. kraag. ― 9. M ANCHETTE . ― 10. H ELFT v. d. kraag. ― 11. M AN - o GEN N . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 50 en 51. CHETTE . ― 12. B AKERKUSSEN . ― 13. C HEMISETTE . ― 14. P ATROON . ― 15 en 16. R ANDEN . Kieltje voor knaapjes van 3―5 jaar. o Afb. N . 1. Knippatr. keerz. v. h. Supplem. N o . XI, fig. 36―39. Dit kieltje van wit en zwart ge- streept wollen barège is met shir- ting gevoerd, volgens de afbeel- ding met schuine reepen van de bovenstof en een blauw taffen biesje gegarneerd, en wordt van voren met vlakke parelmoeren knoopen dichtgemaakt. Men ver- vaardigt het naar fig. 36 tot 39 en knipt uit bovenstof en voering naar fig. 36 de beide voorstukken naar fig. 37 en 38 den rug en den kraag elk langs de dunne lijn in het midden aaneen, en rekent bij den rug en de voorstukken aan den on- derrand op een omslag 4 d. br., verder knipt men naar fig. 39 twee gedeelten voor elke mouw. Als men de voorstukken met knoopen en knoopsgaten heeft voorzien, dan zet men ze vol- gens de overeenstemmende cij- fers aan den rug, zoomt de bo- o van 7―9 jaar. Voorzijde. venstof aan den onderrand in en N . 2. Paletot voor meisjes Hierbij afb. N o . 43. Knippatr. keerz. v. h. legt er het garnituur op. Dit Supplem. N o . XI fig. 30―35. wordt vervaardigd van een schuinen reep der bovenstof 2½d. breed en een biesje van blauwe taf, op de- zelfde wijze als bij het garnituur afb. N o . 52 op bladz. 92 van dezen jaargang beschreven is. Vervolgens zet men het kraagje, met een ingeregen koordje ge- boord volgens de overeenstemmende cijfers op den kiel en voegt er de mouwen, in overeenstemming met den kiel en volgens de afbeelding met twee schuine reepen en met knoopen gegarneerd in. De ceintuur bestaat uit een schuinen reep der stof ongeveer 5 d. breed, met stijf gaas en met voering voor- zien, in de rondte met een reepje blauw taf geboord; zij wordt met haken en oogen dichtgemaakt, en dit bedekt met een rozet, op de- zelfde wijze samengesteld. Paletot voor meisjes van 7―9 jaar. Afb. N o . 