DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 83

Orientering nr. 34 Dommerudvalget januar 2009 Protester ved konkurrencer, DcH’s konkurren- ceprogram 1.00 Formål og anvendelse 1. Denne orientering har til formål at sikre en hurtig, smidig og retfærdig behandling af pro- tester ved konkurrencer. 2.00 procedure ved indgivelse af protest 1. Enhver afgørelse, der er truffet af en dommer ved en konkurrence i henhold til konkurren- ceprogrammet, kan påklages til dommerudvalget. 2. Konkurrencedeltagere kan indgive protest over egen bedømmelse ved et dommerhold. 3. Protesten, som udfyldes på dommerudvalgets blanket, skal indgives på konkurrencedagen og attesteres af konkurrenceledelsen ved den pågældende konkurrence. Den pågældende hundefører sender protestblanket med evt. uddybende beskrivelser og nødvendig doku- mentation til dommerudvalgets kontaktperson i hundeførers egen kreds senest 3 dage efter konkurrencedagen. 4. Protesten sendes straks til høring hos den dommer, protesten er rettet imod. Dommeren tilbagesender sine kommentarer senest 8 dage efter modtagelsen. 5. Dommerudvalgets kontaktperson videresender det indsamlede protestmateriale til dom- merudvalgets formand, som orienterer det samlede udvalg for afgørelse. 6. Dommerudvalget træffer den endelige afgørelse, som skal foreligge senest 4 uger fra mod- tagelsen. Afgørelsen meddeles sagens parter. 7. Eventuelle protester har opsættende virkning på konkurrencens endelige resultat. 8. Ved Danmarksmesterskaberne indgives en protest på stedet, så hurtigt som muligt efter øvelsens afslutning. Dommerudvalget behandler den straks, og den endelige afgørelse fo- religger inden opråb af resultater. Herefter er der ingen protestmulighed. 82 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening