De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 13

Week 11 Dinsdag 12 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Muzikale hulde voor Bertus Fransen 13 Ook dit jaar geen paasvuur in Nieuwleusen NIEUWLEUSEN - In Nieuwleusen wordt ook dit jaar geen cen- traal paasvuur georganiseerd. Het blijkt voor verschillende organisaties niet haalbaar om hier gedurende meerdere we- ken, inclusief de voorbereiding, voldoende vrijwilligers voor op de been te brengen. NIEUWLEUSEN/STAPHORST - Het Christelijk Mannenkoor Stap- horst deed afgelopen woensdagavond het jubileumconcert van een halve week eerder nog eens ‘dunnetjes’ over in woonzorgcentrum De Hulstkampen in Nieuwleusen. Het koor gaf daar een gelegenheids- concert voor cliënten en andere belangstellenden, maar greep deze kans vooral aan om Hulstkam- pen-bewoner en koorlid Bertus Fransen in het zonnetje te zetten vanwege diens 25-jarig lidmaat- schap van het koor. Voorzitter Bart Hoeve introduceer- de het 50 jaar bestaande koor en verwees naar het geslaagde jubi- leumconcert in De Levensbron in Rouveen. Daar zong het Christelijk Mannenkoor Staphorst een groot gedeelte van de voor deze gelegen- heid uitgebracht CD, repertoire dat woensdagavond ook in De Hulst- kampen klonk. Bij het jubileum- concert huldigde het koor al enkele andere trouwe leden, van wie er één de volle vijftig jaar lid is. Bertus Fransen zong tot enkele jaren geleden zijn (bariton-)partijtje mee in het mannenkoor, maar dat werd vanwege een aandoening onmo- gelijk. Wel bleef Bertus lid van het koor en hij is dat inmiddels 25 jaar. Omdat hij vanwege zijn ziekte niet bij het jubileumconcert in Rouveen kon zijn, kwam het koor naar hem toe. De muzikale hulde ging verge- zeld van de uitreiking van de zilve- ren G-sleutel, een oorkonde van de zangersbond KCZB, bloemen en een exemplaar van de jubileum-CD. Kiekjesmiddag Palthehof is feest van herkenning NIEUWLEUSEN - Zo’n vijftien belangstellenden kwamen afgelo- pen woensdagmiddag langs in museum Palthehof voor de eerste Kiekjesmiddag van de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger. Die middag bleek vooral voor de at oudere inwoners van Nieuwleu- sen een feest der herkenning. Aan de hand van geprojecteerde beel- den uit de Beeldbank konden de aanwezigen suggesties aandragen voor zoekopdrachten. Zo kan bij- voorbeeld aan de hand van namen worden gezocht naar klassenfoto’s, maar ook beelden van evenemen- ten waarop de personen in kwestie herkenbaar in beeld zijn. Aan de hand van nummers kan de naam bij het gezicht worden teruggevon- den, al zijn er veel foto’s waarbij enkele namen blanco zijn. Het doel van de kiekjesmiddagen is tweeledig: enerzijds is het voor met name oudere Nieuwleuse- naren een feest van herkenning, anderzijds hoopt de histori- sche vereniging aanvullende gegevens te krijgen bij die ruim 13.000 foto’s die in gedigitali- seerde vorm in de beeldbank zijn opgeslagen. “Je bent hier zo een avond zoet mee”, weet bestuurslid Gerrit Lubbers. Mensen kunnen ook thuis achter de computer op zoek naar gegevens, want de volledige beeldbank is, compleet met uit- eenlopende zoekmogelijkheden, terug te vinden op de website van Ni’jluusn van vrogger. Deze eerste middag was een proef, maar die is wel geslaagd, vindt Gees Bartels, voorzitter van Ni’luusn