De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 7

Week 11 Dinsdag 12 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Drie nieuwe naaimachines voor Naaiatelier Sam Sam Deelnemers en vrijwilligers van Sam Sam. Rechtsboven Tom Douwma van Univé. DALFSEN - Naaiatelier Sam Sam in Dalfsen kreeg dinsdagmiddag drie gloednieuwe naaimachines uitgereikt. Henk Kleine van Dinie Kleine Naaimachines & Hobby uit Nieuwleusen kwam de machines brengen, maar ze werden aangeboden door Tom Douwma, zakelijk adviseur Univé in het werkgebied Ommen-Dalfsen. Sam Sam had namelijk de Goed voor Elkaar-prijs gewonnen, van Stichting voor Elkaar van Univé die zich inzet voor goede doelen in de buurt. “We krijgen veel aanmeldingen en allerlei organisaties kunnen zich aanmelden,” zegt Douwma. “We on- dersteunen kleinschalige initiatie- ven, tot maximaal 1.000 euro.” Dat zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar- bij er ruimte is voor persoonlijk contact, dichtbij huis. Naaiatelier SamSam is een initiatief van Vluch- telingenWerk Dalfsen en is geves- tigd in basisschool De Uitleg aan de Nieuwe Uitleg 2 in Dalfsen. Status- houders kunnen hier op een pretti- ge en zinvolle manier bezig zijn, be- ter geïntegreerd raken en hun kans Henk Kleine demonstreert de nieuwe machine. op werk vergroten. De producten van Sam Sam worden onder andere verkocht in Wereldwinkel Dalfsen. Het atelier neemt ook (eenvoudige) naaiopdrachten aan (geen kleding). Onlangs hebben de deelnemers bij- voorbeeld stoffen overschoenen ge- maakt voor een kindercentrum. Jongere kan gratis mee naar concert Het Haydn Jeugd Strijkorkest DALFSEN - Het Haydn Jeugd Strijkorkest treedt op zondag 17 maart om 15.00 uur op in theater De Stoomfabriek in Dalfsen. Dertig meiden en jongens van 12 tot 19 jaar laten graag horen hoe mooi en leuk klassieke muziek kan zijn, ook aan hun leeftijdgenoten. Daarom krijgen volwassenen die een kaartje kopen, een gratis kaartje voor zijn of haar (klein)kind, neefje, buurmeisje of iemand anders in die leeftijd. Ze maken in de zaal de voorbereiding mee, ze krijgen een toelichting op het concert en na afloop is er een meet & greet met de orkestleden. Het repertoire bestaat uit werken van Dag Wirén, Johan Svendsen, Jo- seph Haydn en Antonin Dvorak. Een jonge introducé meenemen? Bestel een kaart via klassiek@the- aterdestoomfabriek.nl onder ver- melding van naam en leeftijd van de jongere en eigen naam en e-mail- adres. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdestoomfabriek.nl en bij Primera in de Prinsenstraat in Dalfsen. Huiskamerconcert door Veviano NIEUWLEUSEN - Trio Veviano geeft vanavond (dinsdag) een con- cert in kulturhus De Spil in Nieuw- leusen. Het trio bestaat uit Femmie van Veen (voordracht), Ellie Herpel (viool) en Hilga Noorman (piano). Het programma dat zij uitvoeren is licht en toegankelijk. De bezoekers kunnen luisteren naar o.a. Chopin, Schubert en Piazolla. Femmie zal vertellen en een aantal gedichten voordragen. Het concert begint om 20.00 en de toe- gang is gratis, na afloop is er gelegen- heid voor een kopje koffie of thee. ULTRAKORTE BERICHTEN STICHTING OEKRAÏNE - Belang- stellenden voor het werk van stichting Oekraïne Nieuwleusen zijn van harte welkom op de in- formatieavond op donderdag 14 maart. Deze avond vindt plaats in GKv De Voorhof aan de Burge- meester Mulderlaan 1 in Nieuw- leusen en begint om 19.30 uur. De stichting informeert de aan- wezigen over de activiteiten van het afgelopen jaar en geeft een presentatie over het bezoek aan de Oekraïne in het najaar van 2018. Iedereen krijgt zo een goede indruk van de situatie daar en waar de stichting het al- lemaal voor doet. NORDIC WALKING - Ronald Hek- kert van Sportjemee organiseert op korte termijn cursussen Nor- dic Walking in Dalfsen. Door het gebruik van de juiste techniek kan men conditie en uithou- dingsvermogen sterk verbeteren tijdens het lopen. Beginners- groepen starten op woensdag 13 maart om 13.30 uur en zondag 17 maart om 10.30 uur vanaf station Dalfsen. Zes lessen van een uur kosten 70 euro. Voor po- les (Nordic Walking stokken) wordt gezorgd. Op dinsdag 12 maart start om 15.00 een ver- volgcursus voor gevorderden, drie lessen voor 40 euro. Opgave en info: Ronald 06-51700503 of info@sportjemee.com SCOOTMOBIELTRAINING – Saam Welzijn organiseert een gratis