De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 17

Week 11 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dinsdag 12 maart 2019 Kouwenkoor organiseert meezingmiddag in Balkbrug BALKBRUG - Het Kouwenkoor en ‘kinderen’ organiseren weer een gezellige meezingmiddag. Deze vindt plaats op zondag 24 maart van 14.00 tot 18.00 uur in ’t Trefpunt in Balkbrug. Het Kouwenkoor vierde vorig jaar het 25-jarig jubileum. Er was zoveel belangstelling dat men besloot een tweede middag te organiseren. Beide keren zat de zaal bomvol. Daarbij speelde een rol dat de kinderen van de koor- leden, dus achterneven en nich- ten, optraden als cadeau. Dat was een groot succes, niet zozeer dat er een professioneel koor zong. Maar wel dat dit koor al 36 leden heeft en er dus in totaal zo’n 50 le- den van de familie Kouwen samen zongen, best uniek dus. Op de jaarlijkse meezingmiddag in ’t Trefpunt, treedt het ‘kinderkoor’ ook samen op met het Kouwenkoor. Kaarten zijn in voorverkoop voor vijf euro p.p. incl. een kopje koffie of thee, te bestellen bij Henk Hof, Meppelerweg 66 te Balkbrug, tel. 06-29071882 en e-mail: encohof@ xs4all.nl. Op volgorde van binnen- komst wordt men geregistreerd. ULTRAKORTE BERICHTEN INLOOP PARA MEDISCH CEN- TRUM - In de Week van zorg en welzijn organiseert Fysio Vecht- dal Nieuwleusen/Balkbrug een inloopochtend met vele samen- werkende partners. Op zaterdag 16 maart is iedereen van 10.00 tot 12.00 uur welkom in het Para Medisch Centrum aan de Omloop 24 in Nieuwleusen. Onder het motto ‘Jong en Oud positief ge- zond de lente in’, krijgen belang- stellenden voorlichting gegeven met korte workshops, fitheids- tests en adviezen omtrent bij- voorbeeld voetverzorging, val- preventie en veilig ouder worden. Koffie met koek en ranja staan klaar voor alle bezoekers. STAMTAFEL - De Vrienden van Dalfsen organiseren weer een Stamtafel op vrijdag 15 maart, van 19.30 tot 21.30 uur in het café van De Trefkoele+. Het the- ma is Energiek Dalfsen! Hoe kan men de overgang naar groene energie in Dalfsen samen berei- ken? Inleiders zijn Gerard Brak- kee en Thijs Mosterman van ver- eniging Groen Gebogen. Mosterman is ambtenaar duur- zaamheid van de gemeente Dalfs- en. Het gaat om groene energie gebruiken, maar ook om het lo- kaal opwekken ervan. Op het ge- bied van verwarming van wonin- gen en bedrijven moet nog erg veel gebeuren. Iedereen is van harte welkom. Het Kouwenkoor uit Nieuwleusen. Archieffoto: Marcel van Saltbommel. Lage tarieven waterschap is sociaal voor grote groep REGIO - De tarieven voor het waterschap zo laag mogelijk hou- den, is zeer sociaal. Daarmee helpen we niet alleen de échte mi- nima. Minstens zo belangrijk is dat wij daarmee oog hebben voor iedereen met een smalle beurs. De kwijtgescholden bedragen aan de minima zijn binnen ons waterschap in de loop der jaren opgelopen tot ongeveer € 2,6 miljoen. Dat is 2% van de gehe- ven belastingen, die door de ove- rige belastingplichtigen extra op- gebracht moet worden. Dat raakt vooral mensen die net boven de grens zitten, echter heel zwaar. Zij moeten onder andere het volle pond aan het water- schap betalen (inclusief aandeel kwijtschelding minima) en vallen zelf vaak buiten allerlei andere regelingen, zoals toeslagen. Daarom is de SGP van mening dat het de meest sociale maatregel is, om de tarieven zo min mogelijk te laten stijgen. Dat is niet alleen sociaal voor de echte minima (die we zeker dienen te steunen), Noggus&Noggus haakt aan bij NLdoet maar vooral ook voor de nog veel groter groep die net boven die grenzen zit. Steun onze jarenlange inzet om zeer terughoudend te zijn met tariefsverhogingen. Kijk voor meer informatie en onze kandidaten op de website www.wdodelta.sgp.nl. Auteurs: Jan Visscher (Rouveen) en Arie den Uijl (Kamperveen). Resp. lijsttrekker en nr. 2 op kandidatenlijst SGP Waterschap Drents Overijsselse Delta. Van niet pluis naar veilig thuis DALFSEN – In het hele land komen vrijwilligers weer in actie op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart in het kader van NLdoet. Dit initiatief van het Oranje Fonds vindt voor het vijftiende jaar plaats. Noggus&Noggus Dalfsen haakt hierop aan door de kringloopwinkel te laten ‘restylen’. DALFSEN – Alle ouderen in de ge- meente Dalfsen zijn van harte wel- kom bij de voorlichtingsmiddag met het thema ‘Van niet pluis naar een veilig thuis’. De middag begint op woensdag 20 maart om 14.00 uur in De Overkant. “We merken elk jaar weer dat tijdens NLdoet bergen werk worden verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen daar normaal niet aan toe”, zegt bedrijfsleider Robin Drost. “Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen. Samen met de Soci- ëteit Vechtdal Vrouwen, de Dolly Dots en leerlingen van Landstede HBO gaan we onze kringloopwinkel ‘restylen’ en De thema’s worden met sketches ver- duidelijkt: o.a. financiële uitbuiting, hulp bij calamiteiten en eenzaamheid. Professionele forumleden zijn aanwe- zig om vragen te beantwoorden. Frans Kemerink en Ria Heshusius (sketches) Rabobank Vaart en Vechtstreek, Vei- lig Thuis IJsselland, ABSD (Algemene Bond Senioren Dalfsen) en Saam Wel- zijn werken mee aan deze middag die voor iedereen gratis toegankelijk is. iedereen mag meedoen.” Omdat Noggus&Noggus Dalf- sen ruimte nodig heeft om de winkel opnieuw in te richten, gaan alle artikelen in de uit- verkoop. Van 9 tot en met 14 maart geldt vijftig procent korting op het gehele assorti- ment. Op 15 en 16 maart zijn de winkel en de inname van Noggus&Noggus Dalfsen ge- sloten, omdat dan de ‘resty- ling’ plaatsvindt. 