van vrogger “We gaan dit voortaan steeds op de eerste woensdagmiddag van de maand doen, van twee tot vier. En als er animo voor is, kunnen we overwegen om de frequentie te verhogen.” Zonnebloem huldigt leden DALFSEN - De afdeling Dalfsen van De Zonnebloem huldigde on- langs tijdens haar jaarvergadering enkele trouwe vrijwilligers. Voorzitter Bart Scheperboer zette Joke Porte en Mariëtte Hilgenkamp in het zonnetje. Ze zijn beiden al tien jaar actief voor de afdeling, als bezoeker van gasten of als be- stuurslid. Beiden ontvingen het zilveren insigne van de afdeling en de bijbehorende oorkonde en een fraai boeket bloemen. De afdeling nam afscheid van twee bestuursleden, Hans Alders en Louise Loman. Beiden hebben zes jaar in het bestuur gezeten en hun taak was ‘bezoekwerk’. Scheper- boer bedankte hen voor de jaren- lange inzet en schonk ze het Zonne- bloembeeldje ‘Waardering’. Verder namen Tonny Damman en Anneke van Lente afscheid als vrijwilliger van de afdeling, ook zij ontvingen een boeket als dank voor de inzet voor hun gasten. De afdeling Dalfsen telde afgelopen jaar 58 vrijwilligers en 56 gasten die werden bezocht. Ze organi- seerde o.a. de Nieuwjaarsreceptie, de dag-boottocht, theaterbezoek, bingomiddag, kerstwinkelochtend etc. Wie mensen kent die in aan- merking komen voor het Zonne- bloemwerk - mensen die aan huis gebonden zijn, door ziekte of licha- melijke handicap, weinig sociale contacten hebben en zelfstandig wonen - kunnen zich melden bij bestuurslid bezoekwerk Co Bijker tel. 0529-46.6459. Ook nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. De afdeling Dalfsen bestaat dit jaar 30 jaar. De vrijwilligers en hun gasten vieren dit op woensdag 27 maart. Wie ooit vrijwilliger was van De Zonnebloem, is natuurlijk ook van harte welkom. Opgave graag voor 20 maart, via een e-mail naar: thearoks@roks-oa.nl “De vrijwilligers van brandweer Nieuwleusen hebben het jaren- lang met veel plezier georgani- seerd”, zegt Marcel van Saltbom- mel namens het brandweerteam. “Maar mede door een enorme verjonging van de brandweer- post werd het moeilijker om elke zaterdag genoeg vrijwilligers op de been te krijgen. Het gaat vaak om jonge gezinnen met werken- de partners, sport en andere ver- plichtingen, Daardoor lukte het niet meer om dit organisatorisch rond te breien.” Er komt namelijk heel wat bij kijken: niet alleen moet een flin- ke ploeg vrijwilligers op Tweede Paasdag paraat zijn, ook moeten ze de vier tot vijf voorafgaande zaterdagen aanwezig zijn op het terrein voor het opbouwen van de ‘brandstapel’ en het selecte- ren van het aangeleverde snoei- afval. Dit moet gebeuren naast de vaste diensten van de vrijwillige brandweer. Ook moeten tracto- ren en shovels geregeld en be- stuurd worden. Toen vorig voorjaar bleek dat het de brandweerlieden niet ging lukken, zijn er contacten gelegd met diverse andere plaatselijke organisaties, zoals Plaatselijk Belang en Nieuwleusen Syner- gie. Die werden gepolst om hun bereidheid het estafettestokje over te nemen. Verschillende Foto: Marcel van Saltbommel organisaties hebben deze moge- lijkheid overwogen, maar blijken in de praktijk tegen dezelfde or- ganisatorische problemen aan te lopen. Ook voor hen blijkt het met name lastig om vrijwilligers te mobiliseren. Van Saltbommel: “Daarnaast