De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 21

Week 11 Dinsdag 12 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Leerlingen Spiegel duiken in de techniek 21 Gemeente zoekt goede ideeën over gezondheid DALFSEN - Gemeente Dalfsen is op zoek naar ideeën, projecten of initiatie- ven die problemen voorkomen of vroegtijdig helpen signaleren. Of het nu gaat om creatieve en vernieuwende ideeën over het gezond en veilig opgroeien van jongeren of mogelijkheden om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Saam Welzijn bekijkt graag met initi- atiefnemers hoe deze ideeën of initiatieven ingevuld kunnen worden. DALFSEN - Zo’n 190 leerlingen van CBS De Spiegel uit Dalfsen leerden vorige week over techniek bij Morrenhof-Jansen installatiebedrijven. Als onderdeel van de Techniekweek mochten de kinderen verschillende technische proefjes doen, kregen ze een rondlei- ding door het bedrijf en brachten ze een bezoek aan de Technobiel. In deze bijzondere techniektruck gingen de kinderen op ontdekkingsreis in de wereld van techniek. Het doel was om kinderen enthousiast te maken voor een technische opleiding. “Net als in de rest van Nederland is het in deze regio ook goed merkbaar dat steeds minder kinderen kiezen voor een technische oplei- ding. Daarom vinden we het belangrijk om de jeugd enthousiast te maken voor techniek. Het is een prachtig vak en is volop in beweging. We werken dan ook heel graag mee aan dit school- project,” zegt directeur Erdy Jansen. Naast rondleiding door het bedrijf leerden de groepen 1 en 2 hoe je met een aardappel een lampje kunt laten branden. Ook mochten ze met buizen een rioleringssysteem bouwen en leren hoe het water goed blijft stromen. “Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen reage- ren op de proefjes. In de toekomst willen we kijken of we nog meer scholen kunnen uitno- digen,” licht directeur Erdy Jansen toe. Speciaal voor de groepen 7 en 8 had het in- stallatiebedrijf de Technobiel geregeld. Deze bijzondere techniektruck is een mobiele expe- rimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op al- lerlei manieren van techniek kunnen proeven. De Technobiel telt twee verdiepingen waar van alles onderzocht kan worden. Op de eer- ste verdieping kunnen kinderen onder andere ontdekken hoe een transportband werkt en hoe ze vliegtuigjes kunnen laten vliegen door er met licht op te schijnen. Maar ook zijn er de laatste technieken te vinden, zoals Augmented Reality (AR). Een verdieping hoger komen de kinderen in een echte experimenteerzone te- recht waar ze verschillende technische proef- jes kunnen doen. Wethouder Uitslag: “We zijn op zoek naar vernieuwende projecten die bijdragen aan het voorkomen of vroegtijdig signale- ren van problemen zodat de gezondheid van inwoners wordt vergroot en minder zorg nodig is. Dat is goed voor de inwo- ners én voor de gemeente. Zowel organi- saties als inwoners kunnen ideeën aan- dragen. Saam Welzijn denkt graag mee over de mogelijkheden met betrekking tot de realisatie van het initiatief.” Initiatiefnemers kunnen met ideeën en initiatieven terecht met bij welzijnsorga- nisatie Saam Welzijn. Saam Welzijn kan ondersteunen bij het concreet maken van het idee en helpen met eventuele subsi- dies aanboren. Zoals de Maatschappelijke duurzaamheid en Innovatieve preventieve welzijnsprojecten. Meer informatie: de Inf- opunten in de drie kulturhusen in de ge- meente, of bel Saam Welzijn, tel. 0529 28 21 21 of e-mail info@saamwelzijn.nl. Dalfsen doet mee aan Operatie Steenbreek DALFSEN - Gemeente Dalfsen heeft zich aangesloten bij de landelijke pu- bliekscampagne van Stichting Steenbreek. Het doel van de actie is het tegen- gaan van de verstening in zowel de openbare ruimte als in de buitenruimte van inwoners. Dalfsen wil daarmee grondeigenaren bewustmaken van de na- delige gevolgen van verstening om het huis. Denk hierbij aan de afname van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Wethouder Van Leeuwen: “Nu het aantal hevige hoosbuien toeneemt, kampen we steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen in tuinen komen riolen onder druk te staan en kunnen straten overlopen. Met alle nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke financiële schade. Groene tuinen zorgen ervoor dat het hemelwater in de bodem opgenomen wordt. In een betegelde tuin spoelt 85 procent van het water direct het riool in. De huidige riolering in de gemeente Dalf- sen is daar niet op berekend. Bovendien zorgen meer groen in de tuin en meer bloeiende gazons en bermen voor meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren.” Tijd voor actie dus Voorzitter Wout Veld- stra van Stichting Steenbreek: “Als je je bedenkt dat Nederland ongeveer 84.000 voetbalvelden aan oppervlakte tuinen kent en daarvan 44% grotendeels vol met tegels of grind liggen, dan ligt daar een enorme uitdaging voor inwoners.” Opval- lend is dat mensen een bloeiende tuin of perk vele malen mooier vinden dan een verharde tuin, maar denken daar geen tijd voor te hebben. Veldstra: “Met Opera- tie Steenbreek laten we zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.” Agnieten College biedt Mediagang NIEUWLEUSEN - De leerlingen van het Agnieten College Nieuwleusen kunnen nu ook een Mediagang volgen. Zeven leerlingen uit de eerste klas (12/13 jaar) hebben een ‘gang’ gevormd om filmpjes en foto’s te maken, interviews te doen, pre- sentaties te verzorgen, geluid en muziek op te zoeken en te monteren, te bloggen en te vlog- gen én als TV –ploeg door het land te trekken. Docenten van het Agnieten College hebben Ezra, Thijs, Jessy, Simon, Mark, Jesse en Senna als talenten ontdekt: ze werken goed samen en vullen elkaar aan. Klasgenoten Lars en Koen ondersteunen de Mediagang. De Mediagang heeft de eerste grote op- dracht al binnen gehaald. Ze mogen een filmpje maken rond het thema ‘Iedereen is anders, niemand is normaal’. Het filmpje wordt gepresenteerd op het Landelijk Voor- jaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, van 3 t/m 5 april in Maas- tricht. Daar komen tweeduizend psychiaters bij elkaar en de Mediagang mag laten zien wat het thema voor hen betekent. Het team van de Mediagang gaat de Talen- tenbrigade op school ondersteunen en ver- der maken ze presentaties voor het bezoek van de burgemeester en de commissaris van de Koning.