scootmobieltraining voor alle scootmobielgebruikers in de gemeente Dalfsen. Dit in samen- werking met Veilig Verkeer Ne- derland, de ouderenbonden en Platform Gehandicapten. Men wordt geïnformeerd over de ac- tuele verkeersregels en oefent op een uitgezet parcours waarbij lastige obstakels onder deskun- dige begeleiding genomen kun- nen worden. De theorieles is op dinsdag 2 april van 10.00 tot 12.00 uur in de Panoramazaal (eerste verdieping) van De Tref- koele+ te Dalfsen. De praktijkles- sen kunnen bij voldoende opgave (8 personen) ook in Le- melerveld of Nieuwleusen plaatsvinden. De praktijklessen zijn op 9 april 10.00-12.00 uur in De Trefkoele+, van 13.00 tot 15.00 uur in kulturhus De Mozai- ek en op 11 april: 10.00-12.00 uur in De Spil Nieuwleusen. Aan- melden kan tot 18 maart, tel.: 0572-482121 of per mail info@ saamwelzijn.nl TONEEL VAN UDI - Toneelvereni- ging UDI uit Veeningen speelt op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart om 20.00 uur een klucht bij Het Boskamp aan de Sterrebosweg in Dalfsen. ‘Tot wederdienst be- reid’ heet het stuk dat geschre- ven is door Piet Mossinkoff. Het gaat over een rijke jongeman die een klein kind in huis moet ne- men en dat levert komische situ- aties op. Kaartjes á 7 euro bij e-mail: info@hetboskamp.nl of tel. 0529 – 431712. STREEKTAAL BIJ VROUWEN VAN NU - Hennie Kruijer uit Rui- nen, oud-presentator van Radio Drenthe, verzorgt op dinsdag- avond 19 maart ‘varssies en ver- tellegies’ voor de Vrouwen van Nu Balkbrug. Vanwege de maand van de streektaal vertelt zij hu- moristisch over dagelijkse din- gen, leest versjes voor en zingt veelal zelfgeschreven liedjes, waarbij zij zichzelf op gitaar be- geleidt. elf. De avond vindt vanaf 19.45 uur plaats in MFC ’t Tref- punt aan de Meppelerweg. Naast leden zijn ook anbdere belang- stellenden welkom. CHILLPOINT SPECIAL - Saam Welzijn en Thuis Lemelerveld or- ganiseren een Chillpoint special op vrijdag 15 maart. Mensen met een verstandelijke en/of licha- melijke beperking zijn van harte welkom voor een gezellige avond. Plezier en kennismaking staat centraal, tijdens het spelle- tjes spelen, hapjes maken en na- tuurlijk dansen op muziek. Ie- dereen uit Lemelerveld en omstreken is welkom van 19.00 tot 20.30 uur in jongerencen- trum Chillpoint onder kulturhus De Mozaïek, Kroonplein 58 in Le- melerveld. Indien nodig, zijn be- geleiders/verzorgers eveneens welkom. De entree is 1 euro p.p., incl. welkomstdrankje en hapjes Opgave en informatie: h.vdberg@saamwelzijn.nl GEZELLIGHEIDSBRIDGE - De Dalfser bridgeclub organiseert een spelmiddag voor iedereen die kan bridgen op vrijdag 15 maart tussen 15.30 en 18.00 uur in het Emmagebouw in Dalfsen. Spelers zonder bridge partner zijn ook van harte wel- kom en er is geen sprake van een competitie, dus ook geen uitslag na afloop. De toegang bedraagt 3 euro, 2 voor de zaal en 1 euro voor hapjes. Op 12 april is de laatste bridgemiddag van dit seizoen. LA PAZZA GIOIA - Een film van Paolo Virzi over Italiaanse dolle vreugde, draait op vrijdag 15 maart om 20.00 uur in theater De Stoomfabriek. Beatrice en Donatella, twee absolute tegen- polen ontsnappen in de road- movie samen uit een psychiatri- sche instelling in het Italiaanse Toscane. Kaarten kosten 4,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.theaterdestoomfabriek.nl en bij Primera in de Prin- senstraat in Dalfsen. DANSAVOND - Iedereen die van dansen houdt, is van harte wel- kom op zaterdag 16 maart in het parochiehuis aan de Em- mastraat 21 in Dalfsen. De voet- jes kunnen van de vloer met de Foxtrot, Engelse wals, Tango, Country, Oude dansen en op ver- zoek Samba, Jive enz. De avond begint om 19.45 uur en de en- tree bedraagt drie euro p.p. Meer informatie: tel. 0529- 482691 Dick Gerritsen of 0572- 372732 Riek v.d. Stouwe. SIEN-DIENST – Op zondag 17 maart is er om 15.00 uur een aangepaste kerkdienst van SIEN in de Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269 in Nieuwleusen. SIEN komt op voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is ds. M. Develing en het thema is ‘Samen kunnen we alles.’ Bijbelclub ‘Klim-op’ uit Nieuwleusen verleent haar me- dewerking. Er zijn voldoende muziekinstrumenten aanwezig en er worden bekende liederen gezongen. Na afloop is er koffie, thee en fris. Meer informatie: www.sien.nl of Facebook. 7