De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 5 - Page 7

Week 5 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dinsdag 29 januari 2019 Veilig wonen-bijeenkomsten in de kernen goed bezocht DALFSEN - Op drie momenten konden de inwoners van de ge- meente Dalfsen zich vorige week laten informeren over veiligheid in en om de woning. Maandagavond in De Spil, dinsdagmiddag in De Trefkoele+ en dinsdagavond in De Mozaïek in Lemelerveld. SaaM Welzijn, de gemeente Dalf- sen, politie team Vechtdal en de brandweer Veiligheidsregio IJssel- land organiseerden de bijeenkom- sten. Daarnaast waren een aantal lokale ondernemers (Hubo Nieuw- leusen, Helga Schuurman, Provak Dalfsen en opritverklikker.nl) aan- wezig met diverse interessante materialen waaronder camera's, opritverklikkers, rookmelders, hang- en sluitwerk, handgrepen voor in de badkamer etc. 2017, maar het blijft uiteraard een aandachtspunt. Bij een verdachte situatie is het erg belangrijk om direct 112 te bellen zodat de poli- tie snel ter plaatse kan komen. Dit vergroot de pakkans. Nieuwleusen kent 32 wijken waar- in WhattsApp-groepen zijn opge- richt en bij deze app groepen kan men zich aansluiten. Als er een on- veilige situatie is in de wijk of het dorp, kan dit gedeeld worden in de app-groep. Binnenkort kan aan- melden weer via www.dedalfser- marskramer.nl, echter op dit mo- ment werkt de doorlink nog niet naar behoren op de nieuwe site. Het is tijdelijk mogelijk om een aanmelding te doen via nieuwleu- In Nieuwleusen gaf wijkagent Roy Velthuis een leerzame presentatie met handige tips. Het aantal in- sluipingen/inbraken was in 2018 gelukkig gedaald ten opzichte van seninbraakpreventie@gmail.com Brandweervoorlichter (adviseur risicobeheersing) Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio vertelde aan de hand van voorbeelden over onder andere 'vlam in de pan', brand in wasdrogers, snelle ont- wikkeling van brand, koolmonoxi- de, opladen van mobiele telefoons en elektrische fietsen en nog tal van voorbeelden. Saam Welzijn sloot de bijeenkomst af met een lezing over veiligheid in en rond de woning. Bij Saam Wel- zijn kan men een veiligheidsscan aanvragen, waarbij iemand de si- tuatie ter plekke komt bekijken en adviezen geeft. Na de plenaire afsluiting kon ie- dereen zich op de markt begeven voor informatie bij de onderne- mers, politie, brandweer, Saam Welzijn en gemeente. De bijeenkomst in Nieuwleusen. Foto: Marcel van Saltbommel. Landelijke aandacht voor Uitprobeerdienst Dalfsen Vervolg van voorpagina - DALFSEN - “Wat er bijzonder aan is? Voor ons gevoel eigenlijk niets”, zegt wethouder Jan Uitslag des- gevraagd. “We hebben het gewoon opgepakt omdat we merk- ten dat inwoners het graag wilden. Dat bleek uit een onderzoek waarin we probeerden te achterhalen waar ouderen in Dalfsen echt behoefte aan hebben.” Het initiatief leidt bovendien tot mooie neveneffecten. “Want wel- zijn voorkomt zorg”, legde Saam Welzijn-directeur Wout Noorman uit. “Met deze aanpak redeneren we niet vanuit de vraag ‘wat vin- den wij dat mensen nodig heb- ben?’, maar echt vanuit de inwo- ners zelf. Het komt van onderop.” Met deze innovatieve aanpak heeft Dalfsen een voortrekkers- rol, want het bezoek van de se- cretaris-generaal maakte tevens Vrijwillig in actie tijdens NLdoet REGIO – Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 weer de vrijwilligersactie NLdoet. Organisaties die een leu- ke klus hebben, zoals het clubhuis opknappen, de reclameborden rond het voetbalveld afsoppen, of een uitje organiseren voor de bewoners van een instel- ling, kunnen deze