De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 10 - Page 11

Week 10 Dinsdag 5 maart 2019 ChristenUnie Dalfsen wil Vecht verleggen Luco Nijkamp, fractievoorzitter ChristenUnie Dalfsen presenteert plannen voor aanpak Vecht bij Dalfsen (vlnr. Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel, Herman Odink, dagelijks bestuurslid waterschap, Renate van der Velde, lijsttrekker CU Overijssel en Luco Nijkamp) DALFSEN - Politici van de ChristenUnie uit de gemeente bekeken vrijdagmiddag de situatie bij de Vechtbrug in Dalfsen met bestuur- ders van de provincie en het waterschap. “De Vecht verleggen” bleek een serieuze optie om zowel de waterveiligheid als de verkeersvei- ligheid te verbeteren. In een korte presentatie gaf Luco Nijkamp, fractievoorzitter van de ChristenUnie Dalfsen, aan waar de opgaven liggen. “Belangrijkste punt is dat als de dijken worden verhoogd en er niets aan brug gebeurt, bij hoog water de straten in het dorp Dalfsen een rivier worden, huizen onderlo- pen en het achterland ‘verdrinkt’.” De brug - zoals deze er nu ligt - is straks het laagste punt en dan komt het water er daar echt overheen. Het waterschap Drents Overijsselse Del- ta heeft de opgave van de hoogwa- terbescherming. De provincie Over- ijssel is eigenaar van de brug. Nijkamp schetste hierbij ook een tweede probleem. Op deze locatie blijkt de afwikkeling van het verkeer (Rondweg - Raadhuisstraat - Prin- senstraat) een knelpunt. “Je komt Het team van Maud, Jolande, Le- onie, Kaylee, Jasmin en Kyra had de lange tafel feestelijk omgeto- verd met allerlei hapjes en thee. De vaste gasten van Interakt Con- tour keken hun ogen uit en lieten zich verrassen. De Talentenbriga- de schoof eveneens aan en maak- te kennis met de andere gebrui- kers van de Spil. Ze hadden elkaar op afstand wel al gezien, maar nu zaten ze aan één tafel. Dat was Toneel in Ankum ANKUM – Plaatselijk Belang Ankum e.o. organiseert sa- men met hotel-restaurant Het Roode Hert een toneelavond op vrijdagavond 8 maart. Toneel- vereniging DITO uit Balkbrug speelt dan de klucht ‘Zilverui�- tjes en augurken’. Waterschapsbestuurder Herman Odink reageerde enthousiast op de plannen. “Enkele weken geleden heeft ons bestuur geld vrijgemaakt voor planverkenningen om de Vechtdijken sterker te maken. Onze fractie gaat er voor pleiten om deze plannen in de verkenningen mee te nemen. De huidige brug ligt inder- daad één meter te laag en moet aan- gepakt worden. Uitvoering geven aan deze plannen zou de veiligheid van Dalfsen wel eens te goede kun- nen komen. Als er meer water door de aangepaste Vecht kan stromen, is het niet nodig om alle dijken te ver- sterken of te verhogen”, aldus Odink. Een locatie met meerdere opgaven van meerdere partijen vraagt om effectieve samenwerking. Een op- lossing die beide problemen kan aanpakken bestaat uit het verleggen van de Vecht naar het zuiden (ca. 20 meter) en het aanleggen van een ro- tonde bij de brug. Door het verleg- gen van de Vecht komt aan de kant van het dorp een verblijfsruimte waar je aangenaam kunt verblijven aan de Vecht. En een nevengeul aan de zuidzijde voor extra waterber- ging, waardoor er ook nog eens een mooi natuurgebied ontstaat. Nijkamp pleit voor serieuze ver- kenning van deze optie door water- even wat anders en eerst wel even spannend. Maar al snel waren de ze- nuwen verdwenen en was het alsof er een grote familie gezellig aan een lange tafel zat te eten. De Talentenbrigade was ook op andere fronten actief: een an- der groepje - Anouk, Britt en Annelie - organiseerde woens- dagavond een modeshow in de bibliotheek in het kulturhus. Willems Mode en La Vida, He- ren & Damesmode werkten hieraan mee en tien modellen showden de kleding. lastig vanuit de Raadhuisstraat de Rondweg op en fietsers vanaf het station steken alles behalve comfor- tabel over”, aldus Nijkamp. 11 schap, provincie en gemeente. Een tweede optie is de mogelijkheid verkennen van het verleggen van de brug naar het oosten en de hui- dige brug gebruiken voor een fraaie fiets- en wandelbrug. “Zo vaak krijg je niet de kans om over een dergelij- ke inrichting na te denken. Dus pak die uitdaging nu op”, aldus de Chris- tenUnie fractievoorzitter. Bert Boerman, gedeputeerde wa- ter namens de ChristenUnie, noemt de suggesties van de ChristenUnie Dalfsen een interessant idee. Hij wil het programma Ruimte voor de Vecht ook graag in een volgende periode van nieuwe impulsen voor- zien. De ChristenUnie zoekt naar provinciale middelen om dat te re- aliseren. Ruimte voor de Vecht biedt interessante kansen om andere ontwikkelingen aan te koppelen op het gebied van natuur, zorgfuncties en recreatieve mogelijkheden.” De gedachte om bij Dalfsen iets met de brug te doen en verkeersproblema- tiek op te lossen is een interessante combinatie, zeker als je zo ook het aangezicht van het centrum van Dalfsen weet te versterken.” Boer- man wijst er wel op dat het gaat om een fors project, waarvoor de mid- delen morgen niet op tafel liggen. “Er zal nog veel water door de Vecht stromen voordat dit plan wordt ge- realiseerd. Maar hopelijk niet te veel water”, concludeert CU fractievoor- zitter Luco Nijkamp. Agnieten College trakteert op High Tea NIEUWLEUSEN - Een team van de Talentenbrigade van het Agnieten College Nieuwleusen verzorgde woensdagmorgen een High Tea. Mede-gebruikers van De Spil - de mensen van In- terakt Contour (mensen met niet aangeboren hersenletsel) konden daarvoor aanschuiven in het Grand Café. Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Houdt u graag Houdt u graag op de hoogte! op de hoogte! ‘Deur ons, veur ons.’ ‘Deur ons, veur ons.’ - Aanmelding voor goedkope gas en - Aanmelding goedkope gas en elektra via voor de website van elektra via de website van Nieuwleusen Synergie Nieuwleusen Synergie - Veel leuke Sinterklaas cadeautjes in - Veel leuke Sinterklaas cadeautjes in Kringloopwinkel Kringloopwinkel - Kringloopwinkel is vanaf nu in de - Kringloopwinkel is vanaf nu in de kerstsfeer kerstsfeer Houdt u graag Houdt u graag - kans groot dat de glasvezel in - De De kans is is groot glasvezel op dat de de hoogte! op de in hoogte! aangepaste vorm doorgaat aangepaste vorm doorgaat ‘Deur ons, veur ons.’ verduurzamingsmodel ‘Deur ons, veur ons.’ - Er is een voor - Er is een verduurzamingsmodel voor woningen ontwikkeld samen met - Aanmelding voor - Aanmelding goedkope voor gas en goedkope gas en woningen ontwikkeld samen met lokale bedrijven. Goed voor uw elektra via de website elektra van via de website lokale bedrijven. Goed voor van uw Nieuwleusen Synergie Nieuwleusen Synergie portemonnee en de lokale economie portemonnee en de lokale economie - Veel leuke Sinterklaas - Veel leuke cadeautjes Sinterklaas in cadeautjes in - Nieuwleusen Synergie ondersteunt - Nieuwleusen Synergie ondersteunt Kringloopwinkel Kringloopwinkel website www.wehelpen.nl de de website www.wehelpen.nl - Kringloopwinkel - Kringloopwinkel is vanaf nu in de is vanaf nu in de AAnmelden voor GlASvezel- AAnmelden voor de de GlASvezel- kerstsfeer kerstsfeer N UN cAmpAGne kAn noG SteedS! cAmpAGne kAn SteedS! - De kans is groot - De dat kans de noG is glasvezel groot dat in de glasvezel STE S U T S E in NS D N D OR aangepaste vorm aangepaste doorgaat vorm doorgaat O WO O R W www.nieuwleusensynergie.nl www.nieuwleusensynergie.nl N N E E ! - Er is een verduurzamingsmodel - Er is een verduurzamingsmodel voor LID! LID voor woningen ontwikkeld woningen samen ontwikkeld met samen met lokale bedrijven. lokale Goed bedrijven. voor uw Goed voor uw portemonnee en portemonnee de lokale economie en de lokale economie - Nieuwleusen Synergie - Nieuwleusen ondersteunt Synergie ondersteunt de website www.wehelpen.nl de website www.wehelpen.nl AAnmelden voor AAnmelden de GlASvezel- voor de GlASvezel- N EUN cAmpAGne kAn cAmpAGne noG SteedS! kAn noG ST SteedS! STEU S ONS RD ON RD O O www.nieuwleusensynergie.nl www.nieuwleusensynergie.nl EN W ! EN W ! LID LID Samen aan tafel in De Spil. Na het overlijden van zijn vrouw heeft Roelof Zwanepoel zijn boer- derij omgevormd tot een camping. Hij wordt bij de bedrijfsvoering bijgestaan door zijn nicht Trui Alebes, maar haar motivatie is wat minder nobel dan ze doet voorko- men. Als ze vindt dat Roelof een bovengemiddelde interesse toont voor de jonge kampeerster Adèle Piët, roept ze de hulp in van haar zuster en zwager, Mina en Gradus Bakgraag. Samen ontdekken ze dat Adèle verdacht veel zilveruitjes en augurken in haar caravan heeft. De avond begint om 20.00 uur. Kaartjes kosten vijf euro, reserve- ren bij Het Roode Hert, tel. 0529- 433043 of bij Jeanet Klei van PB, tel. 06-15372616. ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging