De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 9 - Page 7

Week 9 Dinsdag 26 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dalfsenaren staan een maand droog in januari DALFSEN - “Veel mensen hebben dit jaar meegedaan met de actie,” zegt Michael de Vries van Saam Welzijn, “maar veertien hadden er zich spontaan aangemeld.” Saam Welzijn riep eind vorig jaar ‘gewoonte- drinkers’ op om mee te doen aan de actie 'Dry January': geen alcohol drinken in de maand januari. De welzijnsorganisatie hoopte dat men- sen bewuster nadenken over wanneer en waarom ze alcohol drinken. Burgemeester Erica van Lente, wethouder Jan Uitslag en Michael de Vries van Saam Welzijn zetten woensdag twee deelnemers aan 'Dry January’ in het zonnetje op het gemeentehuis. De dames Car- la en Hanneke waren uitgeloot en kregen een mandje met gezonde hapjes en sapjes van de burge- meester. “Michael heeft me gevraagd om mee te doen aan de actie,” zegt Carla, “want ik lust wel graag een wijntje. Het is een gewoonte ge- worden, zoals een drankje bij het koken. Door deze actie ben ik me wel bewust geworden hoeveel ik drink.” Hanneke merkte ook dat drin- ken een gewoonte is geworden: “Ik drink vanaf mijn vijftiende en ben nu 34, iedereen om mijn heen drinkt en het is heel gewoon.” Zij vond het de eerste twee weken wel lastig om steeds ‘nee’ te zeggen, kreeg reacties van ‘wat doe jij on- gezellig’, maar daarna ging het wel gemakkelijker. Beide dames zijn ook niet meteen 1 februari weer begonnen met drinken, want ze merkten goede effecten. Zo hadden ze meer ener- gie en sliepen beter. Burgemeester van Lente had zelf ook meegedaan met de campagne en merkte ook dat alcohol soms al ongevraagd wordt voorgezet, zo normaal wordt het gevonden. Het fenomeen 'Dry January' is uit Engeland komen overwaaien, ge- baseerd op het idee van ‘sociale besmetting’: als iemand in een vriendengroep begint met het verminderen van alcoholgebruik, volgt de rest vanzelf. In Dalfsen was actie 'Dry January' onderdeel van de campagne ‘Gewoon lekker nuchter’, gericht op het drankge- bruik van 55-plussers. Meer infor- matie op de website www.saam- welzijn.nl/lekkernuchter Natuurboerderij BalkInn krijgt steeds meer gestalte NIEUWLEUSEN - De al enkele maanden durende voorbereidingen voor een natuurboerderij in Nieuwleusen naderen hun ontkno- ping. Op woensdagavond 27 februari wordt een uitgewerkt plan gepresenteerd aan omwonenden en direct betrokkenen. De Natuurboerderij BalkInn zal worden gerealiseerd op de hoek van het Westerveen en de Bos- mansweg. Dit wordt mede mo- gelijk dankzij Evert en Frieda Schuurman, inwoners van Nieuw- leusen, die hun gronden hiervoor beschikbaar stelt. De nieuw op te richten Natuurboerderij BalkInn zal worden ondergebracht in een stichting onder Nieuwleusen Sy- nergie. Medio vorig jaar was er een eerste informatieavond, een zogeheten ‘noaberavond’, voor de buurt, waar de plannen op hoofd- lijnen werden gepresenteerd. De uitkomsten daarvan gaven de ini- tiatiefnemers voldoende positie- ve energie om de plannen verder uit te werken. Educatief De werkgroep, met Jan van de Hoek als projectleider namens Nieuwleusen Synergie, heeft in samenspraak met de gemeente en Het Oversticht, een plan van aanpak opgesteld. In meerdere werksessies met medewerkers van gemeente, provincie en Het Oversticht zijn de uitgangs- punten geformuleerd