aanmel- den bij www.nldoet.nl Op de website van NLdoet staat alle nodige ondersteu- nende informatie, zoals een stappenplan, tips en ideeën voor een leuke klus, een be- schrijving van het promo- tiepakket en downloadbare folders, logo’s en posters. Financiële bijdragen tot maximaal 400 euro kun- nen worden aangevraagd tot donderdag 31 januari. Meer informatie: Vrijwilli- gerspunt Dalfsen via info@ vrijwilligerspuntdalfsen.nl duidelijk dat nog lang niet elke gemeente zover is. Het bezoek vond plaats in de zogeheten e-health week, een periode waarin beleidsmedewerkers van de deelnemende organisa- ties nadenken over de manier waarop dit soort toepassingen nog beter kunnen worden aan- geboden aan ouderen. Wie meer wil weten over de mogelijkhe- den van de Uitprobeerdienst, kan kijken op de website www. samendoenindalfsen.nl/up. Wandel je wijzer PUNTHORST – Iedereen – jong of oud, lid of geen lid – is van harte welkom op de inloopzaterdagen van Natuurbeschermingsvereniging IJ- horst-Staphorst e.o. Elke zaterdag wordt een boswandeling gemaakt van ongeveer drie kwartier, om 10.00 uur vanaf de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punt- horst. Omdat er tijdens de wandeling veel aandacht is voor de natuur, worden de deelnemers niet alleen frisser en fit- ter, maar ook nog eens wijzer. De wande- ling eindigt weer bij de inforuimte met koffie, thee en limonade. Ook zullen er af en toe extra activiteiten zijn rondom het thema ‘natuur’. De inloopochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur. ULTRAKORTE BERICHTEN COLLECTE HERSENSTICHTING – Deze week, vanaf maandag 28 ja- nuari, start in de gemeente Dalfs- en de collecteweek van de Hersenstichting. Zo’n 170 collec- tanten zamelen, net als in heel Nederland, geld in voor de 3,8 miljoen Nederlanders die lijden aan een hersenaandoening. Het gaat dan bijvoorbeeld om depres- sie, migraine, beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of her- senletsel door een ongeluk. De Hersenstichting wil het leven van hersenpatiënten verlichten en het aantal nieuwe hersenpatiën- ten verkleinen. De opbrengst wordt besteed aan onderzoek, voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg. REÜNIE DE RANK - Geke Stolte en Gerrie Bonen organiseren een re- ünie van de tweede klas van Mavo De Rank te Nieuwleusen in het schooljaar 1974. Wie het leuk vindt om oud-klasgenoten nog eens te ontmoeten, is van harte welkom op vrijdagavond 5 april. Aanmelden voor deze reünie kan vóór 15 februari op de volgende e-mailadressen: bonen@hotmail. nl of gekestolte@hotmail.com. PCOB BIJEEN – De PCOB/KBO-af- deling Nieuwleusen, Staphorst, Rouveen opent op donderdag 31 januari het nieuwe jaar in de Ont- moetingskerk te Nieuwleusen, aanvang 14.00 uur. Geertrui Bal- kenende van Stichting Welzijn Staphorst vertelt over het werk van deze organisatie. Na de pauze is er bingo. De prijsjes zijn be- schikbaar gesteld door de mid- denstand en enkele leden. Naast leden zijn ook belangstellenden welkom. Voor eventueel vervoer binnen Nieuwleusen kan men Geert Vrieling bellen op tel. 0529- 481637. De leden uit Staphorst en Rouveen kunnen Albertje Kroes bellen op tel. 0522-462541. KLEDING INZAMELING - Kleren, schoenen en vodden voor het Le- ger des Heils kunnen op donder- dag 31 januari gebracht worden bij F. Wennemars, Schoolstraat 8 in Dalfsen, tel. 0529-433017. De inzameling is op iedere laatste donderdag van de maand. Graag aanbieden in dichtgebonden zakken of dozen. Wanneer de kleren schoon en opgevouwen zijn, kan het Leger des Heils er meer mee doen. SCHAAKTOERNOOI - Het Boer- tjes Wood