De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 8 - Page 11

Week 8 Dinsdag 19 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Gemeente Dalfsen feliciteert Superschool DALFSEN - Het Agnieten College in Nieuwleusen werd donderdag verrast met een heerlijke taart van de gemeente Dalfsen. Wethouder Jan Uitslag kwam het hele team feliciteren met de bekroning ‘Superschool’. Hij sprak lovende woorden over het onderwijs van de school en gaf aan erg trots te zijn op dit behaalde resultaat. Het Agnieten College is door Else- vier weekblad uitgeroepen tot Su- perschool vanwege het behalen heel goede onderwijsresultaten. Er wordt onder andere gekeken naar de doorstroomcijfers, aan- tal zittenblijvers en de resulta- ten van het centraal schriftelijk examen. De leerkrachten van het Agnieten College in Nieuwleusen kregen taart van wethouder Jan Uitslag. ULTRAKORTE BERICHTEN REGIOKOOR - Op zondag 24 fe- bruari is er een speciale dienst om 10.00 uur in de kerk van Oud- leusen. Het Regiokoor, dat zan- gers telt uit de wijde regio rond Oudleusen, treedt op en ds. Hans Schipper leidt de dienst. Na af- loop staat de koffie, thee en limo- nade klaar in ontmoetingscen- trum De Wiekelaar. Iedereen is van harte welkom om deze dienst mee te maken. SING-IN – Op zondag 24 februari om 19.00 uur wordt er een Sing- in gehouden in de Grote Kerk aan het Kerkplein in Dalfsen. Thema is: ‘Fundament’. Wat/Wie maakt je leven waardevol? Henriëtta Kuipers doet de presentatie en er speelt een gelegenheidsband. Er is gelegenheid voor verzoeknum- mers uit de bundel Hemelhoog. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar. INFORMATIE WAK – De organisa- toren van de Week van de Ama- teurKunst (WAK) houden een in- formatieavond op dinsdag 26 februari ontmoetingscentrum De Wiekelaar in Oudleusen. Welkom zijn amateurbands, beeldend kun- stenaars, fotografen, dansers, dichters, kleinkunstenaars, muzi- kanten, theatermakers, toneelspe- lers, zangers en alle verenigingen op dat gebied. Zij kunnen zich la- ten inspireren en informeren over de WAK, die plaatsvindt van zater- dag 25 mei t/m zaterdag 1 juni, en horen wat deelname kan opleve- ren. Het thema is dit jaar is ‘ver- staan’. Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur met koffie. Aan- wezigen maken kans op een gratis professionele PR-film/vlog. Aan- melden: wakdalfsen@gmail.com CREATIEF CAFÉ – Op dinsdag 26 februari is er weer Creatief Café in kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Van 19.00 – 21.00 uur wordt er een Handletterworkshop gegeven door Marian Blanke van Borden- zo. De workshop wordt verzorgd in Grand Café de Spil. Aanmelden kan digitaal via info@saamwel- zijn.nl of tel. 0529 - 482121. Kos- ten voor deelname bedragen 7,50 p.p., incl. hapje, drankje, materi- aal en begeleiding. HESSUM ONTMOET - In de buurt- schap Hessum komen de senioren bijeen op elke eerste vrijdagmor- gen van de maand in café-restau- rant Madrid. Daar drinken zij kof- fie, doen een spelletje en bij mooi weer wordt er gewandeld of ge- fietst. Ze sluiten af met een geza- menlijke maaltijd. Sinds enige tijd vertellen (oudere) inwoners hun levensverhaal tijdens de ochtend. Een nieuw initiatief is het eetcafé op enkele vrijdagavonden. Buurt- bewoners of de kok van Madrid koken en de data zijn 22 februari, 29 maart en 26 april. Meer infor- matie: m.zandink@saamwelzijn. nl tel. 0529- 793012, of bel PB Hessum-Vennenberg-Rechteren: tel. 06-29186505 (Leonie Kamphuis). WINTERMARATHON - De Boom- bouw Wintermarathon wordt ge- houden op zondag 24 februari. De veertiende editie wordt georgani- seerd door Wielerclub Cycling Le- melerveld, onder de vlag van de NTFU. De mountainbiketocht voert voor 95 procent over onver- harde paden de deelnemers door het Sallandse rivieren- en heuvel- landschap van Regge en Vecht, Le- melerberg en Sallandse Heuvel- rug. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 55, 75 en 100+ kilometer. Start tussen 8.30 en 10.00 uur bij sportpark Heide- park aan de Verbindingsweg in Lemelerveld. Meer informatie: www.wintermarathon.nl WORKSHOP KRUIDENMIX - Kul- turhus De Mozaïek in Lemeler- veld organiseert een workshop kruidenmixen maken. Het gaat daarbij om het maken van ‘pure’ kruidenmixen zonder e-num- mers. De deelnemers maken drie verschillende kruidenmixen en krijgen veel informatie over e-nummers en welke klachten die kunnen geven. De workshop wordt gehouden op maandag 25 februari vanaf 20.00 uur. Meer in- formatie en/of opgave: info@ kulturhuslemelerveld.nl of tel. 0572-370306. GASTHEERSCHAP - Stichting Welzijn Staphorst (SWS) organi- seert een workshop ‘Goed gast- heerschap’ voor vrijwilligersor- ganisaties uit de hele gemeente Staphorst. Dat gebeurt op maan- dag 25 februari om 19.30 uur in het Dienstencentrum. In deze workshop krijgt men informatie, tips en gaat met elkaar in ge- sprek over ‘Goed Gastheerschap’. Angelic Bloemberg geeft de workshop (www.bloemberg.nu) De workshop is gratis, maar aan- melden is verplicht, vóór 21 fe- bruari via de website www.sws-staphorst.nl. SJOELEN IN BUURTKAMER – In de buurtkamer in Balkbrug wordt op vrijdag 1 maart om 14.00 uur een sjoelmiddag gehouden. De buurtkamer is ondergebracht in MFC Het Trefpunt, Meppelerweg 34 in Balkbrug. Aanmelden hier- voor kan t/m 24 februari bij Ber- tha Kleinlugtebeld, tel. 0523- 657594 of 06-18392126. BINGO IN DE OLMEN - In februari vindt de bingo in de Olmen in Nieuwleusen niet op de gebruike- lijke derde, maar op de vierde donderdagavond plaats, dus op 28 februari. Van 19.00 tot 21.30 uur is iedereen welkom voor en- kele rondjes bingo, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Daarnaast is er ruimte voort ontmoeting en samen een kopje koffie drinken. 11