voor een natuurboerderij met een sterk educatieve inslag. Ook is geza- menlijk gekeken naar een goede landschappelijke inpassing en zijn ter vergelijking diverse bezoe- ken gebracht aan andere natuur- en kinderboerderijen. Verder heeft de werkgroep contac- ten gelegd met verenigingen, het onderwijs, zorginstellingen en so- ciaal-maatschappelijke organisa- ties. Zo is onder meer een educatief programma voor de basisscholen uitgewerkt. Vrijwilligers De werkgroep heeft ook de mo- gelijkheden onderzocht voor de financiering van de jaarlijkse ex- ploitatie en eenmalige stich- tingskosten. Uitgangspunt is dat de stichting alles met vrijwilli- gers gaat doen, inclusief het rea- liseren van de bebouwing. Voor de financiering is tevens een subsidieaanvraag in het kader van de Rabo Coöperatieweken gehonoreerd voor een bedrag van bijna 1.500 euro. Verder is er een projectsubsidie van ‘Duurzame Lokale Kracht Dalf- sen’ toegekend ter waarde van 3.500 euro voor het uitwerken van de plannen. De subsidiever- strekker vindt dat het plan goed aansluit bij haar doelstelling om ‘meer bewustwording te krijgen bij de inwoners voor een duur- zame levensstijl’. De initiatiefnemers van de Natuurboerderij Nieuwleusen. V.l.n.r. Frieda en Evert Schuurman en projectleider namens Nieuwleusen Synergie Jan van de Hoek. ULTRAKORTE BERICHTEN B EN W BEZOEKEN HOON- HORST – Vanavond, dinsdag 26 februari gaan burgemeester en wethouders van Dalfsen op be- zoek in Hoonhorst. Om 20.00 uur start in zaal Kappers de jaar- lijkse informatieavond, die wordt georganiseerd in samen- werking met Plaatselijk Belang. Het college praat inwoners uit Hoonhorst dan bij over actuele gebeurtenissen in de buurt. Na de opening door burgemeester Erica van Lente komen onder- werpen ter sprake als zonnepar- ken, DNA van Dalfsen en de stand van zaken rond de N35. CONCERT VAN ‘LOOFT DEN HEERE’ – De christelijke ge- mengde zangvereniging ‘Looft den Heere’ uit Staphorst geeft op zaterdag 2 maart om 19.30 uur het jaarlijkse concert in de gere- formeerde kerk De Bron, Churchilllaan 2 in Staphorst. Er wordt aan meegewerkt door so- liste Marilyn Hoorn uit Urk, or- ganist/pianist Petra van ’t Hul uit Kampen en dirigent Klazien de Vos. Het koor verzorgt een ge- varieerd programma met sa- menzang en improvisatie op or- gel of piano. Aanvang 19.30 uur, entree vier euro p.p. en kinderen tot 12 jaar gratis. REANIMATIECURSUS - Op woensdag 27 maart wordt in Nieuwleusen weer een reanima- tiecursus gegeven. De deelne- mers leren in 1 avond op een oefenpop wat ze bij een hartstil- stand moeten doen. Hulp bieden binnen de eerste zes minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Deze be- ginnerscursus duurt van 18.30 tot 21.30 uur in het Gezond- heidscentrum Sluis 3 (ingang via Carinova). Deelname kost dertig euro p.p. Meer informatie en op- gave bij Janny Wienen, tel. 484540 of e-mail janny. wienen@hotmail.com; of Tinie Hekman, tel. 484131, e-mail tinie.hekman@online.nl JEUGDKAMP IN ORVELTE - Zes- tien enthousiaste jongeren uit Nieuwleusen organiseren ook dit jaar weer een jeugdkamp voor de kinderen van de basis- schoolgroepen 6, 7 en 8. Dit vindt plaats van 13 tot en met 20 juli bij kampeerboerderij De Veldhoeve in Orvelte. Het wordt een week boordevol activitei- ten, zoals bosspelen, vossen- jacht, allerlei sporten, een bui- tenspelcompetitie en bij