De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 10 - Page 7

Week 10 Dinsdag 5 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Ondernemers uit Nieuwleusen presenteren zich op Damitobeurs ULTRAKORTE BERICHTEN CLUBKAS CAMPAGNE – Folklo- ristische Volksdansvereniging Nieuwleusen en omstreken doet mee met de Clubkas Campagne van de Rabobank. De dansers willen heel graag de herenkle- ding verfraaien en vragen de Ra- bobankleden op hen te stemmen. KOFFIEMIDDAG - Stichting Wel- zijn Staphorst organiseert een koffiemiddag op woensdag 6 maart van 14.00 – 16.00 uur in het Dienstencentrum. Het thema is ‘lekker in je vel zitten.’ Bij een kopje koffie of thee met wat lek- kers, vertelt een professioneel medewerker van Impluz iets over de mentale gezondheid van de mens. Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Meer info: www.sws-staphorst.nl Enkele van de vijftien ondernemers uit Nieuwleusen die op de Damitobeurs in Dalfsen staan DALFSEN - Burgemeester Erica van Lente geeft donderdagmiddag om 13.30 uur het startsein voor de Damitobeurs 2019. In de twee hallen van De Trefkoe- le+ presenteren zich dan ruim 120 uiteenlopende ondernemers, mid- denstanders en organisaties op de beursvloer aan de bezoekers. Ook Nieuwleusen is met ruim vijftien ondernemingen goed vertegen- woordigd. Bij vorige edities was sprake van een ‘Plein Nieuwleusen’, maar daar hebben de ondernemers uit het dorp ditmaal bewust niet voor gekozen. “Het is ook wel eens goed om ge- woon tussen de andere onderne- mers uit de verschillende kernen te staan”, zegt Dirk van den Berg van Gehuurd.nl. “Zo kom je op een losse- re manier met elkaar in contact dan wanneer je je als groep presenteert. Al valt voor beide invalshoeken wel wat te zeggen.” Gehuurd.nl, een on- derneming die is gespecialiseerd in de verhuur van betrouwbaar ge- reedschap, personenbusjes en ver- huiswagens, doet voor het eerst mee aan de beurs in Dalfsen. “We hebben recentelijk ons assortiment fors uit- gebreid en zijn ons naast de zakelij- ke markt ook meer op particuliere klanten gaan richten”, aldus Van den Berg. “Deze beurs is dan een goede gelegenheid om je te presenteren.” Zichtbaarheid is ook voor de an- dere deelnemers een belangrijke overweging. Ook Alvasi Reclame doet voor het eerst mee in Dalfs- en. “Met de overname van Hilhorst Reclame uit Staphorst zijn we een grotere speler geworden op het ter- rein van reclame-uitingen en alles wat ermee samenhangt”, zegt Erik Fieten van Alvasi. “We merken dat we in Nieuwleusen en Staphorst voldoende bekend zijn, maar nog niet zo in de richting van Dalfsen en omgeving. Daar hopen we met onze deelname aan de beurs iets aan te doen. Voor veel klanten in de regio maakt het niet uit waar je zit, als je maar goed en opvallend werk levert. Dat laatste willen we onder de aandacht brengen.” Harm Heetebrij van Betamac As- bestverwijdering B.V. grijpt de Da- mitobeurs aan om inwoners van de gemeente Dalfsen en omgeving attent te maken op zijn dienstverle- ning. “We doen voor het eerst mee, omdat de beurs plaatsvindt op een voor onze branche belangrijk mo- ment”, zegt hij. “Asbestverwijdering is een belangrijk onderwerp, nu en de komende jaren. Veel mensen met asbestdaken, met name agrariërs, maar ook particuliere eigenaren, zullen er binnen afzienbare tijd werk van moeten maken om deze te verwijderen. Als onderdeel van de Heetebrij Groep zijn we binnen de gemeente Dalfsen het enige ge- certificeerde bedrijf voor asbestver- wijdering. Een goede reden om je te presenteren.” Jan Ophoff van Autobedrijf Ophoff B.V. dacht al langer na over present zijn op de Damitobeurs. “We hebben goede ervaringen met beurzen, met name die in Nieuwleusen. Je legt contacten met bestaande klanten en Uitbreiding Helios Personal training team hebt goede gesprekken, die wellicht tot nieuwe klanten kunnen leiden. Ik was drie jaar geleden als bezoe- ker aanwezig op de Damitobeurs en was onder de indruk van de opzet. Het is een goed verzorgde beurs. Daarnaast presenteren we de Opel Crossland X, die weliswaar al twee jaar op de markt is, maar die on- langs werd verkozen tot Beste Ge- zinsauto van Nederland.” Bos Bedden was als groot regionaal opererend bedrijf al vaker deelne- mer aan de beurs in Nieuwleusen. “We staan er voor de vierde keer”, zegt Lubertus Talen. “Voor ons is deze beurs met name belangrijk voor het onderhouden van bestaan- de relaties. En beurzen zijn daar heel geschikt voor. Het leidt in onze branche meestal niet direct tot han- del, maar het draagt in hoge mate bij aan je zichtbaarheid. Je mag als regionaal bedrijf eigenlijk niet ont- breken op zo’n consumentenbeurs.” De Damitobeurs is een driedaagse consumentenbeurs (op 7, 8 en 9 maart) met bedrijven en organisa- ties uit alle kernen van Dalfsen. Ook de gemeente Dalfsen zelf is verte- genwoordigd, de bezoekers worden onder andere geïnformeerd over duurzaamheid en de gevolgen van de veranderingen in het klimaat (in het bijzonder voor de tuin). De beurs is net als in voorgaande jaren volledig opgetuigd door vrij- willigers. Meer informatie over de beurs, inclusief een overzicht van alle standhouders, staat op www. damito.nl. NIEUWLEUSEN - Het Helios Personal training team is sinds 1 maart uitgebreid met personal trainer Nick. Het team bestaat nu uit Marjorie, Ronald, Thomas en Nick. Deze vier enthousiaste en deskun- dige trainers kunnen je kun- nen helpen om jouw doelstel- lingen te bereiken. Ben jij benieuwd wat personal training voor jou kan betekenen? Kom dan woensdag 13 maart of donderdag 4 april van 19.30 tot 20.30 uur naar de informatie- avond bij sport- en wellnessclub Helios, Burg. Backxlaan 175 te Nieuwleusen. KLEDING PIMPEN - Stichting Welzijn Staphorst organiseert een workshop kleding pimpen tijdens de creatieve middag op donderdag 7 maart. Froukje Laan, bekend van FroeKus, geeft de workshop vanaf 14.00 uur in het Dienstencentrum, Berken- laan 1. Neem zelf een kledingstuk mee en verfraai het met borduur- werk. Inwoners van gemeente Staphorst zijn welkom, de kosten bedragen vijf euro of twee SWS-strippen per persoon, inclu- sief koffie/thee en versnapering. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website van SWS: www.sws-staphorst.nl of via tel. 0522 - 465143 of e-mail: info@ sws-staphorst.nl BINGO VAN PB - Plaatselijk Be- lang Oudleusen organiseert op vrijdag 8 maart weer de jaarlijk- se bingo. Iedereen is van harte welkom om 20.00 uur in ont- moetingscentrum De Wiekelaar. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. BRIDGE IN DE OLMEN - Bij vol- doende belangstelling start op vrijdag 8 maart een tweede groep recreatief bridge. Deze zal wekelijks plaatsvinden op vrij- dag van 14.00 tot 16.00 uur in De Olmen aan het Oosterveen te Nieuwleusen. Bridge is een leuk kaartspel dat ook wel onder de noemer denksport geplaatst wordt. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, de con- sumpties zijn wel voor eigen re- kening. Aanmelden: Saam Wel- zijn, tel.: 0529-793 012 of mail: j.geerts@saamwelzijn.nl STATUSHOUDERS ONTMOETEN – De tweewekelijkse ontmoe- tingsavond voor en met status- houders vindt plaats op vrijdag 8 maart. Belangstellenden zijn tus- sen 19.00 en 21.00 uur welkom in soos De Polhaar in De Trefkoe- le+. De Arabische taal centraal: er wordt een Arabische les gege- ven en de aanwezigen kunnen de taal met elkaar oefenen. Daar- naast draait het op deze avonden om ontmoeting en elkaar beter leren kennen in een gemoedelij- ke sfeer. Ghassan Al Hariri, brug- genbouwer bij Saam Welzijn, be- geleidt de avond. Koffie en thee zijn gratis en iedereen is welkom. DE LOFSTEM - Stichting Zan- gavond naar de Zondag Stap- horst organiseert een zang- en samenzangavond op zaterdag 9 maart in kerkgebouw De Bron, Churchilllaan 2. Christelijk ge- mengd koor De Lofstem uit Rou- veen verleent medewerking en er is ook een solo-optreden van Martin Stoffer. Marcel van de Ketterij bespeelt het orgel en Klaas Kuiper verzorgt een kort gesproken woord. De avond be- gint om 19.00 uur, kerk open om 18.30 uur, entree: vijf euro, kin- deren tot 12 jaar vrij. Zie ook: www.zangavondstaphorst.nl of Facebook. HEIDEZUIVERING - Natuurbe- schermingsvereniging IJhorst- Staphorst e.o. organiseert weer een heidezuivering in boswachte- rij Staphorst op zaterdag 9 maart, van 9.00 tot 12.00 uur. De leden van Jeugdwerkgroep Weer of geen weer doen mee en ouders en kinderen zijn van harte wel- kom om te helpen de heide vrij te houden van opschietende strui- ken en bomen. Voor koffie, thee en snert wordt gezorgd. Locatie strook heide langs de Vijverweg tussen de Vier Bergen en de Zoe- re Grachten. Meer informatie: H. van Wijk, tel. 0522-442656. AANGEPASTE EREDIENST – In GKv De Voorhof in Nieuwleusen vindt op zondag 10 maart weer een aangepaste eredienst plaats voor mensen met een verstande- lijke beperking. In deze dienst, die om 14.30 uur begint, gaat ds. H. Prins in op het thema ‘Gods genade, dat is pas mooi!’ Ieder- een is welkom. Meer informatie bij Henriëtte Schipper, tel. 0529-482427. CONSEQUENS - Ensemble Con- sequens geeft een concert ‘Von Gott will ich nicht lassen’ op zon- dag 10 maart in de Vilsterse Wil- librorduskerk. Het concert begint om 15.00 uur, de entreeprijs is tien euro en voor jongeren tot en met 18 jaar gratis. De muziek van dit concert draait grotendeels om het gedicht van de Lutherse theo- loog en filosoof Ludwig Helm- bold: Von Gott will ich nicht las- sen, uit 1563, door hem ook op muziek gezet. Het ensemble brengt koralen, motetten en can- tates van o.a. J.S. Bach, Buxtehu- de, Schütz, de Lassus en Eccard. Meer informatie: website www. landgoedvilsteren.nl. AANGEPASTE KERKDIENST – Op zondag 10 maart vindt er een aangepaste kerkdienst plaats in gereformeerde kerk Het Kruis- punt, Brethouwerstraat 19 in Dalfsen. Deze is gericht op men- sen die moeilijk een gewone dienst kunnen meemaken, hun ouders, familie en vrienden en voor de gemeente. Voorganger ds. Hans van der Jagt spreekt over het onderwerp ‘Sorry zeg- gen’ en de muzikale leiding be- rust bij Mirjam Altena. De dienst begint om 15.30 uur. SAMEN ETEN – Een gezamenlijke maaltijd voor senioren wordt op zondag 10 maart om 13.00 uur weer georganiseerd in Zaal Kap- pers in Hoonhorst. Saam Welzijn verzorgt de open tafel samen met de medewerkers van Zaal Kap- pers. De warme maaltijd bestaat uit twee gangen en is bestemd voor zowel echtparen als alleen- staanden. Deelname kost 11,50 euro voor de maaltijd, exclusief drankjes. Aanmelden kan tot donderdag 7 maart bij mevrouw M. Melenhorst, tel. 0529-401793. 7