DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 94

Orientering nr. 46 Uddannelsesudvalget januar 2005 Kommunikation Udvalget afholder et årligt møde med kredsenes uddannelsesudvalg, hvor der deltager 2 perso- ner fra hver kreds. Formålet med dette møde er at videreudvikle grunduddannelsen samt sikre ensartethed i uddannelsen. Udvalget afholder hvert andet år (lige årstal) et møde med samtlige kredsinstruktører, hvor der tages et aktuelt emne op. Samtidig foretages en behovsanalyse angående kurser m.m. Udvalget udarbejder og ajourfører en oversigt over kredsinstruktørernes interesseområder, som lægges ud på nettet, dog med hver enkelt instruktørs accept. Udvalget vil sikre opdatering af DcH’s hjemmeside samt orientere i DcH-bladet omkring uddan- nelsesmæssige aktiviteter 93 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening