De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 11

Week 11 Dinsdag 12 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Keuze genoeg! De waterschappen in Nederland houden ons water goed in de gaten en nemen meteen maatregelen als dat nodig is. Elk waterschap heeft daarvoor een pot met belastinggeld. Hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta het geld besteedt en welke keuzes ze maakt over waterwerk in jouw buurt bepaal je met jouw stem. Hoeveel ruimte wil jij bijvoorbeeld geven aan het water? En wat doen we met de natuur, zoals planten, vogels en vissen? En hoe gaan we om met lange periodes van droogte of steeds heviger wordende regenbuien? Weet jij hoe vaak je de wc doorspoelt op een dag? De waterschappen maken schoon wat jij doortrekt en wekken er ook nog energie mee op. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Hieronder vind je de partijen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta en waar ze voor staan. Meer weten? Kijk op waterschapsverkiezingen.nl. Of op wdodelta.nl/verkiezingen. Daar vind je ook de kandidaten per partij en de stemhulp. hard Marion Wic “Ondergelopen straten door hoosbuien, schade aan natuur en landbouw door de droogte, flora en fauna die dreigen te verdwijnen: effecten van klimaatverandering waar het waterschap gelukkig veel aan kan doen. Door slimmer en anders te werken, energieneutraal en duurzamer te werken. Water Natuurlijk is de groene stem in het waterschap. We staan voor schoon water en een mooi landschap waar iedereen van kan genieten, niet alleen nu maar ook in 2050. En daarna.” a Henk Oegem cdaoverijssel.nl waternatuurlijkdodelta.nl “De VVD is voor lage waterschapstarieven. Alles wordt duurder, maar het moet wel betaalbaar blijven. Dat kan door doelmatig en efficiënter te werken. Inzetten op innovatie loont. We moeten wegblijven bij allerlei franje binnen het waterschap, dan kunnen we het betaalbaar houden. Voor iedereen.” Mark g Strolenber https://regiooost.vvd.nl/ gemeenten/299/kandidatenlijst- drents-overijsselse-delta- ongewijzigd-vastgesteld “Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De ChristenUnie wil daarom samen met u als inwoner van ons gebied, maar ook met de 22 gemeenten, zoeken naar oplossingen. Oplossingen voor wateroverlast als er hevige buien zijn gevallen. Maar ook oplossingen voor droge zomers als we gebrek aan water hebben. Wij hebben daarbij uw hulp nodig. Gaat u ons helpen?” nk Herman Odi wdodelta.christenunie.nl “De Algemene WaterschapsPartij bouwt bruggen tussen de verschillende waterbelangen zoals landbouw, natuur, burgers en bedrijven. Daarmee worden echt meters gemaakt voor klimaat, waterkwaliteit en waterbeheer. Grotere en snellere klimaateffecten dan voorzien en onvoldoende CO2-reductie maken dat we voor klimaatproof waterbeheer alle zeilen moeten bijzetten. We vragen daarvoor uw steun en stem.” bos Arja Doorn https://www.algemene- waterschapspartij.nl/ waterschappen/drents- overijsselse-delta/ t Tilko Gernaa wdodelta.sgp.nl “Wij willen het waterschap dichter bij de inwoners brengen, in verbinding zijn met de omgeving. Wij hechten veel waarde aan lokaal maatwerk. Wij vinden dat de inwoner gehoord en gekend moet worden wanneer het gaat om veranderingen in zijn of haar leefomgeving. Veiligheid is prioriteit direct gevolgd door het inspelen op de klimaatontwikkelingen. Bij alle projecten geldt: een goede afweging van nut en noodzaak en haalbaarheid en betaalbaarheid.” gb-drentheoverijssel.nl “Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende jaren niet gaan stijgen. Dat is volgens ons de beste sociale maatregel die je kunt nemen. Dat is niet alleen van belang voor mensen die nu kwijtschelding krijgen, maar zeker ook voor de grotere groep die net buiten al die regelingen valt. De SGP heeft oog voor allen die de financiële eindjes aan elkaar moeten knopen. Als dat u en jou aanspreekt, stem dan op de SGP.” Jan Visscher “Het CDA staat voor goed waterbeheer in ons waterschapsgebied. Dit betekent voldoende veiligheid en droge voeten achter de dijken. Goed waterbeheer betekent ook voldoende aan- en afvoer van water, zowel in droge als natte perioden. Belangrijk voor de goede doorstroming van water is het onderhoud van sloten. Ook het zuiveren van het afvalwater van onze 600.000 inwoners is belangrijk. En dit allemaal tegen aanvaardbare kosten. Dat is waar het CDA voor staat.” Gerrit Westerhof “Wist u dat eenderde van de Nederlandse gezinnen financieel een probleem heeft om het einde van de maand te halen? Dat komt omdat de belastingdruk in Nederland te hoog is. Om te voorkomen dat betalen van waterschapsbelasting een probleem wordt, is 50PLUS er voorstander van om deze de komende jaren niet te verhogen. Dat kan als het waterschap zich aan de wettelijke kerntaken houdt. 50PLUS is voor veilige dijken en schoon water, maar wel betaalbaar.” 50plusoverijssel.nl 11