De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 6 - Page 7

Week 6 Dinsdag 5 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Burgemeester Erica van Lente krijgt hulp van kinderburgemeester DALFSEN - Burgemeester Erica van Lente krijgt er misschien een jonge collega bij. Gemeente Dalfs- en gaat namelijk op zoek naar een kinderburgemeester. De gemeenteraad stemde vorige week maandagavond in met de motie van het CDA om een kinder- burgemeester te installeren. Al 30 Nederlandse gemeenten hebben zo’n jeugdige ambassadeur. Meestal zijn ze tussen de 10 en 12 jaar oud en worden geworven via de basis- scholen. De kinderburgemeester kan als ambassadeur mee met de burgemeester naar bijzondere bij- eenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de opening van een speeltuin, sportpark of school. De raad hoopt dat kinderen zich hierdoor meer betrokken voelen bij de activiteiten in Dalfsen. Saam Welzijn gaat het idee sa- men met de gemeente verder uitwerken. WORKSHOP STREETDANCE – Morgen, woensdag 6 februari, begint een streetdance-work- shop voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Het gaat om twee lessen op de woensdagen 6 en 13 fe- bruari, in De Trefkoele+ aan de Ruigedoornstraat 108 in Dalfs- en. De kosten bedragen vijf euro en er kunnen maximaal tien kin- deren meedoen. LEUSENSE CONFERENTIE – Ds. M. Goudriaan (HG) houdt een le- zing bij de Leusense Conferentie op donderdag 7 februari om 20.00 uur. Deze gaat over 'En toch, het Woord gaat door, tot- dat...', naar aanleiding van Bijbel- boek Handelingen. De aandacht gaat vooral naar de tijd waarin wij leven, vol van verwarring en schijnzekerheden. Iedereen is welkom in de Maranathakerk, Burg. Van der Grondenstraat 73 in Nieuwleusen. De toegang is gratis; wel is er een collecte. Burgemeester Erica van Lente. Foto: Marcel van Saltbommel. Oefenen met reddingshonden NIEUWLEUSEN - Leden van de Sirius reddingshondengroep oe- fenden afgelopen zaterdag de gehele dag op het buitenterrein van BAM aan de Den Hulst in Nieuwleusen. Eén van de opdrachten bestond uit het zoeken naar een vermiste persoon die zich in een keet van de BAM had verstopt. De hond pikte het spoor van de mense- lijke geur op en sloeg aan bij de juiste locatie. Het merendeel van de groeps- ULTRAKORTE BERICHTEN leden komt uit Midden-Drenthe en vanuit Nieuwleusen is Albert (‘Appie’) Krale sinds twee jaar lid van de club. Een aantal hon- den wordt momenteel getraind om ingezet te worden bij een daadwerkelijke zoekactie, die in het gehele land kan plaatsvin- HSV De Voorn vergadert NIEUWLEUSEN - Hengelsportvereniging De Voorn houdt de Algemene Leden Vergadering op woensdag 6 februari om 20.00 uur bij res- taurant De Viersprong in Nieuwleusen. Het bestuur nodigt de leden uit voor deze ver- gadering waarin o.a. een bestuursverkiezing plaats vindt - tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering wor- den ingediend bij de secretaris – en de notulen en het jaaroverzicht passeren. De penningmees- ter geeft tekst en uitleg over het financiële wel en wee van de HSV. Belangstellenden kunnen de voorlopige agenda, jaarverslag 2018 en de notu- len van de vorige ALV vinden op de website en de wedstrijdkalender 2019 downloaden. Verder nieuws over de jaarlijkse openingswedstrijd die een andere opzet krijgt en de bekendma- king van de kampioenen van het voorbije vis- seizoen. De bekers en prijzen van de witvis- en roofvis-wedstrijden worden uitgereikt. Tot slot staat er bingo op de agenda. den. Hond Yelle van Appie is momenteel druk in training om ook ingezet te kunnen worden bij eventuele aanvragen. De groep Sirius is al diverse malen ingezet. Er zijn in het hele land verscheidene van deze reddingshondengroepeen actief. Ook is er een overkoe- pelende organisatie die de aan- vragen coördineert (foto: Mar- cel van Saltbommel). Rabobank Clubkas Campagne van start REGIO – De Rabobank Clubkas Campagne is van start gegaan. Lokale sport-, muziek- en cul- tuurclubs kunnen zich tot 1 maart aanmelden om een deel te ontvangen van de 175.000 euro die de Rabobank beschikbaar stelt voor clubs. Rabobank Vaart en Vechtstreek organiseert twee keer per jaar een campagne, waarbij leden van de Rabobank een bedrag mogen verdelen onder lokale verenigingen en stichtingen. In het voorjaar gaat dit geld naar clubs met de focus op sport en ontspanning, de Rabobank Clubkas Campagne. In het najaar ligt de nadruk op maatschappelijke en buurtversterkende organisaties onder de noemer Rabobank Coöperatie Weken. