De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 6 - Page 17

Week 6 Dinsdag 5 februari 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 17 Dienstverleningsbeleid van Dalfsen: Flash dames 1 krijgt geen persoonlijk in een digitale wereld grip op Grijpskerk NIEUWLEUSEN – Thuis wonnen de dames van Flash Nieuw- leusen van Grijpskerk, maar de return eindigde zaterdag in een verliespartij. Toch begonnen de Flash-dames sterk aan de eerste set. Met een sterke servedruk, stabiel spel en een enorme vechtlust bouwden ze direct een ruime voorsprong op. Maar naarmate de set vor- derde kreeg Flash meer moeite dit spel vast te houden en ver- hoogde Grijpskerk de druk. Dit resulteerde in een spannend ge- vecht om de setwinst, waarbij Flash uiteindelijk aan het lang- ste eind trok: 25-27. Gemeentehuis Dalfsen DALFSEN - Burgemeester en Wethouders legde gisteren (maan- dag) het ‘Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld’ voor aan de raadscommissie. Het beleidsplan is opgesteld op ba- sis van ervaringen en verwachtin- gen van inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld. ‘Een persoon- lijke benadering in een digitale we- reld’ is de kern van de dienstverle- ning van de gemeente Dalfsen. Dit sluit aan bij het coalitiedocu- ment van het huidige college van B&W, waarin staat dat de dienst- verlening van de gemeente voor iedereen toegankelijk en bereik- baar moet zijn. De gemeente gaat mee in de digitale ontwikkelingen, maar wil tegelijkertijd ondersteu- ning bieden aan doelgroepen die daar moeite mee hebben. De dienstverlening van de ge- meente Dalfsen wordt positief gewaardeerd door haar inwoners. Dat blijkt uit een peiling die de gemeente afgelopen najaar heeft gehouden. Ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet, de transformatie van het sociaal domein, maar ook landelijke am- bities op het gebied van dienst- verlening en digitalisering heb- ben invloed op de gemeentelijke dienstverlening. Om ervoor te zor- gen dat die gemeentelijke dienst- verlening ook in de toekomst een positieve waardering krijgt, heeft de gemeente besloten om haar dienstverleningsbeleid te actuali- seren en door te ontwikkelen. Uit de peiling onder ondernemers bleek dat de dienstverlening op een aantal specifieke punten min- der gewaardeerd werd. Daarom geeft het college in maart een vervolg aan de peiling onder on- dernemers door een verdiepings- avond te organiseren. Voor inwoners en ondernemers wil de gemeente maatwerk le- veren, maar ze vraagt ook een actieve rol van inwoners en on- dernemers. Uitgangspunten zijn: digitale selfservice waar het kan en persoonlijk als de situatie daar om vraagt; persoonlijk contact met inwoners en ondernemers; vragenstellers krijgen altijd een duidelijk antwoord of tijdige in- formatie over de voortgang, onge- acht langs welk kanaal deze vra- gen binnenkomen. De uitkomst van de raadscommis- sie was nog niet bekend bij het ter perse gaan van deze krant. Vrouwen van Nu huldigt jubilarissen Ook in de tweede set ging Flash voortvarend van start. De da- mes uit Grijpskerk konden aanhaken, maar steeds wisten de dames uit Nieuwleusen een voorsprong te behouden. Te- gen het einde van de set werd de voorsprong echter steeds kleiner en uiteindelijk wist Grijpskerk, via een lange, onon- derbroken serveserie langszij te komen en uiteindelijk te win- nen: 25-22. De derde set verliep net als de tweede set: Flash hield tot ruim halverwege een voorsprong, maar slaagde er ook ditmaal niet in deze vast te houden, on- danks de getoonde vechtlust. Grijpskerk won met dezelfde cijfers als de tweede set: 25-22. De vierde set winnen was nood- zakelijk om de punten mee naar Nieuwleusen te nemen. Maar waar Flash in eerdere sets een voorsprong wist uit te bouwen, liepen de dames in deze set veelal achter de feiten aan. Ze toonden nog veerkracht door een forse achterstand deels weg te werken, maar ze konden het tij niet meer keren. De set werd wederom verloren met 25-22. Zaterdag speelt Flash thuis te- gen Dalen DS1, vanaf 18.00 uur in De Spil. Uiteraard hopen de dames op aanmoedigingen van een groot publiek. Vrouwenkoor Sarabande geeft Valentijnsconcert DALFSEN – Vrouwenkoor Sarabande verzorgt op zon- dag 17 februari een Valen- tijnsconcert in de Grote Kerk aan het Kerkplein in Dalfsen. Het concert begint om 15.00 uur; de deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Sa- rabande is een enthousiast en ambitieus koor van twintig vrouwen uit de ruime omge- ving van Dalfsen en de dirigent is Joan Jonkman. Het koor re- peteert elke week in de voor- malige Dalfser synagoge. Bij het Valentijnsconcert zingt het koor (liefdes) liederen van J. Brahms (Liebesliederwalzer), F. Schubert (Ständchen), E. Elgar (Fly, singing bird en the Snow) en E. Whitacre (5 Hebrew Love Songs). Tenor Aart Mateboer en bas Jasper Schweppe nemen de so- lopartijen voor hun rekening. Henriëtte Prins en Marijn Siero, begeleiden elk apart, maar ook samen op piano. De vocale so- listen verzorgen ook nog be- geleide intermezzi. Kaarten á tien euro zijn t/m 16 februari verkrijgbaar bij Primera Dalfs- en in de Prinsenstraat en bij de leden van het koor. Op 17 febru- ari vanaf 14.30 uur aan de kerk voor 12,50 euro. Meer informa- tie op www.vrouwenkoorsara- bande.nl. Vrouwenkoor Sarabande. De jubilarissen van Vrouwen van Nu afdeling Balkbrug. BALKBRUG - Vrouwen van Nu afdeling Balkbrug zette de ju- bilarissen in het zonnetje tijdens de eerste afdelingsavond van het nieuwe jaar. Al 40 jaar lid zijn: Janny Gerrits, Janny Kremer en Hennie Toer- sen en 50 jaar lid Gé Runherd, Gonnie Brouwer en Klazien Bij- ker. Al 60 jaar lid: Roelie Schim- mel en Beth Brilman en Annie Groen spande de kroon: zij is maar liefst 65 jaar lid. De jubila- rissen ontvingen een presentje of een bos bloemen. De leden kregen een film te zien van de ‘verrassingsavond’, waar- bij iedere buurtgroep optrad, waaronder ‘De luizenmoeder’, bekend van TV. Op dinsdag 19 februari zijn alle dames weer van harte welkom om 19.30 uur in ‘t Trefpunt aan de Meppelerweg in Balkbrug. Dan geeft Ursula Muller een le- zing over Nepal. Wie nog geen lid is, kan enkele keren komen sfeer proeven op de maande- lijkse thema-avonden. Zingen bij Harmony BALKBRUG/REGIO - Zanggroep Harmony uit Balkbrug en omgeving (Nieuwleusen, Dedemsvaart, Balkbrug, Ommen, Lemelerveld) telt na de oprichting in september inmiddels zeventien leden. Het repertoire bestaat uit ever- greens als Harmony, Let it be en Bridge over troubled water, licht klassiek en kerkmuziek, om mee te werken aan kerkdiensten. Dirigent is Bernard Slofstra, die meerdere koren dirigeert. Harmony repeteert in Balkbrug op donderdag vanaf 19.45 uur. Meer informatie via koorharmony- balkbrug@gmail.com of tel. 0523- 611125.