De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 10 - Page 15

Week 10 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Dinsdag 5 maart 2019 Flash start met nieuwe groep recreanten De woensdag-recreanten zijn onlangs door Klinge Tweewielers voorzien van prachtige shirts, waar ze erg blij mee zijn! ULTRAKORTE BERICHTEN LEZING JACHTVLIEGTUIGEN - ‘Gebroken vleugels, sporen van de luchtoorlog 1940-1945 in de gemeente Staphorst’ is de titel van een lezing die oud-lucht- machtvlieger Jan Mennink uit Hoogeveen op maandagavond 11 maart verzorgt in Museum Staphorst. Hij vertelt over het onderzoek dat hij deed naar 123 geallieerde jachtvliegtuigen en bommenwerpers die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerkwa- men in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. Hij gaat met name in op de vier RAF-, vier USAAF- en twee Luftwaffe-toe- stellen die binnen de gemeente Staphorst neerkwamen. Reser- veren bij Jan Talen, tel. 0522- 462625 of 06-54935168 of jtalen@solcon.nl. Aanvang 19.30 uur, entree zes euro, inclusief koffie of thee. BEGINNERSCURSUS EHBO – De EHBO-vereniging Nieuwleusen start op maandag 11 maart met een nieuwe beginnerscursus EHBO inclusief reanimatie. De cursus bestaat uit vijf ochtenden, op maandag van 8.30 tot 12.30 uur. Aansluitend leggen de deel- nemers half april examen af. Er is nog ruimte voor enkele cursisten, die zich op korte termijn kunnen aanmelden. Meer informatie op tel. 06-17702613 of e-mail info@ ehbo-nieuwleusen.nl. MANTELZORG – Op maandag 11 maart organiseren Mantelzor- gondersteuning en Stichting Wel- zijn Staphorst een thema-avond: ‘In gesprek over Mantelzorg…en dan’. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 in Staphorst en is bedoeld voor coördinatoren en vrijwilligers die met mantelzorgers in aanra- king komen. Femmie Stolte, man- telzorgconsulent en case mana- ger dementie geeft informatie. Aanmelden vóór 8 maart via e-mail: info@sws-staphorst.nl of via Eultie Mulder, Coördinator Vrijwillige Thuiszorg: e.mulder@ carinova.nl. Zie ook de website www.sws-staphorst.nl. CPVN BIJEEN - De Christelijke Plattelandsvrouwen komen op dinsdag 12 maart bij elkaar in De Ontmoetingskerk in Nieuwleu- sen. Jan Klein uit Staphorst komt verhalen vertellen en dia’s tonen over het leven als kapitein op de grote vaart. De bijeenkomst be- gint om 19.45 uur en gasten zijn hartelijk welkom. Voor informa- tie: tel. 0529-481805. ‘PLAT PROAT’N’ - Bibliotheek Oudleusen organiseert een dia- lectavond op dinsdag 12 maart, samen met ontmoetingscentrum De Wiekelaar. Wim Goos schreef hiervoor het verhaal en leest het voor in het dialect. Willy van Oe- nen praat, uiteraard ook in het dialect, de avond aan elkaar. Woorden en uitdrukkingen wor- den door middel van meerkeuze- vragen getest op de betekenis. De avond begint om 19.30 uur, de en- NIEUWLEUSEN – Ook zin om te volleyballen op de woens- dagmorgen? Sinds de zomerva- kantie is Volleybalvereniging Flash gestart met een nieuwe groep recreanten. Zij trainen elke woensdagmorgen onder leiding van Roel Kiers in De Spil in Nieuwleusen. De volleyballers starten om 10.00 uur met een bakje koffie of thee in het Grand Café, om daarna te gaan trainen. De training duurt van 10.15 uur tot 11.45 uur en wordt afgesloten met een partijtje. Wie het leuk om een keer mee te trai- nen, kan gerust een keer langs ko- men op woensdagmorgen. tree is vier euro per persoon in- clusief een kopje koffie/thee. Op- gave via e-mail: bib.oudleusen@ bibliotheekdalfsen.nl of de web- site www.wiekelaar.nl WATERSCHAPSDEBAT - De Toe- komstmakers organiseren Het Waterschapsdebat op dinsdag 12 maart om 20.00 in Theater de Stoomfabriek in Dalfsen. Op woensdag 20 maart kan men stemmen op een lid van het alge- meen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO- Delta). Maar wat zijn eigenlijk de standpunten van de verschillende partijen en welke rol speelt duur- zaamheid in de toekomstplan- nen? De toegang is gratis, aanmel- den kan door een e-mail te sturen naar detoekomstmakersdalfsen@ gmail.com De Toekomstmakers wordt georganiseerd door de Duurzame Dorpen van de Ge- meente Dalfsen. GORDIJNEN, TAPIJT, PARKET, PVC Kawi Hasselt 038 - 47 73 952 www.kawiwoondecoratie.nl Kawi Hasselt www.kawiwoondecoratie.nl * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl Rijschool Bekedam. Wij verzorgen rijopleidingen voor auto, aanhangwagen, bromfiets, motor. Ook voor spoedopleidingen kunt u bij ons terecht. Tel: 0529-432637. www.rijschoolbekedam.nl Picknicktafels en jubileumbanken: Kijk op www.engelpicknicktafels.nl Meer nieuws op onze website: www.dedalfsermarskramer.nl Directeur Amnesty International komt woensdag naar Dalfsen DALFSEN – Directeur Eduard Nazarski van Amnesty Inter- national Nederland komt naar Dalfsen om de aftrap geven van de collecteweek. Op woensdag 6 maart geeft hij een lezing in zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22. De avond begint om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.15 uur. De entree is gratis. De werkgroep Dalfsen is zeer vereerd dat de directeur zijn medewerking heeft toegezegd. Hij heeft de dagelijkse leiding over de landelijke organisa- tie van Amnesty in Nederland. Maar Nazarski is vooral ook het gezicht van Amnesty naar bui- ten en als zodanig regelmatig in de media te zien en te horen. Hij spreekt bevlogen over het be- lang van het werk dat Amnesty wereldwijd voor de bescher- ming van mensenrechten doet. Zijn lezing gaat over ‘De nood- zaak van mensenrechten in een snel veranderende wereld’. Met deze thema-avond geeft de werkgroep Amnesty Internatio- nal Dalfsen de aftrap voor de col- lecteweek van 11 t/m 16 maart. Ook in Dalfsen en omgeving gaan dan weer tientallen collectanten langs de deuren. Mede dankzij de collecte-opbrengst kan Amnesty blijven opkomen tegen schendin- gen van fundamentele mensen- rechten. Amnesty neemt name- lijk geen subsidies aan, omdat zij onafhankelijk van overheden wil kunnen opereren. GOD BESTAAT?! –Bestaat God? Is u die vraag wel eens gesteld? Misschien door uw (klein)kind of een collega. Wellicht hebt u ge- antwoord: “Ja, ik geloof van wel.” Is het een vraag voor het ver- stand? Is het bestaan van God met bewijzen aan te tonen? Of is dit een vraag voor het hart? In de Welkomstdienst van zondag 10 maart in de Ontmoetingskerk aan de Backxlaan 269 in Nieuw- leusen denken we hier samen over na. Om 19.00 uur staat de koffie en thee klaar. Iedereen is van harte welkom. PARKET SCHUREN Oud ijzer & metalen in te leveren bij: M&R Metalen Rollecate 3 D Nieuwleusen Wij hebben container- en ophaalservice. Tel: 06-22040747 15 De Dalfser Marskramer is een uitgave van de Ondernemersvereniging Nieuwleusen: Burg. Backxlaan 258, 7711 AL Nieuwleusen. Telefoon: 0529 480 000 www.dedalfsermarskramer.nl Verschijnt wekelijks in een oplage van 22.900 exemplaren. Deze krant wordt verspreid in de volgende plaatsen: Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen. Pasfoto’s € 11,- Bommel’s fotoshop Wieken 2: ma 09-12 uur di 17-19 uur vr 10-12 uur of in automaat De Spil voor andere tijden bel: tel: 06-5365 6857 Inleveren Markramertjes: Burg. Backxlaan 258, 7711 AL Nieuwleusen. Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. Marskramertjes mogen niet via de mail worden aangeleverd omdat deze contant betaald moeten worden. Adverteren: Marcel van Saltbommel, tel. 06 - 5365 6857. Corina Vrieling, tel. 06 - 2888 9743 Redactie: Tineke Boessenkool, tel. 0529 - 47 12 10. H  ans Keesmaat, tel. 06 - 1364 2211 Verspreidingsburo H. Vrieling, tel. 0529 - 48 14 75 Bezorging:  Vormgeving:  ImpriMedia, Achterkampweg 11, Raalte, tel. 0572 - 39 00 13, www.imprimedia.nl Wij repareren alle merken Tuin- en parkmachines E.G. ten Kate 0529-482021 Nieuwleusen – Witharen Adverteren in De Dalfser Marskramer? U kunt uw advertentiemateriaal aanleveren door te mailen (uiterlijk tot zaterdag 18.00 uur) naar: adverteren@dedalfsermarskramer.nl. Redactie De Dalfser Marskramer U kunt uw redactionele stukken aanleveren door te mailen (uiterlijk tot zaterdag 18.00 uur) naar: redactie@dedalfsermarskramer.nl. Marskramertjes Werken razendsnel Werken razendsnel € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 8,00 € 8,00 € 9,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 11,00 € 12,00 Een Marskramertje is een ru- Een Marskramertje speciaal is een ru- brieksadvertentie, ge- brieksadvertentie, speciaal adver- ge- richt op de particuliere richt op de particuliere teerder. Met een kleintje adver- heeft teerder. Met een heeft u een grote kans kleintje op succes. De u Dalfser een grote kans op succes. Marskramer heeft De een Dalfser heeft een oplage Marskramer van 22.500 exemplaren! oplage exemplaren! Als dat van geen 22.500 effect heeft... Als dat geen effect heeft... Niets uit deze krant mag zonder toestemming van de uitgever ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet het eigendom zijn van de opdrachtgever of een reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Verschijnt in: Verschijnt in: - Nieuwleusen - Nieuwleusen - Balkbrug - Balkbrug - IJhorst - IJhorst -Staphorst -Staphorst - Rouveen - Rouveen - Hasselt - Hasselt - Dalfsen - Dalfsen - Ankum - Ankum - Oudleusen - Oudleusen - Witharen - Witharen - Vinkenbuurt - Vinkenbuurt - Lemelerveld - Lemelerveld - Hoonhorst - Hoonhorst