17 BLIJSPEL KOLDE'R' - Toneel- groep Kolde’r’ uit Hoonhorst verzorgt het blijspel ‘Roef Radtie op vekaanzie (Spanien Olé)’ op donderdag 14, vrijdag 15 en za- terdag 16 maart. Dit blijspel van Bernd Gombold, vertaald door Ben ten Velde, gaat over Roelof, zijn vrouw Jantje en dochter Wendy. Ze gaan al twintig jaar op vakantie naar hetzelfde kleine hotel in Spanje. Roelof, een lom- pe automonteur, komt hier al- leen voor het naburige naakt- strand. Zijn vrouw Jantje probeert hem zoveel mogelijk in te tomen. Dochter Wendy heeft haar eigen speciale reden om elk jaar weer met haar ouders mee te gaan op vakantie. Aanvang 20.00 uur, entree 7,50 euro per persoon, kinderen t/m 15 jaar 6 euro. Kaarten reserveren op tel. 0529-401350. TONEEL DALMSHOLTE - Toneel- vereniging Kunst en Vriendschap in Dalmsholte speelt het stuk: ‘Ome Roef zit in de weg’, geschre- ven door Christof Wehking. De uitvoeringen zijn op zaterdag 16 maart, vrijdag 22 maart en zater- dag 23 maart om 20.00 uur bij de Vechtdalkok in Dalmsholte. Kaartjes reserveren: tel. 0572- 372552 (tussen 18.00 – 19.00 uur) of e-mail toneeldalmshol- te@gmail.com. WISHFUL SINGING - Op zondag 17 maart presenteert Stichting Kamerconcerten Oud-Avereest (SKOA) een optreden van Wishful Singing in de Reestkerk in Oud Avereest. De vijf klassiek ge- schoolde zangeressen brengen in hun nieuwe programma ‘What about Mary?’ een ode aan de meest veelzijdige vrouw ooit: Ma- ria. Het optreden begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.15 uur. Kaarten reserveren kan via de website www.skoaconcerten. nl. Een kaartje kost 13,50 euro. BOERENMARKT – Op zaterdag 16 maart is er van 11.00 tot 16.00 uur weer een boerenmarkt in Vil- steren, zoals elke derde zaterdag van de maand. Het thema is dit keer Leefstijl en gezonde voe- ding. Een leefstijlcoach en na- tuurtherapeut adviseren graag. Naast het voedsel uit de buurt, zijn er dit keer ook bloemen op de markt: bakjes met bloeiende bolletjes. Meer informatie: www. landgoedvilsteren.nl CAROLINA & BLUESMEN - De band Carolina and the BluesMen treedt op zondag 17 maart op bij partycentrum Het Boskamp in Dalfsen. Ze gaan om 14.00 uur van start onder leiding van frontvrouw Caroline Rijnen, in- woonster van Dalfsen. Het op- treden duurt tot ongeveer duren tot 16.00 – 16.30 uur. De toegang is gratis, maar ze gaan wel met de pet rond. ALZHEIMER CAFÉ - Mensen met (een vermoeden van) dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteres- seerden zijn van harte welkom op maandag 18 maart bij het Al- zheimer Café in zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22 in Dalfsen. Het thema van de avond is ‘Wet- en regelgeving rondom dementie’. Om 19.30 uur start het programma (inloop vanaf 19.00 uur.) De avond duurt on- geveer twee uur en de toegang is gratis. Informatie: Janny Velt- huis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383. COLLECTE REUMA - In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van Reu- maNederland, voorheen het Reumafonds. Ook in Nieuwleu- sen komen de vrijwilligers in ac- tie om geld op te halen voor de bestrijding van reuma. Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebe- wijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie wor- den gedaan voor de collecte. Wie wil helpen collecteren, kan bel- len naar tel. 020-5896471 of e-mail sturen aan: vrijwilligers@ reumanederland.nl NBVP BIJEEN - Vrouwen van Nu, afdeling Nieuwleusen, komt bij elkaar op dinsdag 19 maart in 't Witte Peerd in Nieuwleusen, aan- vang 19.45 uur. De avond wordt verzorgd door Margo Huggers uit Zwolle. Zij heeft samen met haar ezel een trektocht gemaakt van vier maanden. Ze zijn vanuit Om- men vertrokken en hebben 1.500 km. samen gelopen tot in Zuid-Frankrijk. Wie belangstel- ling heeft om lid te worden, is van harte welkom. SENIORENTONEEL - Het Senio- rentoneel van Saam Welzijn speelt het blijspel ‘De Overval’ op woensdag 27 maart om 14.00 uur en donderdag 28 maart om 20.00 uur bij Zaal Reimink in Le- melerveld. Het is geschreven door Emile Lotz en gaat over een onhandige overvaller die een bank overvalt waar zijn vrouw ook net is. De overval mislukt en er volgen vele hilarische situa- ties. Een kaartje kost 8,50 euro en iedereen is van harte welkom. De zaal is 45 minuten voor aan- vang open.