Schaaktoernooi, dat op zaterdag 2 februari plaatsvindt, trekt deelnemers uit het hele land. Er is nog plaats, aanmelden kan via boertjesschaaktoernooi@ hotmail.com of tel. 0523-611366. Het toernooi begint om 9.45 uur in MFC ’t Trefpunt, Meppelerweg 34 in Balkbrug. Wethouder Mar- tijn Breukelman van de gemeente Hardenberg verricht de officiële opening. BREIEN EN HAKEN - Vanaf maan- dag 4 februari om 19.30 uur kun- nen zowel jongeren als ouderen een cursus haken en/of breien volgen in de Olmen, Oosterveen 21 in Nieuwleusen. De bedoeling is naast gezelligheid ook dat men elkaar helpt bij het leren. Deelna- me is gratis, koffie en thee zijn voor eigen rekening. De deelne- mers nemen hun eigen wol, voor- beelden, patroontjes en haak-/ breipennen mee. Wie dit niet heeft, kan ook gebruik maken van materiaal in de Olmen. De cursus van acht avonden loopt t/m 25 maart. Aanmelden bij Saam Wel- zijn, tel. 0529-482121 of via j.geerts@saamwelzijn.nl PLANTENGALLEN - Roelof Jan Koops geeft een presentatie over plantengallen op maandag 4 fe- bruari bij Natuurbeschermings- vereniging IJhorst-Staphorst e.o. Gallen zijn vergroeiingen aan planten die veroorzaakt worden door wespjes, muggen, schim- mels, etc. Een bekende gal is het galappeltje onder het eikenblad. Vroeger werd hier ook wel inkt van gemaakt. Een andere gal is de builenbrand in maïs. De avond begint om 20.00 uur bij KroKoMultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Leden en niet-leden zijn welkom. AANSCHUIFTAFEL – Inwoners van Staphorst, IJhorst en Rou- veen kunnen op dinsdag 5 febru- ari aanschuiven voor een maaltijd in het Dienstencentrum in Stap- horst. Voor 7,50 euro staat er een volledige maaltijd in buffetvorm klaar, bereid door Verscentrum Bergerslag. Inloop vanaf 18.00 uur, de maaltijd begint om 18.30 uur. Aanmelden vóór 1 februari via website www.sws-staphorst. nl of tel. 0522-465143 of e-mail: info@sws-staphorst.nl OPFRISCURSUS BRIDGE - De Bridge Sociëteit Dalfsen organi- seert weer een opfriscursus bridge, op dinsdag 5 februari in de Panoramazaal van De Trefkoe- le+ in Dalfsen. Leden én thuis- bridgers zijn welkom en bridgele- raar Jos Berger behandelt het doublet. De kosten bedragen 7,50 inclusief een kopje koffie of thee. De volgende opfriscursussen zijn op de dinsdagen 26 februari en 19 maart. Opgeven kan via www. bridgeclub-Dalfsen.nl. ACTIVITEITEN ABSD - De ABSD houdt op 6 februari weer een se- niorenmiddag. In De Overkant aan het Kerkplein vindt dan vanaf 14.00 uur de ledenvergadering plaats, inclusief de bestuursver- kiezing. Daarnaast zijn er dia’s te zien van museum Palthehof in Nieuwleusen. Daarnaast organi- seert de ABSD op zondagmiddag 10 februari weer een bingo in Ro- sengaerde, aanvang 14.00 uur. De Vrienden van de ABSD zamelen op vrijdag 1 en zaterdag 2 februa- ri weer oud papier in. Men kan het brengen op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur en zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur bij de kerk aan de Polhaarweg. In de Gerner Marke wordt het oud papier op vrijdagmorgen 1 februari vanaf 9.00 uur opgehaald. WORKSHOP STIPWERK - Ilona Fi- geland geeft een workshop Aus- tralisch stipwerk bij Stichting Welzijn Staphorst (SWS). Alle in- woners van gemeente Staphorst zijn welkom, leeftijd maakt niet uit, op donderdag 7 februari om 14.00 uur in het Dienstencen- trum, Berkenlaan 1. De kosten bedragen vijf euro of 2 SWS-strip- pen per persoon, inclusief koffie/ thee en een versnapering. Aan- melden vóór 4 februari via web- site www.sws-staphorst.nl of tel. 0522-465143 of e-mail: info@ sws-staphorst.nl 7