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Ra- bobank Vaart en Vechtstreek Clubs kunnen nu hun bestedingsdoel bepalen en zich inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Op dinsdag 12 febru- ari is er om 20.00 uur een voorlichtingsavond in de Gashouder in Dedemsvaart. Aanmelden hiervoor via: www.rabobank.nl/vvs. FILM ‘AUS DEM NICHTS’ - Met de zogenoemde NSU-moorden in het achterhoofd maakte de Duit- se regisseur Fatih Akin in 2017 de meeslepende film Aus dem Nichts. Deze met een Golden Glo- be beloonde dramafilm met Dia- ne Kruger in de hoofdrol, is vrij- dag 8 februari om 20.00 uur te zien in Theater De Stoomfabriek in Dalfsen. Kaarten kosten 4,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.theaterdestoomfabriek.nl en bij Primera aan de Prinsen- straat in Dalfsen. MANNENKOOR DRACHTEN – Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten komt op zaterdag 9 fe- bruari naar de maandelijkse (sa- men)zangavond van stichting Zangavond naar de Zondag in kerkgebouw De Bron, Churchill- laan 2 in Staphorst. Het koor telt ruim honderd leden en de diri- gent is F. Veldkamp uit Harden- berg. Wilco Veldkamp bespeelt het orgel en ds. D.J. Diepenbroek uit Rouveen verzorgt een korte overdenking. Aanvang 19.00 uur (kerk open om 18.30 uur). De entree bedraagt vijf euro, kinde- ren tot 12 jaar gratis. Meer info: www.zangavondstaphorst.nl of www.facebook.com/ zangavondstaphorst. LENDVAI STRING TRIO - Gedrie- ën vormen Nadia Wijzenbeek (vi- ool), Ylvali Zilliacus (altviool) en Marie Macleod (cello) het Lend- vai String Trio. Zondag 10 februa- ri spelen de musici om 11.00 uur in Theater De Stoomfabriek in Dalfsen. Het trio brengt dan re- pertoire van Mozart ten gehore. Kaarten kosten 19,50 euro (inclu- sief een drankje) en zijn via www. theaterdestoomfabriek.nl en bij Primera aan de Prinsenstraat in Dalfsen verkrijgbaar. NOORD-KOREA – Op zondag 10 februari is er om 20.00 uur een bijeenkomst over Noord-Korea in gebouw De Hof aan de Puntweg 9 in Punthorst. Twee vrouwen die zich inzetten voor de vele hulpbe- hoevenden in dit land, vertellen over hun reis daarheen. Met hun getuigenis willen ze andere chris- tenen aanmoedigen om regelma- tig te bidden voor Noord-Korea en dat kan ook op deze avond. Verder is er een collecte voor dit zendingswerk. OPEN TAFEL - Iedere tweede zondag van de maand organi- seert Saam Welzijn een open ta- fel. Senioren kunnen samen eten op zondag 10 februari om 13.00 uur bij Zaal Kappers, Kerkstraat 7 in Hoonhorst. De warme maal- tijd bestaat uit twee gangen en is bestemd voor zowel echtparen als alleenstaanden. De kosten bedragen tien euro, excl. verdere consumpties. Aanmelden tot donderdag 7 februari bij M. Me- lenhorst, tel. 0529-401793. BINGO ROSENGAERDE - Saam Welzijn organiseert op zondag 10 februari de maandelijkse bin- go in Rosengaerde, samen met de ABSD. De bingo vindt van 14.00 tot 16.00 uur plaats in de Tuinkamer. Iedereen is welkom, er worden meerdere rondes ge- speeld en er zijn leuke prijzen te winnen. Deelname kost drie euro p.p. De soos heeft op zondag een open karakter, aanmelden is niet nodig. Meer informatie: tel. 0529-793012. LEEUWARDER KAMERKOOR – Het Leeuwarder Kamerkoor o.l.v. Eduardo López Cabello treedt op zondag 10 februari op in de Wili- brorduskerk in Vilsteren. Het concert, onderdeel van de serie Landgoedconcerten, begint om 15.00 uur en de entree bedraagt tien euro, jongeren tot en met 18 jaar gratis. Het koor speelt stuk- ken uit de Renaissance, de Ro- mantiek en moderne vocale mu- ziek: werken van de Victoria, Gjeilo en Rachmaninov. Meer in- formatie is te vinden op de web- site: www.landgoedvilsteren.nl. JAARVERGADERING PCOB – De afdeling Dalfsen van de Protes- tants Christelijke Ouderenbond (PCOB) komt bijeen op dinsdag 12 februari om 14.00 uur. In ker- kelijk centrum De Overkant aan het Kerkplein 22 in Dalfsen kan iedereen meepraten over zijn of haar wensen voor de toekomst. Ook niet-leden zijn van harte wel- kom. Voor vervoersvragen kan men bellen met Wiebe Hindriks, tel: 0529-466 508 of e-mail: wiebehindriks@gmail.com DORPSVERHALEN - Jan Schra vertelt op dinsdag 12 februari over het dorpsleven van vroeger tijdens de koffieochtend van SWS in d’Olde Skoele in Rouveen. Hij illustreert zijn verhaal met voorwerpen van vroeger. Aan- vang 9.30 uur, entree 2,50 euro of een SWS-strip, inclusief koffie of thee en een versnapering. Aansluitend kan men eventueel vanaf 12.00 uur een warme maaltijd gebruiken voor 6,50 euro of drie strippen. Aanmel- den voor de maaltijd kan vóór 8 februari via www.sws-staphorst. nl of tel. 0522-465143, of e-mail info@sws-staphorst.nl 7