DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 62

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM Eftersøgningen fortsætter derefter fra midterlinjen på det sted, hvor hundeføreren befandt sig, da hunden fandt figuranten/genstanden. Efter sidste figurant/genstand påsættes linen. Hvis ikke hunden er ved figuranten/genstanden, betragtes det som en blindmarkering, og øvelsen fortsættes fra midterlinjen. Hunden skal følge hunde- føreren tilbage til midterlinjen. Bruges bringsel Når hunden har lokaliseret figuranten/genstanden, skal den tage bringslet i munden. Derpå skal den straks løbe retur til hundeføreren med bringslet i munden. Hundefø- reren tager bringslet ud af hundens mund og sætter line på hunden. På kommando skal hunden i gang og i fuld line straks lede hundeføreren direkte til figuranten / genstanden. Hundeføreren skal lægge linen og sammen med hunden blive ved figu- ranten/genstanden til dommerens tak. Efter dommerens tak, skal hundeføreren tage linen af og forsætte øvelsen. Hunden skal følge hundeføreren tilbage til midter- linjen. Eftersøgningen fortsætter derefter fra midterlinjen på det sted, hvor hunde- føreren befandt sig, da hunden fandt figuranten/genstanden. Øvelsen er slut, når begge figuranter/genstanden er fundet, når tiden er gået, eller når hundeføreren har passeret afslutningen på øvelsesområdet. Er hunden sendt ud i et udslag, får den lov til at gøre udslaget færdigt, selv om tiden er overskredet, eller hundeføreren har passeret baglinjen. Har hunden fundet figuranten/genstanden, før tiden er gået, skal øvelsen fuldføres, selv om tiden overskrides. KONKURRENCEVEJLEDNING Der skal bruges et naturområde med træer, buske, volde, huller og lignende, f. eks. skovområde, hede eller marker med mange gode muligheder for skjul fordelt over hele området. Der skal være flere valgmuligheder til skjul. Området skal være af en sådan karakter, at hundens arbejde kan ses og vurderes i dele af øvelsen. Der må også gerne være dele af området, hvor hunden ikke kan ses. Midterlinjen skal være tydeligt markeret og fortsætte efter baglinjen, så det ikke fremgår, hvor eftersøgningsområdet ender. Sidemarkeringer anvendes, hvor de kan anbringes synligt fra midterlinjen, til vejled- ning for hundeførere og dommere. Øvelsen må ikke foregå i modvind. Hundeførerne må ikke overvære placeringen af figuranter/genstand. Der skal være en venteplads, hvorfra eftersøgningsområdet ikke kan overskues. Dommeren bestemmer placeringen af figuranter/genstand. Hunden skal kunne få fært af disse inden for områdets begrænsninger. J ANUAR 2019 EFTERSØGNING – K.P.-29