DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 89

Orientering nr. 43 Uddannelsesudvalget april 2018 Kredsinstruktører Kredsinstruktørers opgaver: Kredsinstruktørernes opgave er at varetage grunduddannelsen og eventuelt efteruddannelse af lokalforeningsinstruktører. Kredsinstruktører er forpligtede til at deltage i et årligt møde med kredsens uddannelsesudvalg med henblik på planlægning og tilrettelægning af grunduddannelsen. Kredsinstruktører er forpligtede til at deltage på mødet mellem Uddannelsesudvalget, kredse- nes uddannelsesudvalg og kredsinstruktørerne minimum hvert andet år. Udpegning og indstilling af aspiranter til kredsinstruktøruddannelsen: Ansøgning om optagelse på kredsinstruktøruddannelsen sendes til kredsens uddannelsesud- valg med kopi til Uddannelsesudvalget. Kredsens uddannelsesudvalg sender deres eventuelle bemærkninger til ansøgningen til Uddannelsesudvalget. Den endelige godkendelse af aspiranten træffes af Uddannelsesudvalget. En kredsinstruktøraspirant skal have gennemgået DcHs Instruktørgrunduddannelse med en re- levant overbygning jfr. nedenfor eller dokumenterbart have tilegnet sig samme viden på anden vis. Alle kredsinstruktøraspiranter, herunder kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle un- dervise på Instruktørgrunduddannelsens grundmoduler og på Familiehundeoverbygningen, skal have mindst 5 års erfaring med praktisk hundetræning og mindst 3 års erfaring som ud- dannet lokalforeningsinstruktør indenfor eget specialområde. Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i DcH programmet og Rally Lydig- hed, skal - udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter - have gennemgået den pågældende overbygning på DcHs Instruktørgrunduddannelse, have relevant erfaring som lo- kalforeningsinstruktør på flere niveauer indenfor det pågældende program og have deltaget i konkurrencer. Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i Agility-programmet, skal - ud- over ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter - have gennemgået Agility-overbyg- ningen på DcHs Instruktørgrunduddannelse, have relevant erfaring som lokalforeningsinstruk- tør på flere niveauer og skal deltage jævnligt i konkurrencer. Kredsinstruktøraspiranter, som forventes at skulle undervise i Brugsprøveprogrammet, skal - udover ovennævnte krav for alle kredsinstruktøraspiranter - have gennemgået IGP-overbyg- ningen til DcHs Instruktørgrunduddannelse samt have et indgående kendskab til brugsprøve- programmet. I forbindelse med indstillingen til Uddannelsesudvalget skal der vedlægges en fyldestgørende dokumentation for uddannelse/efteruddannelse for de sidste 5 år. Uddannelsen til kredsinstruktør: Kredsinstruktøraspiranterne gennemgår en uddannelse, der indeholder følgende: • Indsigt i DcH’s opbygning og forskellige træningstilbud og tjenester • Træningstilrettelæggelse og instruktionsteknik • Pædagogik, psykologi og kommunikation • Dyberegående indsigt i hundens udvikling og adfærd/sprog og signaler/problemadfærd • Dyberegående indsigt i indlæringsprincipper og -metoder 88 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening