DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 99

Grundorientering nr. på 61 landsmøde, juli 2013 Formanden deltager fællesmøde og formandsmøde. DcH Bladets redaktion Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. Redaktionens kompetence og bladets rammer Redaktionens funktion Redaktionen laver landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings medlemsblad, DcH Bla- det, som sendes til alle lokalforeninger. DcH Bladet udkommer ca. den 15. – 17. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december, og findes desuden på www.dch-danmark.dk. Deadline er den 5. i måneden før bladet udkommer, dvs. den 5. i månederne januar, marts, maj, juli, september og november. Indlæg, der kræver svar fra hovedbestyrelse, udvalg eller enkeltpersoner, har en deadline, der ligger 2 uger før almindelig deadline. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise indlæg, der har form af personlige angreb, eller er i strid med DcH’s politik. Indlæg, herunder læserbreve, skal være i et sobert og lødigt sprog og uden unødige provokationer. Ellers kan disse også afvises eller redaktionen forbeholder sig ret til at omformulere indlægget. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, når det kan gøres, så det ikke virker meningsforstyrrende. Alt stof sendes til redaktøren, helst pr. mail til: dch-bladet@dch-danmark.dk Indsendt stof skal være aktuelt, når bladet udkommer. Materiale til DcH Bladet kan enten leveres skrevet direkte til DcH Bladet eller som referater eller andet, som redaktionen kan benytte som grundlag for en artikel. Artikler m.v. skrives i Microsoft Word og sendes pr. mail eller brev til redaktøren. Skriv helst i Times New Roman, 11 pkt. med enkelt linjeafstand og venstre- og højre margin 4,0 cm. DcH bladets rammer DcH Bladet skal bestå af redaktionelt stof, foreningsstof og annoncer. Bladets indhold skal være aktuelt og have stor læseværdi for alle medlemmer i lokalforeningerne, og layoutet skal vække interesse hos læserne. DcH Bladet skal informere om arbejdet i hovedbestyrelsen, de faste udvalg og i kredsene i det omfang, de pågældende orienterer redaktionen. Det tilstræbes endvidere, at der i hvert nummer af bladet er artikler til og om DcH’s ungdom. Alle vedtagelser, regelændringer, datoer for ikrafttrædelse af nye programmer m.m., som DcH- medlemmer kan have brug for/glæde af, kan bringes i kort form på infosiden. Her kan hoved- bestyrelsen, udvalgene, sekretariatet m.fl. bringe korte meddelelser f. eks. om nye medlemmer, nye adresser, ferie m.v. En kalender på infosiden bringer datoer for alle landsdækkende og/eller foreningsmæssigt interessante arrangementer. Datoerne oplyses af hovedbestyrelsen, udvalg og andre ansvarlige. Alle DM, afholdt i DcH-regi, skal så vidt muligt dækkes af redaktionen. Øvrige nationale og in- ternationale konkurrencer dækkes efter redaktionens skøn. Andre konkurrencer kan omtales i det omfang, der er plads i bladet. 98 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening