De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 5 - Page 4

4 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Week 5 Dinsdag 29 januari 2019 Omgekeerd onderwijs bij Agnieten College NIEUWLEUSEN - Door de Talentenbrigade van het Agnieten College in Nieuwleusen wordt het traditionele onderwijs van een bepaalde klas heel anders ingevuld dan men gewend is. Niet de docenten en school- leiding bepalen inhoud en vorm van de lessen, maar de leerlingen. Leerlingen geven - in de uren be- schikbaar voor de Talentenbriga- de - zelf aan wat ze graag willen organiseren en presenteren. Zo is er een groep naar de Zorgboer- derij geweest, waarbij ze zelf het programma hebben ingevuld. Een andere groep heeft een spelletjes- circuit georganiseerd. De zaal, het materiaal, de pr en communicatie, de muziek en de leiding, ze regelen het allemaal zelf. Woensdag 30 januari is er een Fortnite Toernooi in de Spil tussen 14.00 en 17.00 uur. Deze Fortni- te-groep heeft zelfs de sponsors, website en computers geregeld en gezorgd voor publicatie. Het Fort- nite Toernooi is bedoeld voor groep 7 en 8 van het Basisonderwijs en voor klas 1 en 2 voor het Voortgezet Onderwijs. Opgave: Laurens.Haan@ home.nl, zie ook https://fortnite- toernooi-de-spil.jouwweb.nl. Op woensdag 6 februari organiseert een andere groep een voetbaltoer- nooi in De Spil voor 10–14 jarigen, tussen 15.00 en 17.00 uur. Opgave: silkrol2005@gmail.com. Op donderdag 7 februari is er een Dance Battle in de Spil, voor alle leeftijden, maar wel in roze, blauw en/of zwart, van 12.45 tot 14.45 uur. Opgave : WeDance2you@gmail.com. Tenslotte is er op woensdag 27 fe- bruari van 19.00 tot 20.30 uur een modeshow in de bibliotheek van Nieuwleusen in De Spil. Opgave in De Talentenbrigade van het Agnieten College in Nieuwleusen. de bibliotheek, bij het Agnieten Col- lege of de kledingwinkels. De leerlingen leren heel erg veel omdat ze alles zelf doen. Ze moe- Provincie en BAM Infra sluiten contract voor Vechtdal Verbinding NIEUWLEUSEN - Het is definitief: BAM Infra gaat de opwaardering van de N340 tussen Zwolle en Ommen, de N48 en de N377 van Nieuw- leusen tot aan Dedemsvaart uitvoeren. Afgelopen donderdag werd het contract tussen het bedrijf en de provincie Overijssel ondertekend. Namens de provincie plaatste gede- puteerde Bert Boerman (Mobiliteit, Water en Sociaal) zijn handteke- ning onder de verbintenis. Namens BAM Infra deed directeur Wilbert Boon dat. Het project heet Vechtdal Verbinding. Het gaat om een zogeheten Design Kruispunt N377 in Nieuwleusen. Foto: Marcel van Saltbommel. en Construct contract (D&C), waar- bij BAM Infra verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw. BAM Infra gaat het werk eerst voorberei- den, waarna zij eerst de N377, N48 en het nieuwe tracé van de N340 aanleggen. Als dat gereed is, starten de werkzaamheden aan de N340 tussen Dalfsen en Ommen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving en weggebruikers zoveel mogelijk beperkt. Om dit voor elkaar te krij- gen, staat 2019 in het teken van het afronden van het ontwerp, het aan- vragen van de bouwvergunningen en het uitvoeren van voorbereiden- de werkzaamheden, zoals verleggen van kabels en leidingen en het uit- voeren van onderzoeken naar de on- dergrond. In het voorjaar van 2020 ten veel samenwerken, begrotin- gen opstellen, omgaan met budget, communicatie, initiatief nemen, organiseren, met teleurstellingen en successen omgaan, taal- en re- kenvaardigheid, en nog veel meer. De docent ondersteunt door tips en adviezen te geven. Iedereen is van harte welkom om de Talentenbriga- de live aan het werk te zien. gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke wegwerkzaamhe- den. Naar verwachting is het karwei eind 2023 gereed. spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen. Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder meer voorzien van roton- des en weefvakken. Fietsers kun- nen straks veilig oversteken op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maat- regelen worden ook de vijftien op- timalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen. Voor Nieuwleusen is het belangrijk dat de kruispunten van de N377 met de Burgemeester Backxlaan en de Evenboersweg wor- den verbeterd. Meer informatie over het project staat op www.overijssel.nl/vecht- dalverbinding. Met de opwaardering van het we- gennet in het Vechtdal wil de pro- vincie een betere doorstroming en meer veiligheid bereiken. Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s van- uit het oosten van Overijssel via de N377, N340 en N48 naar Zwolle en de A28 en omgekeerd. Deze we- gen zijn vooral in de spits erg druk, waardoor de doorstroming vermin- dert en het verkeer vastloopt. Daar- naast zijn deze wegen niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden, krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw weg- tracé met twee keer twee 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de An- kummerdijk, een viaduct over het