mooi weer een dagje zwemmen. Deelname kost 120 euro voor een onvergetelijke week. Aan- melden kan via een mailtje met je gegevens (naam, adres, tele- foonnummer en school) naar jeugdkampnieuwleusen@hot- mail.com of een whatsappje naar 06-83692593 (algemeen leider Anne Jan Broek). MANTELZORGCURSUS - Het mantelzorgteam van Saam Wel- zijn organiseert een mantelzorg- cursus gericht voor partners. De cursus van vijf bijeenkomsten start op 11 maart om 10.00 uur in het jongerencentrum van de Trefkoele+ in Dalfsen. Er wordt ingegaan op de gevolgen die mantelzorg kan hebben voor de partner van de mantelzorger. Centraal staan vragen als: hoe kun je het best met de ziekte om- gaan? Hoe houd ik mijn relatie leuk? Wanneer mag en kan ik voor mezelf kiezen? Hoe deel ik mijn zorgen en verdriet? Meer informatie en/of aanmelding via i.bomers@saam-welzijn.nl of tel. 0572-372882. NATUURBESCHERMERS BIJEEN - Natuurbeschermingsvereni- ging IJhorst-Staphorst e.o. houdt op maandag 4 maart de jaarlijk- se algemene ledenvergadering, om 20.00 uur bij KroKo Multi- Punt, Heerenweg 42 te IJhorst. Naast de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris kunnen de leden na de pauze meespelen met een leuke vogel- bingo. Zowel leden als niet-le- den zijn welkom. INZAMELING LEGER DES HEILS - Kleren,schoenen en vodden voor het Leger des Heils kunnen op donderdag 28 februari wor- den gebracht bij de familie Wen- nemars, Schoolstraat 8 in Dalfs- en, tel. 433017. Graag aanleveren in dichtgebonden zakken of do- zen, en bij voorkeur schoon en opgevouwen. VOORJAARSZENDINGSWEKEN - ZWO (Zending, Werelddiaco- naat en Ontwikkelingssamen- werking) Nieuwleusen houdt van 25 februari t/m 11 maart weer de collecte-actie. Collec- tanten halen dan weer giften op de leden van de Gereformeerde en Hervormde kerk in Nieuwleu- sen. Eventueel hebben de collec- tanten nog lege enveloppen bij zich waar mensen hun giften. De bijdragen zijn bestemd voor ‘Kerk zijn in Woord en daad’, zendingsprojecten zoals onder- steuning van de kerken op Cuba. Nu het communistische systeem daar in zijn voegen kraakt, groei- en de kerken, zodat de armen kunnen ondersteunen. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predi- kanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activitei- ten op te zetten. SLIJMCLUB – Wie het leuk vindt om slijm te maken en er dagen- lang mee te spelen, is welkom bij de ‘slijmclub’. Met z’n allen wordt er zoveel mogelijk slijm in allerlei kleuren gemaakt. Zorg voor oude kleren, want dit zou wel eens een troep kunnen worden. De workshop is be- stemd voor kinderen uit groep 4 t/m 8 en vindt plaats op twee woensdagen: 27 februari en 6 maart. De kosten bedragen tien euro. De workshop wordt ge- houden bij BSO Doomijn, Ruige- doornstraat 23 in Dalfsen en er kunnen maximaal tien kinderen meedoen. EXPOSITIE VERLENGD - Tot 27 februari zijn de schilderijen van Wim Schrijver uit Hoonhorst nog te zien in Anjerpunt Hoon- horst/zaal Kappers. Wim laat in het Anjerpunt zijn schilderijen in olieverf zien: stillevens, die- ren, natuur en landschappen, o.a. uit de omgeving van Hoon- horst. De expositie oogst veel complimenten en blijft tot het carnavalsfestijn in Hoonhorst nog te zien tijdens de openings- tijden: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, en op donderdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 7