2, 3 en 43. Knippatr. keerz. v. h. Supplem. N o . X, fig. 30―35. gladde lijn op fig. 30 opgenaaid, daarna de mouw, vooraf vervaardigd, waarvan alleen de bovenste helft met het voorge- teekende garnituur wordt versierd er in gezet. Voor de capuchon ver- bindt men eerst de beide gedeelten van de revers naar fig. 35 geknipt van 17 tot 18 en van 18 tot 19, legt er zooals dit is voorgeteekend het garnituur op, vormt in den bovenrand van de revers de plooien door elk kruis op het naastaan- zijnde punt te hechten en naait daarna de revers van 19 tot 20 aan de binnenzijde op den bodem van de capuchon fig. 34 ; langs de voorgeteekende gepunte lijn moet de revers omgevouwen lig- gen. Het garnituur van de capu- N o . 1. Kieltje voor knaapjes van 3―5 jaar. chon wordt voltooid met er volgens Knippatr. keerz. v. h. Supplem. N o . XI, fig. 36―39. de afbeelding een knoop op iedere plooi en eenige kwastjes op te hechten. Zij wordt met een ingere- gen koordje er tusschen, volgens de overeenstemmende cijfers op den paletot gezet. Eenige lussen van veterband tegelijk met de knoopen bevestigd, dienen om N o . 3. Paletot voor meisjes van 7―9 jaar. den paletot dicht te maken. Achterzijde. Talma met een capuchon voor meisjes van 6―8 jaar. Afb. N o . 4 en 42. Knippatr. keerz. v. h. Supplem. N o . IX, fig. 27―29. N o . 4. Talma met een capuchin voor meisjes van 6―8 jaar. Hierbij afb. N o . 42. Knippatr. keerzijde v. h. Suppl. N o . IX fig. 27―29. De ta XH\\X\Y[]\]pH[[HYY[[Y]X[]]\[[Y]\ۛY\Z[[[HHH[]]ܘ]\Y\H\Xۈݙ[Y[Y]Z[H[[ۛ\™[YHZ[H\\[][]]ˈZ]\X\Y[[H[XBۚ\Y[[\]pHX\[\Yˈ [ Y[YY[H[H[HZ[]ZY[X[Y[X\Yˈ HYHZ[Y\\[Y[HZYHYY[ B[X\Yˈ HZۚ\[H [[  [\\[]YY[KBZ\ܙ]YZ[]\[]]\Z] Y ]Y[YY[H[]\]]\[ܜۚ[ZHܛHܜ[ [Y[Y[H][]\YY[Y\HYY[Yˈ [ H[™Hݙ\Y[[[Y[HZB\[YX[[X\]HX\ZH[BZYHYY[[X\ݙ[] H]\[HKBXۈYˈ H[][™H\[HZY]KB[Y[[ܛ]Y[[Yˈ H܈[šܝZ\[HYB[ Y[YH[›Y]Y[Z[HۛBܙ[]\Y  KܝHY]Y\Y\[܈YZ\ڙ\[ x%M[H\[ BX\ܞZKۚ\]ܞZH \ [HYB UYˈ %LLKY[[˜X[H\XۈZZX [\[Y[HX]H[Bݙ\Y[[[Y[HZ\X[]Z]ۚZ[[[[Y]H[XBX\[ܘYHY\Y[ZZ]]\[ܝ[H[X\Y]Y[Y\H]\ H[XHܙY]Z[[[X[XXZ ][[Y[ZH[KB[]\]pKY]Y[\Xۈ[Y]][܈HZڙ\ܞY[\˜X[[ۙ\[[[B[Z]\ۙY[]\KB]\\X]Z]\[]][[[ۈ H X[]]\[ ]KBK\[[Z[Bۛ\Y][[ݙ\B[܈]][[[[]][ZYˈ 8%H H Z] ܝHY]Y\Y\[܈YZ\ڙ\\X\Y[[][ x%MX\X\ZKY[X\[\Y˂  ̈[ HYB[ZHYY[[ۚ\[X\[\Yˈ H[ Y[YY[H[š]ZY[X[Y[Z[[ZX\Yˈ YHYY[[܈[H[]˂[HY[HܜZ[[Hݙ\Y[[[Y[HZ\Y][X\Z\ۙ[[]\YY[[YZۚ\[[X\BX\ZHY]][[HۙHZ[HX[]Z]ۚZ[[[[܈\][ۈHXZY[]X]H\X\Y ›Y]\ۛY\Z[[\Hܙ [[\H H\Y\ KB\HY]Z[H\Z[[]\[ݙ\[[][ۈZ]XX[HY[HZHX[Y[HZ]XKY][\\[XZYX[]\]]\ܙ[[Z][[ Y[Y[Y[[]]XK[\[܈YHZ[Y\X[]\[ ݙ[BY[\[Hܜ[Y]Y[HZۛ[[Y]Y[HY]YYHZ[\[]XHܞY[Y\Hܙ[\H][^[B ˈYYH[ܚZ[[܈YZ\ڙ\[ %NX\ZHY\Y\ [Hݙ\Y[[[Y[HZ\[[Bۚ\]ܞ \[K KYˈ Mx%LKܝHY]Y\Y\[܈YZ\ڙ\[x%MX\Y H[ ۚ\]ܞ \[K UYˈ %LLK]ܝH\Y]Z[[\[X[]\[\Y\ BZڙ\HZ[]\[HY\ZY]YY]\[KBܙ HY\[Hݙ[Y[Y]Y[HXH Y[YYBY[H[]YYH]\[\Y\ Z]\X\Y[[