merken we ook dat het aantal belangstellenden van jaar tot jaar afneemt. In de beginjaren kwamen er duizenden mensen naar de locatie aan de Palthe- weg, maar dat aantal is steeds verder teruggelopen. Dat heeft ook te maken met het feit dat mensen hun Tweede Paasdag anders zijn gaan invullen ook de slechte weersomstandighe- den van de laatste jaren spelen een rol.” Brandweer Nieuwleusen geeft het evenwel nog niet op. “Bij deze willen wij als brandweer dan ook graag een oproep doen aan een vriendengroep, organi- satie of vereniging om de traditie in ere te houden”, zegt Van Salt- bommel. “Wie meer wil weten, kan aankloppen bij de brand- weermensen uit Nieuwleusen.” De gemeente Dalfsen verwijst Nieuwleusenaren die snoeiafval willen aanleveren voor een Paas- bult nu door naar andere kernen waar wel een paasvuur wordt georganiseerd, zoals in Ankum, Oudleusen of Dalfsen. Houdt u graag Houdt u graag op de hoogte! op de hoogte! ‘Deur ons, veur ons.’ ‘Deur ons, veur ons.’ - Aanmelding voor goedkope gas en - Aanmelding goedkope gas en elektra via voor de website van elektra via de website van Nieuwleusen Synergie Nieuwleusen Synergie - Veel leuke Sinterklaas cadeautjes in - Veel leuke Sinterklaas cadeautjes in Kringloopwinkel Kringloopwinkel - Kringloopwinkel is vanaf nu in de - Kringloopwinkel is vanaf nu in de kerstsfeer kerstsfeer Houdt u graag Houdt u graag - kans groot dat de glasvezel in - De De kans is is groot glasvezel op dat de de hoogte! op de in hoogte! aangepaste vorm doorgaat aangepaste vorm doorgaat ‘Deur ons, veur ons.’ verduurzamingsmodel ‘Deur ons, veur ons.’ - Er is een voor - Er is een verduurzamingsmodel voor woningen ontwikkeld samen met - Aanmelding voor - Aanmelding goedkope voor gas en goedkope gas en woningen ontwikkeld samen met lokale bedrijven. Goed voor uw elektra via de website elektra van via de website van lokale bedrijven. Goed voor uw Nieuwleusen Synergie Nieuwleusen Synergie portemonnee de lokale economie portemonnee en en de lokale economie - Veel leuke Sinterklaas - Veel leuke cadeautjes Sinterklaas in cadeautjes in - Nieuwleusen Synergie ondersteunt - Nieuwleusen Synergie ondersteunt Kringloopwinkel Kringloopwinkel website www.wehelpen.nl de de website www.wehelpen.nl - Kringloopwinkel - Kringloopwinkel is vanaf nu in de is vanaf nu in de AAnmelden voor GlASvezel- AAnmelden voor de de GlASvezel- kerstsfeer kerstsfeer N UN cAmpAGne kAn noG SteedS! cAmpAGne kAn SteedS! - De kans is groot - De dat kans de noG is glasvezel groot dat in de glasvezel STE S U T S E in N O O R N D S RD aangepaste vorm aangepaste doorgaat vorm doorgaat O O www.nieuwleusensynergie.nl EN W www.nieuwleusensynergie.nl EN W ! LID! - Er is een verduurzamingsmodel - Er is een verduurzamingsmodel voor LID voor woningen ontwikkeld woningen samen ontwikkeld met samen met lokale bedrijven. lokale Goed bedrijven. voor uw Goed voor uw portemonnee en portemonnee de lokale economie en de lokale economie - Nieuwleusen Synergie - Nieuwleusen ondersteunt Synergie ondersteunt de website www.wehelpen.nl de website www.wehelpen.nl AAnmelden voor AAnmelden de GlASvezel- voor de GlASvezel- N EUN cAmpAGne kAn cAmpAGne noG SteedS! kAn noG ST SteedS! STEU S S N N O RD O RD O O www.nieuwleusensynergie.nl www.nieuwleusensynergie.nl EN W ! EN W ! LID LID